Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

VELOL RC 68

VELOL RC 68

VELOL RC 68

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 68

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje do prowadnic Velol RC 68 otrzymywane są z głęboko rafinowanego oleju mineralnego oraz nowoczesnego pakietu dodatków uszlachetniających, zapewniających odpowiednią charakterystykę tarciową, niezbędną dla spełnienia wymagań specyfikacji Cincinnati – Milacron, oraz General Motors LS-2 (LW-06-1-04).

Umożliwiają:
· utrzymanie smarowania hydrodynamicznego w prowadnicy,
· ustalenie właściwej pozycji narzędzia w stosunku do elementu,
· eliminację zjawiska „stick-slip",
· wydłużenie czasu pracy układów tnących i narzędzi,
· osiągnięcie właściwego efektu obróbki powierzchni,
· zapewnienie doskonałej separacji od olejów obróbkowych.
Velol RC 68 guide oils are manufactured from deeply refined mineral oil and a modern blend of oil conditioners, ensuring proper friction characteristics necessary to meet the requirements of the Cincinnati – Milacron and General Motors LS-2 (LW-06-1-04) specifications.

Allows to:
• maintain hydrodynamic lubrication within the guide,
• position the tool properly against the element,
• eliminate "stick-slip",
• extend the running time of cutting systems and tools,
• achieve the proper surface treatment effect,
• ensure ideal separation from processing oils.
Масла для направляющих RC 68 Velol изготавливаются из высокоочищенных минеральных масел и современной комплексной системы присадок, обеспечивающих стабильность фрикционных характеристик, необходимых для удовлетворения спецификации Cincinnati – Milacron и General Motors LS-2 (LW-06-1-04)

Позволяет:
• поддерживать гидродинамическую смазку направляющих,
• определять правильное положение инструмента по отношению к элементу,
• устранить явления "stick-slip"
• продлить срок эксплуатации режущих узлов и инструментов,
• достичь соответствующего эффекта обработки поверхности,
• обеспечить превосходное отделение от рабочих масел.

Zastosowania

Application

Применение

Oleje do prowadnic Velol RC 68 stosuje się do smarowania wszystkich rodzajów prowadnic ślizgowych, a w szczególności do smarowania prowadnic ślizgowych poziomych pracujących w umiarkowanych temperaturach i przy umiarkowanych i średnich obciążeniach
Gwarantują one właściwą pracę prowadnic z ze szczególnym naciskiem na właściwą charakterystykę tarciową oraz likwidację zjawiska „stick-slip”.
Velol RC 68 guide oils are used to lubricate all types of sliding guides, including for lubricating horizontal sliding guides operating in moderate temperatures under moderate and average loads.
They ensure proper guide operation with extra emphasis on proper friction characteristics and eliminating "stick-slip".
Масла для направляющих Velol RC 68 используется для смазки всех типов направляющих, в частности для смазывания горизонтальных направляющих, работающих в умеренных температурах и при умеренных (до средних) нагрузках
Они обеспечивают правильную работу механизмов в особенности соответствующие фрикционные характеристики и устранение явления "stick-slip".

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

ISO 6743-13:2002/GB,
DIN 51502 - CGLP

Velol RC68 – MAG Specification P-47, General Motors LS-2 (LW-06-1-04)
ISO 6743-13:2002/GB,
DIN 51502 - CGLP

Velol RC68 – MAG Specification P-47, General Motors LS-2 (LW-06-1-04)
ISO 6743-13:2002/GB,
DIN 51502 - CGLP

Velol RC68 - MAG спецификация P-47, General Motors LS-2 (LW-06-1-04)

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostka Wartości typowe
    68
Lepkość kinematyczna w 40 0C mm2/s 69,5
Wskaźnik lepkości - 92
Temperatura płynięcia 0C -15
Temperatura zapłonu 0C 230
Własności smarne, na aparacie czterokulowym: · Obciążenie zespawania kG 240
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
Kinematic Viscosity at 400C mm2/s 69.5
Viscosity Index - 92
Pour Point 0C -15
Flashpoint 0C 230
Lubrication Properties, four ball tester: · Weld Load kG 240
CAUTION: The above chemical and physical parameter values are of typical nature. Real values can be found on quality certificates enclosed with every product batch.  
Параметры Ед. изм. Типовые значения
Кинематическая вязкость при 40 0C мм2 69,5
Индекс вязкости - 92
Температура текучести 0C -15
Температура воспламенения 0C 230
Смазочные свойства, на четырехшариковом аппарате:
  • Нагрузка сварки
кг 240
Примечание: Приведенные выше значения физико-химических параметров являются типовыми. Действительные значения находятся на сертификатах качества прилагаемых к каждой партии продукции  
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/1/2019 4:41 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands