Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

CORALIA VACUUM

CORALIA VACUUM

CORALIA VACUUM

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 100

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej do pomp próżniowych CORALIA Vacuum otrzymywany jest z wysokiej jakości oleju mineralnego w procesie destylacji w warunkach wysokiej próżni.

Charakteryzuje się:

• dobrą smarnością,
• stabilnością chemiczną i termiczną,
• niską odparowalnością,
• odpornością na tworzenie szlamów i osadów.
Vacuum pump CORALIA Vacuum is manufactured from high quality mineral oil through the process of high vacuum dstilation.

It is featured by:

good lubricating properties,
chemical and thermal stability,
low evaporative power,
resistance to forming of sludge and residues.
Масло для вакуумных насосов CORALIA Vacuum получается из высококачественного минерального масла в процессе дистилляции в условиях высокого вакуума.

Характеризуется:

- Хорошими смазочными параметрами,
- Химической и термической стабильностью,
- Низкой испаряемостью,
- Устойчивостью на возникновение грязи и осадков.

Zastosowania

Application

Применение

Olej do pomp próżniowych CORALIA Vacuum przeznaczony jest do stosowania w obrotowych pompach próżniowych.
Vacuum pump CORALIA Vacuum oil is intended for rotary vacuum pumps.
Масло для вакуумных насосов CORALIA Vacuum предназначено для использования во вращательных вакуумных насосах.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 99
Temperatura krzepnięcia, nie wyżej niż 0C - 11
Temperatura zapłonu, nie niższa niż 0C 266
Pozostałość po spopieleniu, nie wyższa niż % 0,010
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at. 400C mm2/s 99
Maximum solidification pump 0C - 11
Minimal ignitron point 0C 266
Maximal carbon residue % 0.010
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C mm2/s 99
Температура затвердевания, не выше, чем 0C - 11
Температура воспламенения, не ниже, чем 0C 266
Остатки после озоления, не выше, чем % 0,010
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 01.02.2019 11:28

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN