Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

TURBINEX TU 68

​TURBINEX TU 68

​TURBINEX TU 68

Jakość: Quality class: Класс качества:
ISO L-TSA, L-TGA, L-TSE, L-TGE
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 68

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje turbinowe Turbinex TU 68 otrzymywane są z wysokiej jakości, selekcjonowanych, hydrorafinowanych olejów bazowych. Zawierają innowacyjne optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające takie jak antyutleniacze, inhibitory korozji, pasywatory metali kolorowych oraz extreme pressure. Dzięki wyjątkowym własnościom zapewniają wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniżają czasy przestoju, koszty remontów i konserwacji układów konstrukcyjnych turbin, a także ograniczają awarie. Zapewniają bardzo dobrą filtrowalność nawet w układach zanieczyszczonych niewielkimi ilościami wody. Oleje posiadają aprobaty czołowych światowych producentów turbin.

Charakteryzują się:
• wysoką zdolnością do wydzielania powietrza,
• bardzo wysoka odpornością na utlenianie,
• bardzo dobrą filtrowalnością,
• bardzo dobrymi własnościami antykorozyjnymi i antyrdzewnymi,
• bardzo dobrymi własnościami przeciwzużyciowymi,
• bardzo dobrą odpornością na emulgowanie i pienienie.
Turbinex TU 68 turbine oils are obtained from carefully selected high-quality hydrofined base oils. They contain optimally matched enhancement additives, such as antioxidants, corrosion inhibitors, non-ferrous metal passivators as well as extreme pressure additives. With their unique properties, they ensure longer intervals between oil changes, shorter down-times, lower turbine overhaul and maintenance costs as well as less failures. They provide ultimate filterability even in systems contaminated with small amounts of water. The oils are approved by world’s leading turbine manufacturers.
 
They are characterized by:
• good air separation properties
• excellent resistance to oxidation
• excellent filterability
• excellent corrosion and rust resistance
• excellent wear resistance
• excellent emulsification and foaming resistance
Турбинные масла Turbinex TU 68 производятся из высококачественных, отборных гидроочищенных базовых масел. Они содержат инновационные, оптимально подобранные легирующие присадки, такие как антиокислители, ингибиторы коррозии, пассиваторы цветных металлов и противозадирные присадки. Благодаря исключительным свойствам, они обеспечивают продление интервалов между сменами масла, сокращают время простоя, затраты на ремонт и консервацию конструкционных систем турбин, а также ограничивают аварийность. Эти масла обеспечивают очень хорошую фильтруемость даже в системах с примесью небольшого количества воды. Они имеют сертификаты от ведущих мировых производителей турбин.
 
Свойства:
• высокая способность к выделению воздуха,
• очень высокая стойкость к окислению,
• очень хорошая фильтруемость,
• очень хорошие антикоррозионные свойства и предотвращает ржавление,
• очень хорошие противоизносные свойства,
• очень хорошая стойкость к эмульгированию и вспениванию,

Zastosowania

Application

Применение

Oleje turbinowe TU 68 stosowane są przede wszystkim do smarowania i chłodzenia łożysk turbin parowych i wodnych wyposażonych również w przekładnie zębate. Oleje mogą być stosowane w niezbyt wysilonych turbinach gazowych przy normalnych warunkach pracy. Mogą być również stosowane jako ciecze hydrauliczne w układach regulacji turbin oraz do smarowania m.in. okrętowych turbodoładowarek silników głównych i pomocniczych napędzanych gazami spalinowymi odlotowymi. W układach obiegowych maszyn wymagających olejów o jakości olejów turbinowych, np. w turbosprężarkach, pompach turbinowych.
TU 68 turbine oils are used primarily for lubricating and cooling bearings in steam and water turbines that are equipped with toothed gears. They can be used in lightly loaded gas turbines under normal operating conditions. They are also suitable for use as hydraulic fluids in turbine adjustment systems and for lubricating turbochargers in marine main engines and auxiliary engines, propelled with exhaust gases. These oils are also intended for circulation systems in machines that require the quality of turbine oils, e.g. in turbochargers and turbine-driven pumps.
Турбинные масла TU 68 применяются, прежде всего, для смазки и охлаждения подшипников паровых, газовых и водяных турбин, в том числе, оснащенных зубчатыми передачами.
Масла могут использоваться в  не очень нагруженных газовых турбинах в нормальных условиях работы.
Кроме того, они могут использоваться в качестве гидравлических жидкостей в регулировочных системах турбин и для смазки, в частности, судовых устройств турбокомпрессорного наддува основных и вспомогательных двигателей, приводимых в движение газами сгорания.
В циркуляционных системах техники, требующей использования турбинных масел, к примеру, в турбокомпрессорах, турбинных насосах.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51515 cz.1,
ISO 8068
DIN 51515 Part 1,
ISO 8068
DIN 51515 ч.1,
ISO 8068
Aprobaty VG 32, 46
Siemens 901304 (VG 32, 46)
Skoda Power (VG 32, 46)
Alstom HTGD 90117 (VG 32)

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40oC mm2/s 65,3
​Temperatura płynięcia oC ​-9
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty) oC 230
Liczba kwasowa mgKOH/g 0,12
Zawartość wody ppm 50
​Liczba deemulgacyjna ​s 180
Odporność na pienienie, max.
I sekwencja
[ml/ml] 80/0
Wydzielanie powietrza w 50oC min ​6
​Korozja na miedzi 3h w 100oC ​- ​1A
​Korozja na trzpieniu stalowym – procedura B ​- ​brak korozji
​Deemulgowalność w 54oC
40-37-3
​min ​15
​Odporność na utlenianie, czas do osiągnięcia całkowitej liczby kwasowej 2 mgKOH/g ​h > 3000
​Stabilność oksydacyjna
- wszystkie produkty tlenowe, max
- osad, max
% m/m ​0,45
0,16
​Filtrowalność, sucha
I stopnia
II stopnia
​% ​88,9
85,0
​Test FZG - stopień obciążenia niszczącego ​stopień ​9
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi
Parameter Unit Typical values 
Kinematic viscosity at 40oC mm2/s 65,3
​Pour point oC ​-9
Flash point – open cup oC 230
Acid number mgKOH/g 0,12
Water content ppm 50
​Water separability ​s 180
Foaming, I seq. [ml/ml] 80/0
Air release at 50oC min ​6
Copper corrosion 3h/100oC ​- ​1A
Rust-preventing characteristics, - Procedure B ​- ​pass
Demulsibility at 54oC
40-37-3
​min ​15
Oxidation stability:
time to increase of total acid number up to 2 mg KOH/g
​h > 3000
Oxidation stability:
- all oxidized products
- deposits
% m/m ​0,45
0,16
Filterability, dry
Stage I
Stage II
​% ​88,9
85,0
FZG test ​stage ​9
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi
Параметр Единица Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 40oC мм2/s 65,3
Индекс вязкости - 95
Температура текучести oC - 9
Способность к деэмульгированию при 54oC мин. 15
​Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта. ​ ​
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/5/2019 4:30 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands