Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

TURBINEX TU 46

​TURBINEX TU 46

​TURBINEX TU 46

Jakość: Quality class: Класс качества:
ISO L-TSA, L-TGA, L-TSE, L-TGE
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 46

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje turbinowe Turbinex TU 46 otrzymywane są z wysokiej jakości, selekcjonowanych, hydrorafinowanych olejów bazowych. Zawierają innowacyjne optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające takie jak antyutleniacze, inhibitory korozji, pasywatory metali kolorowych oraz extreme pressure. Dzięki wyjątkowym własnościom zapewniają wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniżają czasy przestoju, koszty remontów i konserwacji układów konstrukcyjnych turbin, a także ograniczają awarie. Zapewniają bardzo dobrą filtrowalność nawet w układach zanieczyszczonych niewielkimi ilościami wody. Oleje posiadają aprobaty czołowych światowych producentów turbin.

Charakteryzują się:
• wysoką zdolnością do wydzielania powietrza,
• bardzo wysoka odpornością na utlenianie,
• bardzo dobrą filtrowalnością,
• bardzo dobrymi własnościami antykorozyjnymi i antyrdzewnymi,
• bardzo dobrymi własnościami przeciwzużyciowymi,
• bardzo dobrą odpornością na emulgowanie i pienienie.
Turbinex TU 46 turbine oils are obtained from select, high quality hydrofined base oils.  They contain innovative and optimally selected improvers such as antioxidants, corrosion inhibitors, passivators of non-ferrous metals, and extreme pressure additives. Thanks to their exceptional properties, they ensure longer periods of operation between oil changes, reduce outage times and costs of overhaul and maintenance of turbine structural systems, and also limit malfunctions. They provide very good filterability, even in systems contaminated with small amounts of water. Turbinex TU 46 oils possess approvals from leading turbine manufacturers around the world.

They are characterized by:
• a high capacity to release air,
• very high resistance to oxidation,
• very good filterability,
• very good anti-corrosion and anti-rust properties,
• very good anti-wear properties,
• very good resistance to emulsification and foaming
Турбинные масла Turbinex TU 46 производятся из высококачественных, отборных гидроочищенных базовых масел. Они содержат инновационные, оптимально подобранные легирующие присадки, такие как антиокислители, ингибиторы коррозии, пассиваторы цветных металлов и противозадирные присадки. Благодаря исключительным свойствам, они обеспечивают продление интервалов между сменами масла, сокращают время простоя, затраты на ремонт и консервацию конструкционных систем турбин, а также ограничивают аварийность. Эти масла обеспечивают очень хорошую фильтруемость даже в системах с примесью небольшого количества воды. Они имеют сертификаты от ведущих мировых производителей турбин.
 
Свойства:
• высокая способность к выделению воздуха,
• очень высокая стойкость к окислению,
• очень хорошая фильтруемость,
• очень хорошие антикоррозионные свойства и предотвращает ржавление,
• очень хорошие противоизносные свойства,
• очень хорошая стойкость к эмульгированию и вспениванию

Zastosowania

Application

Применение

Oleje turbinowe TU 46 stosowane są przede wszystkim do smarowania i chłodzenia łożysk turbin parowych i wodnych wyposażonych również w przekładnie zębate. Oleje mogą być stosowane w niezbyt wysilonych turbinach gazowych przy normalnych warunkach pracy. Mogą być również stosowane jako ciecze hydrauliczne w układach regulacji turbin oraz do smarowania m.in. okrętowych turbodoładowarek silników głównych i pomocniczych napędzanych gazami spalinowymi odlotowymi. W układach obiegowych maszyn wymagających olejów o jakości olejów turbinowych, np. w turbosprężarkach, pompach turbinowych.
TU 46 turbine oils are used, above all, to lubricate and cool the bearings of steam and water turbines that are also equipped with gear transmissions. These oils can also be used in gas turbines operating at moderate capacity under normal operating conditions. They can also be applied as hydraulic fluids in turbine regulation systems and for lubrication of, among other things, main and auxiliary engine turbochargers on water vessels powered with waste emission gases. Another application is in the circulation systems of machines that require oils of turbine oil quality, like in turbocompressors and turbine pumps.
Турбинные масла TU 46 применяются, прежде всего, для смазки и охлаждения подшипников паровых, газовых и водяных турбин, в том числе, оснащенных зубчатыми передачами.
Масла могут использоваться в  не очень нагруженных газовых турбинах в нормальных условиях работы.
Кроме того, они могут использоваться в качестве гидравлических жидкостей в регулировочных системах турбин и для смазки, в частности, судовых устройств турбокомпрессорного наддува основных и вспосогательных двигателей, приводимых в движение газами сгорания.
В циркуляционных системах техники, требующей использования турбинных масел, к примеру, в турбокомпрессорах, турбинных насосах.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51515 cz.1,
ISO 8068
Aprobaty VG 32, 46
Siemens 901304 (VG 32, 46)
Skoda Power (VG 32, 46)
Alstom HTGD 90117 (VG 32)
​DIN 51515 cz.1,
ISO 8068
Approvals VG 32, 46
Siemens 901304 (VG 32, 46)
Skoda Power (VG 32, 46)
Alstom HTGD 90117 (VG 32)
DIN 51515 ч.1,
ISO 8068
Aprobaty VG 32, 46
Siemens 901304 (VG 32, 46)
Skoda Power (VG 32, 46)
Alstom HTGD 90117 (VG 32)

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
​Wskaźnik lepkości ​- ​>91
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40oC mm2/s 41,5
​Temperatura płynięcia oC ​-12
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty) oC 232
Liczba kwasowa mgKOH/g 0,1
Zawartość wody ppm 20
​Liczba deemulgacyjna ​s 180
Odporność na pienienie, max.
I sekwencja
[ml/ml] 30/0
Wydzielanie powietrza w 50oC min ​3
​Korozja na miedzi 3h w 100oC ​- ​1A
​Korozja na trzpieniu stalowym – procedura B ​- ​brak korozji
​Deemulgowalność w 54oC
40-37-3
​min ​15
​Odporność na utlenianie, czas do osiągnięcia całkowitej liczby kwasowej 2 mgKOH/g ​h > 3000
​Stabilność oksydacyjna
- wszystkie produkty tlenowe, max
- osad, max
% m/m ​0,27
0,12
​Filtrowalność, sucha
I stopnia
II stopnia
​% ​97,1
91,4
​Test FZG - stopień obciążenia niszczącego ​stopień ​9
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi
Parameter Unit Typical values 
​Viscosity index ​- ​>91
Kinematic viscosity at  40oC mm2/s 41,5
Pour point oC ​-12
Flash point – open cup oC 232
Acid number mgKOH/g 0,1
Water content ppm 20
Water separability ​s 180
Foaming, I seq. [ml/ml] 30/0
Air release at 50oC min ​3
Copper corrosion 3h/100oC ​- ​1A
Rust-preventing characteristics, - Procedure B ​- ​Pass
Demulsibility at  54oC
40-37-3
​min ​15
​Oxidation stability:
time to increase of total acid number up to 2 mg KOH/g
​h > 3000
Oxidation stability:
- all oxidized products
- deposits
% m/m ​0,27
0,12
Filterability, dry
Stage I
Stage II
​% ​97,1
91,4
​Filterability, dry
Stage I
Stage IIFZG test
​stage ​9
Note: The above physicochemical parameter values are typical values
Параметр Единица Типичные значения
​Индекс вязкости ​- ​>91
Кинематическая вязкость при температуре  40oC (ISO 3104) mm2/s 41,5
Индекс вязкости (ISO 2909) - 96
Температура текучести (ISO 3016) oC -12
Способность к деэмульгированию при   54oC (ISO 6614)
min 15
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands