Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

TRANSOL SP 1000

TRANSOL SP 1000

TRANSOL SP 1000

Jakość: Quality class: Класс качества:
ISO 12925-1 CKC/CKD
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 1000

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje do przekładni przemysłowych Transol® SP 1000 otrzymywane są z selektywnie rafinowanych olejów mineralnych, zawierają bezołowiowe dodatki poprawiające własności smarne (typu siarka-fosfor) oraz pakiet dodatków o działaniu przeciwkorozyjnym, podwyższającym odporność na utlenianie, przeciwpiennym, deemulgującym.

Charakteryzują się:

• chronią poszczególne części przekładni, tj. koła zębate, łożyska toczne i ślizgowe, przed nadmiernym zużyciem mechanicznym w trakcie normalnej eksploatacji, jak i w przypadku wystąpienia obciążeń udarowych,
• zabezpieczają przed korozją elementy konstrukcyjne przekładni wykonane ze stali i metali nieżelaznych przed chemicznym oddziaływaniem aktywnych składników oleju oraz produktów jego utleniania,
• dzięki wysokiej stabilności termooksydacyjnej umożliwiają długotrwałą pracę w podwyższonych temperaturach bez utraty swoich właściwości,
• zastosowane dodatki przeciwpienne oraz deemulgujące przeciwdziałają obniżeniu własności smarnych oleju wskutek tworzenia się trwałej piany oraz emulsji olejowo-wodnej,
Transol® SP 1000 industrial gear oils are manufactured from selectively refined mineral oils, they contain lead free additives improving lubricating properties (sulphur-phosphor type) and a set of anticorrosive, antifoaming additives as well as additives increasing resistance to oxidation.

It is featured by:

- protection abilities from excessive operational wear to gear elements i.e. toothed wheels as well as rolling and sliding bearings in normal operation and in case of stroke loads,
- protection abilities of gear elements made from steel and non-ferrous elements from corrosion and chemical impact of oil active ingredients and its oxidation products,
- ability to provide long operation at increased temperatures with no properties compromised which is due to high thermooxidant stability,
- applied antifoaming and demulsifying additives protecting from compromising of lubricating properties due to formation of durable foam and oil-water emulsion.
Масла для промышленных передач Transol® SP 1000 получаемые из избирательно рафинированных минеральных масел, содержат добавки без содержания свинца, улучшающие смазочные параметры (типа сера-фосфор), и набор добавок антикоррозионного, антиокислительного, противопенного и деэмульгирующего действия.

Характеризуются:

- Защищают отдельные части передачи, то есть зубчатые колеса, подшипника качения и скольжения. От повышенного механического изнашивания в ходе нормальной эксплуатации, как и в случае появления ударных нагрузок,
- Обеспечивают от коррозии конструкционные элементы передачи, выполненные из стали и цветных металлов,, от химического воздействия активным компонентов масла и продуктов его окисления,
- Благодаря высокой термооксидационной стабильности дают возможность длительной работы в повышенных температурах без потери своих свойств,
- Использованные противопенные и деэмульгирующие добавки противодействуют снижению смазочных свойств масла в результате создания прочной пены и масляно-водной эмульсии,

Zastosowania

Application

Применение

Oleje Transol® SP 1000 przeznaczone są do smarowania wysokoobciążonych mechanicznych przekładni urządzeń przemysłowych, przenoszących często obciążenia uderzeniowe, np. urządzeń walcowniczych w hutnictwie, maszyn budowlanych, maszyn pracujących w cementowniach, podnośnikach i urządzeniach przeładunkowych w przemyśle okrętowym, w obrabiarkach, w przekładniach turbin parowych i gazowych, w maszynach stosowanych w przemyśle papierniczym oraz w innych urządzeniach, w temperaturach do 120oC, wymagających użycia olejów o zwiększonej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie (oleje zawierają dodatki EP - Extreme Pressure), dobrej stabilności termooksydacyjnej przy zastosowaniu w wyższych temperaturach i dobrych właściwościach przeciwkorozyjnych (względem żelaza i metali nieżelaznych) oraz deemulgujących.

Oleje Transol® SP 1000 mogą być stosowane w przypadkach, gdy przekładnie narażone są na agresywne działanie środowiska (para wodna, gazy korozyjne), jak również zmienne temperatury otoczenia (dźwigi, wciągarki, itp.).
Transol® 1000 oils are intended to lubricate highly loaded mechanical gears of industrial devices often transferring stroke loads e.g. rolling devices in metallurgical machines, construction machines, cement mill machines, lifts and transport devices in shipbuilding industry, machine tools, steam and gas turbine gears, paper industry machines, and other devices operating at temperatures up to 100C requiring oils with increased resistance of the lubricating film (they contain Extreme Pressure (EP) additives), good thermooxidant stability at higher temperatures and good demulsifying and anticorrosive properties (to iron and non-ferrous metals).

Transol® SP 1000 oils can be used when gears are exposed to aggressive environmental influence (water, steam, corrosive gases) and when they are exposed to variable ambient temperatures (cranes, hoisting winches, etc.).
Масла Transol® SP 1000 предназначены для смазки высоко нагруженных механических передач промышленного оборудования, которые часто переносят ударные нагрузки, например, прокатное оборудование в металлургии, строительные машины, машины, работающие на цементных заводах, подъемниках и погрузочном оборудовании в корабельной промышленности, в станках, в передачах паровых и газовых турбин, в машинах, используемых в бумажной промышленности и в другом оборудовании при температурах до 120oC, требующих использования масел с повышенной прочностью смазочного слоя на нагрузку (масла содержат добавки EP - Extreme Pressure), хорошей термоокисдационной стабильностью при использовании в самых высоких температурах и с хорошими антикоррозионными ( с учетов железа и металлов, не содержащих железа) и деэмульгирующими параметрами.

Масла Transol® SP 1000 могут использоваться в случаях, когда передачи подвержены агрессивному воздействию окружающей среды (водяной пар, коррозионные газы), а также на изменяемые температуры окружающей среды (подъемные краны, лебедки и т.п.).

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:
PN-90/C-96056,
DIN 51517 cz. 3,
US Steel 224,
AGMA/ANSI 9005-E02
ISO 12925-1 CKC/CKD
Meet requirements:
PN-90/C-96056,
DIN 51517 part 3,
US Steel 224,
AGMA/ANSI 9005-E02
ISO 12925-1 CKC/CKD
Соответствует требованиям: PN-90/C-96056,
DIN 51517 part 3,
US Steel 224,
AGMA/ANSI 9005-E02
ISO 12925-1 CKC/CKD

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 980
Wskaźnik lepkości - 94
Temperatura płynięcia 0C -12
Temperatura zapłonu 0C 250
Działanie korodujące w płytce miedzianej, 3h/1200C, stopień korozji wzorce 1b
Odporność na emulgowanie, czas rozwarstwienia się emulsji olej-woda min 40
Własności smarne · wskaźnik zużycia pod obciążeniem (Ih) · obciążenie zespawania (Pz) daN kG   51 315
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego, nie niższy niż - 12
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.  
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 980
Viscosity index - 94
Flow temperature 0C -12
Ignition temperature 0C 250
Corrosiveness to copper 3 h/1200C, corrosion rate reference sample 1b
Resistance to emulsifying, oil-water emulsion breaking time min. 40
Lubricating properties · loaded wear ratio (Ih) · Weld load (Pz) daN kG   51 315
Ability to transfer loads with the FZG, breaking load, minimum - 12
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Параметры Единицы Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 980
Показатель вязкости - 94
Температура текучести 0C -12
Температура воспламенения 0C 250
Коррозионное воздействие на медной пластинке, 3ч/1000C, коррозионный балл образцы 1b
Устойчивость на эмульгирование, время расслаивания эмульсии масло-вода мин 40
Смазочные Параметры · Индекс расхода при нагрузке (Ih) · Нагрузка сварки (Pz) daN kG   51 315
Способность переносить нагрузку на месте FZG, коэффициент разрушающей нагрузки, не ниже, чем - 12
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.  
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/26/2015 11:03 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands