Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​DELGAS M 40

​​DELGAS M 40

​​​DELGAS M 40

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Delgas M 40 jest wysokiej jakości średniopopiołowym olejem do stacjonarnych silników gazowych produkowanym na bazie specjalnie rafinowanych olejów bazowych oraz starannie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. Zawarte w oleju dodatki dyspergująco-myjące regulują powstawanie szlamów i osadów przez co utrzymują silnik w czystości. Dzięki wyjątkowym właściwością zapewnia wydłużone czasookresy wymiany oleju, obniża koszty remontów i konserwacji silników gazowych.
Zalety oleju:
• doskonała stabilność termiczna,
• odporność na utlenianie i nitrowanie,
• bardzo dobra ochrona przed zużyciem,
• bardzo dobra ochrona przed powstawaniem osadów,
• bardzo dobra odporność na pienienie,
• doskonałe właściwości przeciwkorozyjne,
Delgas M40 is high quality, medium-ash oil for stationary gas engines, made based on specially refined base oils and carefully selected blend of enriching additive. Dispersing and cleaning agents contained in oil control the formation of sludge and deposits to keep the engine clean. The unique properties ensure longer oil change intervals and reduce cost of repair and maintenance of gas engines.
Advantages of the oil:
• excellent thermal stability;
• resistance to oxidation and nitration;
• highly efficient anti-wear protection;
• highly efficient protection from deposits;
• very good foaming resistance;
• excellent anti-corrosion properties
Delgas M 40 это высококачественное среднезольное масло для стационарных газовых двигателей, производимое на основании глубоко рафинированного базового масла и старательно подобранного пакета облагораживающих добавок. Содержащиеся в масле моюще-диспергирующие присадки регулируют образование шлама и осадков, благодаря чему удерживают двигатель в чистоте. Благодаря исключительным свойствам обеспечивает продленные промежутки между заменами масла, уменьшает стоимость ремонтов и консервации газовых двигателей.
Преимущества масла:
• превосходная термическая стабильность,
• стойкость к окислению и нитрованию,
• очень хорошая защита от износа,
• очень хорошая защита от образования осадков,
• очень хорошая стойкость к вспениванию,
• превосходные антикоррозионные свойства.

Zastosowania

Application

Применение

​Olej Delgas M 40 przeznaczony jest do stosowania w różnych typach stacjonarnych czterosuwowych silników gazowych (m.in. Jenbacher, MAN, Deutz) wolnossących i turbodoładowanych zasilanych gazami bogatymi w metan takimi jak gaz wysypiskowy, kopalniany oraz biogaz. Olej pozwala na kontrolę zanieczyszczeń mogących pojawiać się w biogazach o dużej zawartości halogenów i siarkowodoru. Może być stosowany w trójdrożnych i selektywnych systemach katalizatorów bez wywoływania problemów.

Olej Delgas M 40 można stosować w:
• oczyszczalniach ścieków,
• wysypiskach śmieci,
• biogazowniach kontrolowanej fermentacji:
- odpadów rolnych,
- obornika,
- zawartości szamb,
• kopalniach gazu.
Delgas M40 oil is designed for use with different types of stationary four-stroke gas naturally aspirated and turbocharged engines (such as Jenbacher, MAN, Deutz) propelled with gases rich in methane, such as landfill, mine gas or biogas. The oil allows control of impurities which may be present in biogas containing large amount of halogens and hydrogen sulphide. It is suitable for trouble-free use with three-way and selective catalytic converter systems.
Delgas M40 can be used in:
• sewage treatment plants;
• landfills;
• biogas facilities with controlled fermentation of:
- agricultural waste
- manure;
- contents of septic tanks;
• gas mines.
Масло Delgas M 40 предназначено для использования в разных типах стационарных четырехтактных газовых двигателях (в частности, Jenbacher, MAN, Deutz медленно всасывающих, так и с турбонаддувом), питаемых газом с большим содержанием метана, такими как свалочный газ, рудничный газ и биогаз. Масло позволяет контролировать загрязнения, которые могут появиться в биогазах с высоким содержанием галогенов и сероводорода. Может применяться в трехпроходных и селективных системах канализаторов без вызывания проблем.
Масло Delgas M 40 можно применять на:
• очистных станциях,
• мусорных свалках,
• станциях биогаза контролируемой ферментации:
- сельскохозяйственных отходов,
- навоза,
- содержимого септиков,
• газовых шахт.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr
Jednostka
Wynik
Lepkość kinematyczna w 40oC
mm2/s
117,2
Lepkość kinematyczna w 100oC
mm2/s
13,2
Wskaźnik lepkości
-
108
Temperatura płynięcia
oC
-36
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym
oC
254
Popiół siarczanowy
% m/m
0,89
Całkowita liczba zasadowa TBN
mg KOH/g
10,4
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameter
Unit
Result
Kinematic viscosity at 40oC
mm2/s
117,2
Kinematic viscosity at 100oC
mm2/s
13,2
Viscosity index
-
108
Flow temperature
oC
-36
Flash point in open crucible
oC
254
Sulphide ash
% m/m
0,89
Total base number TBN
mg KOH/g
10,4
​ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.​
Наименование характеристики
Единица
Результат
Кинематическая вязкость при 40oC
мм2/c
117,2
Кинематическая вязкость при 100oC
мм2/c
13,2
Индекс вязкости
-
108
Температура текучести
oC
-36
Температура воспламенения в открытом тигле
oC
254
Сульфатная зола
% м/м
0,89
Общее щелочное число TBN
мг KOH/г
10,4
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 05.02.2019 16:44

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN