Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

TURBINEX TG PREMIUM 32

TURBINEX TG PREMIUM 32

TURBINEX TG PREMIUM 32

Jakość: Quality class: Класс качества:
ISO L-TSB, L-TGSB, L-TGF, L-TGSE
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 32

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości oleje turbinowe Turbinex TG Premium o wyjątkowej stabilności termooksydacyjnej produkowane są w oparciu o oleje bazowe z hydrokrakingu grupy III. Zawierają innowacyjne optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające takie jak antyutleniacze, inhibitory korozji, pasywatory metali kolorowych oraz dodatki extreme pressure. Dzięki wyjątkowym właściwościom zapewniają wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniżają czasy przestoju, koszty remontów i konserwacji układów konstrukcyjnych turbin, a także ograniczają awarie. Odpowiednio zaprojektowana formulacja oleju zapewnia również smarowanie układów turbinowych pracujących w cyklu kombinowanym. Zapewniają bardzo dobrą filtrowalność nawet w układach zanieczyszczonych niewielkimi ilościami wody. Oleje posiadają aprobaty czołowych światowych producentów turbin.

Charakteryzują się:
• wysoką zdolnością do wydzielania powietrza,
• ekstremalnie wysoką odpornością na utlenianie,
• wysoka odpornością na tworzenie szlamów i osadów,
• bardzo dobrą filtrowalnością,
• bardzo dobrymi własnościami antykorozyjnymi i antyrdzewnymi,
• bardzo dobrymi własnościami przeciwzużyciowymi,
• bardzo dobrą odpornością na emulgowanie i pienienie,
High quality turbine oils Turbinex TG Premium with superior thermooxidative stability are made with high quality hydrocracked base oils group III. Oils contain a carefully balanced innovative additives such as antioxidants, corrosion inhibitors, non-ferrous metals deactivators and extreme pressure additives. With the unique properties oils provide extended drain intervals, reduce downtime, maintenance costs and preservations of turbine systems, and reduce failures. Unique designed oils formulation also provides lubrication of combined cycle system turbines. They provide very good filterability even in systems contaminated with small amounts of water. Oils meet the requirements of the world's leading turbine manufacturers.
Characterized by:
• high air release properties,
• very high resistance to oxidation,
• high resistance to sludge and deposit formation,
• very good filterability,
• very good corrosion properties,
• very good antiwear properties,
• very good resistance to emulsification and foaming,
Высококачественные турбинные масла Turbinex TG Premium с исключительной термоокислительной стабильностью производятся на основе базовых масел после гидрокрекинга III группы. Они содержат инновационные, оптимально подобранные легирующие присадки, такие как антиокислители, ингибиторы коррозии, пассиваторы цветных металлов и противозадирные присадки. Благодаря исключительным свойствам, они обеспечивают продление интервалов между сменами масла, сокращают время простоя, затраты на ремонт и консервацию конструкционных систем турбин, а также ограничивают аварийность. Специально разработанная формула масла также обеспечивает смазку турбинных систем, работающих в комбинированном цикле. Эти масла обеспечивают очень хорошую фильтруемость даже в системах с примесью небольшого количества воды. Они имеют сертификаты от ведущих мировых производителей турбин.
 
Свойства:
• высокая способность к выделению воздуха,
• чрезвычайно высокая стойкость к окислению,
• высокая стойкость к образованию шлама и осадка
• очень хорошая фильтруемость
• очень хорошие антикоррозионные свойства и предотвращает ржавление
• очень хорошие противоизносные свойства
• очень хорошая стойкость к эмульгированию и вспениванию

Zastosowania

Application

Применение

Oleje turbinowe Turbinex TG Premium stosowane są przede wszystkim do smarowania i chłodzenia łożysk turbin gazowych i parowych, gazowo-parowych pracujących w cyklu kombinowanym CCGT, wyposażonych również w przekładnie zębate. Oleje zaprojektowane dla układów turbinowych gdzie występują podwyższone temperatury i ciśnienia pracy. Mogą być również stosowane jako ciecze hydrauliczne w układach regulacji turbin oraz do smarowania m.in. okrętowych turbodoładowarek silników głównych i pomocniczych napędzanych gazami spalinowymi odlotowymi. W układach obiegowych maszyn wymagających olejów o jakości olejów turbinowych, np. w turbosprężarkach, pompach turbinowych.
Turbine oils Turbinex TG Premium are used primarily for the lubrication and cooling of bearings of gas and steam turbines, gas-steam combined cycle turbines CCGT, also equipped with gears. Oils designed for turbine systems where are elevated work temperatures and pressures. They can also be used as hydraulic fluids in the turbine control systems and for lubricating marine turbochargers of main and auxiliary engines powered by exhaust gases. In machine circulating systems requiring turbine oils quality oils, such as turbochargers, turbine pumps.
Турбинные масла Turbinex TG Premium применяются, прежде всего, для смазки и охлаждения подшипников паровых, газовых и парогазовых турбин, работающих в комбинированном цикле CCGT, в том числе, оснащенных зубчатыми передачами.
Масла разработаны для турбинных систем, где возникают повышенные значения рабочих температур и давления.
Кроме того, они могут использоваться в качестве гидравлических жидкостей в регулировочных системах турбин и для смазки, в частности, судовых устройств турбокомпрессорного наддува основных и вспомогательных двигателей, приводимых в движение газами сгорания.
В циркуляционных системах техники, требующей использования турбинных масел, к примеру, в турбокомпрессорах, турбинных насосах.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51515 cz.1,
DIN 51515 cz.2,
ISO 8068,

Aprobaty:
Siemens 901305
Siemens 901304
Skoda Power

Spełnia wymagania:
Alstom HTGD 90117
GEK 32568F
GEK 107395A
BS 489
DIN 51515 cz.1,
DIN 51515 cz.2,
ISO 8068,

Approvals:
Siemens 901305
Siemens 901304
Skoda Power

Meet requirements:
Alstom HTGD 90117
GEK 32568F
GEK 107395A
BS 489
DIN 51515 ч.1,
DIN 51515 ч.2,
ISO 8068
 
Сертификаты:
Siemens 901305
Siemens 901304
 
Соответствует требованиям:
Alstom HTGD 90117
Skoda Power
GEK 32568f BS 489

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40oC mm2/s 31,6
​Wskaźnik lepkości ​- ​133
Temperatura płynięcia oC -21
​Temperatura zapłonu - t.o. oC ​246
Liczba kwasowa mgKOH/g 0,1
​Zawartość wody ​ppm ​10
Odporność na pienienie, max. I sekwencja [ml/ml] 40/0
​Liczba deemulgacyjna ​s ​75
​Wydzielanie powietrza w 500C ​min. ​1
​Korozja na miedzi 3h w 100oC ​- ​1A
​Korozja na trzpieniu stalowym – procedura B ​- ​Wytrzymuje
​Deemulgowalność w 54oC
40-37-3
​min.
5
​Odporność na utlenianie, czas do osiągnięcia całkowitej liczby kwasowej 2 mgKOH/g ​h ​> 10 000
​Test FZG - stopień obciążenia niszczącego ​stopień ​10
​Test RBOT ​min ​> 2000
​Filtrowalność, sucha I stopnia ​% ​94
​​Filtrowalność, sucha II stopnia ​% ​86
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi
Parameter Units Typical values
Kinematic viscosity at  40oC mm2/s 31,6
​Viscosity index ​- ​133
Pour point oC -21
Flash point – open cup oC ​246
Acid number mgKOH/g 0,1
​Water content ​ppm ​10
Foaming, I seq. [ml/ml] 40/0
Water separability ​s ​75
Air release at 500C ​min. ​1
​Copper corrosion 3h/100oC ​- ​1A
Rust-preventing characteristics, - Procedure B ​- ​Pass
Demulsibility at 54oC
40-37-3
​min.
5
Oxidation stability:
time to increase of total acid number up to 2 mg KOH/g
​h ​> 10 000
FZG test stage ​10
​RBOT test ​min ​> 2000
Filterability, dry, Stage I ​% ​94
Filterability, dry, Stage II ​% ​86
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi
Параметр Единица Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 40oC мм2/s 31,6
Индекс вязкости - 133
Температура текучести oC -18
Способность к деэмульгированию при 54oC мин. 5
Тест FZG A/8,3/90 ​- ​10
​Тест RPVOT ​мин. ​> 2000
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/5/2019 4:42 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands