Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

KONHYDR T

KONHYDR T

KONHYDR T

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Konhydr T to niskokrzepnąca, wielosezonowa ciecz produkowana na bazie glikolu etylenowego. Zawiera w swoim składzie dodatki uszlachetniające takie jak inhibitory korozji, stabilizatory rezerwy alkalicznej, środki antypienne oraz barwnik. Dzięki zastosowanym dodatkom Konhydr T charakteryzuje się wysokim poziomem ochrony antykorozyjnej w stosunku do elementów układu. Dzięki bardzo niskiej temperaturze krystalizacji ciecz zapobiega uszkodzeniom urządzeń na skutek jej zamarznięcia. Cieczy nie należy rozcieńczać z wodą ponieważ nawet niewielki jej dodatek spowoduje podwyższenie temperatury krystalizacji i utratę własności niskotemperaturowych. Produkt nie zawiera substancji szkodliwych takich jak azotyny, fosforany, aminy, borany. Zastosowane składniki płynu ulegają biodegradacji.
Konhydr T is a low-solidifying multi-viscosity liquid, manufactured on the basis of ethylene glycol. The product contains a number of improvers, including corrosion inhibitors, alkali reserve stabilizers, anti-foaming agents and dye. Thanks to the mentioned improvers, Konhydr T provides a high level of anti-corrosion protection for elements of any system. The liquid crystallizes at a very low temperature, thus preventing damaging of equipment caused by its freezing. It is not allowed to dilute the liquid with water, as even a small dose will increase the temperature of crystallization and eliminate the low-temperature properties of the liquid. The product does not contain hazardous substances, such as nitrites, phosphates, amines or borates. All the ingredients contained in the liquid are bio-degradable.
Konhydr T — это низкозастывающая всесезонная жидкость, изготовляемая на основе этиленгликоля. В ее состав входят улучшающие присадки: ингибиторы коррозии, стабилизаторы щелочного запаса, противопенные средства и краситель. Благодаря присадкам Konhydr T обеспечивает взаимодействующим деталям антикоррозионную защиту высокого уровня. Благодаря очень низкой температуре кристаллизации жидкость предохраняет оборудование от повреждения вследствие замерзания. Жидкость не следует разводить водой, поскольку даже небольшое ее количество приведет к повышению температуры кристаллизации и потере низкотемпературных свойств. Продукт не содержит вредных веществ, таких как нитриты, фосфаты, амины, бораты. Входящие в состав жидкости компоненты подвержены биоразложению.

Zastosowania

Application

Применение

Konhydr T przeznaczony jest do transportu i czasowej ochrony przed korozją urządzeń hydrauliki siłowej których elementy wykonane są ze stali, miedzi, cynku, mosiądzu i aluminium. Dzięki kompatybilności z metalami i elastomerami stosowanymi w układach hydraulicznych ciecz jest przeznaczona i zalecana do testowania, transportu i ochrony przed korozją elementów hydrauliki górniczych obudów zmechanizowanych. Ciecz może być stosowana jako medium robocze w układach chłodniczych oraz jako ciecz do zraszania podłóg i burt węglarek w okresie zimowym w celu zapobieżenia przymarzaniu i zbrylaniu węgla.
Konhydr T is intended for the transport and temporary anti-corrosion protection of hydraulic actuator systems, whose elements are made steel, copper, zinc, brass and aluminium. The liquid is compatible with metals and elastomers applied in hydraulic systems, making it intended and recommended for testing, transporting and protecting against corrosion of elements of hydraulic systems, installed in powered supports. The liquid may be used as an operating medium in cooling systems, and as a liquid intended for the spraying of floors and sides of coal cars, in the winter season, so as to prevent the freezing and lumping of coal.
Konhydr T предназначен для транспортировки и временной защиты от коррозии силовой гидравлики, элементы которой выполнены из стали, меди, цинка, латуни и алюминия. Благодаря совместимости с используемыми в гидросистемах металлами и эластомерами жидкость предназначена и рекомендована для тестирования, транспортировки и защиты от коррозии элементов гидравлики горнопромышленных механизированных крепей. Жидкость может использоваться в качестве рабочего агента в холодильных системах, а также для опрыскивания в зимний период полов и бортов угольных полувагонов для предотвращения примерзания и слеживания угля.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Ciecz Konhydr T spełnia wymagania jako ciecz niskokrzepnąca do transportu i magazynowania w warunkach niskich temperatur oraz ochrony przed korozją elementów urządzeń hydraulicznych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 12922:2003 oraz VII Raportu Luksemburskiego z 1994r.
The Konhydr T liquid meets the requirements for a low-solidifying liquid, intended for the transporting, storing in low temperatures and protecting against corrosion of elements of hydraulic equipment, according to the requirements of PN-EN ISO 12922:2003 and the 7th Luxembourg Report of 1994.
Жидкость Konhydr T отвечает требованиям к низкозастывающей жидкости для транспортировки и складирования в условиях низких температур, защиты от коррозии элементов гидравлического оборудования согласно стандарту PN-EN ISO 12922:2003 и VII Люксембургскому отчету за 1994 г.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Barwa - Różowa
Gęstość w temperaturze 20oC g/ml 1,076
Temperatura wrzenia 0C 107
Temperatura krystalizacji 0C -35
Lepkość dynamiczna w 20oC mPa∙s 3,5
pH - 7,0 - 9,0
Odporność na pienienie:  w temp. 25oC/50 oC /25 oC po próbie w 50 oC:
 • Skłonność do pienienia
 • Stabilność piany
cm3 10/10/10
0/0/0
Badanie korozyjne w naczyniu szklanym zmiana masy płytek
 • Miedź
 • Stal
 • Mosiądz
 • Cynk
 • Aluminium
mg/płytkę +0,2
+0,4
+0,2
+0,4
+0,4
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Colour - Pink
Density at the temperature of 20°C g/ml 1.076
Boiling point 0C 107
Temperature of crystallization 0C -35
Absolute viscosity at 20°C mPa∙s 3.5
pH - 7.0 – 9.0
Resistance to foaming:  At the temperature of 25oC/50 oC /25 oC after testing at 50oC:
 • Propensity for foaming
 • Foam stability
cm3 10/10/10
0/0/0
Corrosion test in a glass vessel – changes in the weight of plates
 • Copper
 • Steel
 • Bras
 • Zinc
 • Aluminium
mg/plate +0.2
+0.4
+0.2
+0.4
+0.4
Note: The afore-mentioned physical and chemical parameters are considered typical values. Real values are included in the quality certificates supplied with each product batch.
Параметры Единицы Типичные значения
Цвет - розовый
Плотность при температуре 20°C г/мл 1,076
Температура кипения 0C 107
Температура кристаллизации 0C -35
Динамическая вязкость при температуре 20oC мПа∙с 3,5
pH - 7,0 - 9,0
Стойкость к пенообразованию:  при темп. 25oC/50 oC /25 oC после испытания при 50oC:
 • Склонность к пенообразованию
 • Стабильность пены
см3 10/10/10
0/0/0
Коррозионное испытание в стеклянной посуде, изменение массы пластинок
 • Медь
 • Сталь
 • Латунь
 • Цинк
 • Алюминий
мг/пластинку +0,2
+0,4
+0,2
+0,4
+0,4
Внимание! Указанные значения физико-химических параметров являются типичными. Действительные значения указываются в удостоверениях качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 28.01.2019 13:29

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN