Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

VELOL RC 220

VELOL RC 220

VELOL RC 220

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 220

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje do prowadnic Velol RC 220 otrzymywane są z głęboko rafinowanego oleju mineralnego oraz nowoczesnego pakietu dodatków uszlachetniających, zapewniających odpowiednią charakterystykę tarciową, niezbędną dla spełnienia wymagań specyfikacji Cincinnati – Milacron, oraz General Motors LS-2 (LW-06-1-04).

Umożliwiają:
· utrzymanie smarowania hydrodynamicznego w prowadnicy,
· ustalenie właściwej pozycji narzędzia w stosunku do elementu,
· eliminację zjawiska „stick-slip",
· wydłużenie czasu pracy układów tnących i narzędzi,
· osiągnięcie właściwego efektu obróbki powierzchni,
· zapewnienie doskonałej separacji od olejów obróbkowych.
Velol RC 220 guide oils are manufactured from deeply refined mineral oil and a modern blend of oil conditioners, ensuring proper friction characteristics necessary to meet the requirements of the Cincinnati – Milacron and General Motors LS-2 (LW-06-1-04) specifications.

Allows to:
• maintain hydrodynamic lubrication within the guide,
• position the tool properly against the element,
• eliminate "stick-slip",
• extend the running time of cutting systems and tools,
• achieve the proper surface treatment effect,
• ensure ideal separation from processing oils.
Масла для направляющих RC 220 Velol изготавливаются из высокоочищенных минеральных масел и современной комплексной системы присадок, обеспечивающих стабильность фрикционных характеристик, необходимых для удовлетворения спецификации Cincinnati – Milacron и General Motors LS-2 (LW-06-1-04)

Позволяет:
• поддерживать гидродинамическую смазку направляющих,
• определять правильное положение инструмента по отношению к элементу,
• устранить явления "stick-slip"
• продлить срок эксплуатации режущих узлов и инструментов,
• достичь соответствующего эффекта обработки поверхности,
• обеспечить превосходное отделение от рабочих масел.

Zastosowania

Application

Применение

Oleje do prowadnic Velol RC 220 stosuje się do smarowania wszystkich rodzajów prowadnic ślizgowych, a w szczególności do smarowania prowadnic ślizgowych pionowych oraz prowadnic precyzyjnych pracujących w podwyższonych temperaturach i przy dużych obciążeniach.
Gwarantują one właściwą pracę prowadnic z ze szczególnym naciskiem na właściwą charakterystykę tarciową oraz likwidację zjawiska „stick-slip”.
Velol RC guide oils are used to lubricate all types of sliding guides, including for lubricating vertical sliding guides and precision guides operating in higher temperatures, under huge loads.
They ensure proper guide operation with extra emphasis on proper friction characteristics and eliminating "stick-slip".
Масла для направляющих Velol RC используется для смазки всех типов направляющих, в частности для смазки вертикальных направляющих, а также направляющих повышенной точности, работающих при повышенных температурах и при высоких нагрузках.
Они обеспечивают правильную работу механизмов в особенности соответствующие фрикционные характеристики и устранение явления "stick-slip".

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

ISO 6743-13:2002/GB,
DIN 51502 - CGLP

Velol RC 220 – MAG Specification P-50
ISO 6743-13:2002/GB,
DIN 51502 - CGLP

Velol RC 220 – MAG Specification P-50,
ISO 6743-13:2002/GB,
DIN 51502 - CGLP

Velol RC 220 - MAG спецификация P-50,

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostka Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 40 0C mm2/s 227,0
Wskaźnik lepkości - 90
Temperatura płynięcia 0C -12
Temperatura zapłonu 0C 280
Własności smarne, na aparacie czterokulowym: · Obciążenie zespawania kG 250
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
Kinematic Viscosity at 400C mm2/s 227.0
Viscosity Index - 90
Pour Point 0C -12
Flashpoint 0C 280
Lubrication Properties, four ball tester: · Weld Load kG 250
CAUTION: The above chemical and physical parameter values are of typical nature. Real values can be found on quality certificates enclosed with every product batch.  
Параметры Ед. изм. Типовые значения
Кинематическая вязкость при 40 0C мм2 227,0
Индекс вязкости - 90
Температура текучести 0C -12
Температура воспламенения 0C 280
Смазочные свойства, на четырехшариковом аппарате:
  • Нагрузка сварки
кг 250
Примечание: Приведенные выше значения физико-химических параметров являются типовыми. Действительные значения находятся на сертификатах качества прилагаемых к каждой партии продукции  
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/1/2019 4:40 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands