Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

TRANSGEAR PAG 150

TRANSGEAR PAG 150

TRANSGEAR PAG 150

Jakość: Quality class: Класс качества:
DIN 51517 cz.3 - CLP
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 150

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Syntetyczne oleje do przekładni przemysłowych Transgear PAG 150 produkowane są na bazie polialkilenoglikoli. Opracowane zostały specjalnie do pracy przy ekstremalnie wysokich obciążeniach oraz wysokiej temperaturze.

Charakteryzują się:

• zdolnością do przenoszenia ekstremalnie wysokich obciążeń,
• wysoką odpornością na starzenie,
• doskonałą ochroną przeciwkorozyjną (ASTM D665 procedura B – wytrzymuje),
• bardzo dobrą charakterystyką deemulgowania,
• kompatybilnością z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami,
• nie zawierają w swoim składzie chloru, siarki i związków ołowiu.

Oleje Transgear PAG 150 nie są kompatybilne z olejami mineralnymi.
Transgear PAG 150 synthetic oils for industrial gears are manufactured basing on polyalkylene glycols. They were developed especially to work with extremely high loads and high temperature.

It is featured by:

ability to transfer extremely high loads,
high resistance to aging,
perfect anticorrosive protection (it is tough to ASTM D665 B procedure),
very good demulsifying characteristics,
compatibility with commonly used leak stoppers,
no content of chlorine, sulphur and lead compounds.
Transgear PAG 150 oils are not compatible with mineral oils.
Синтетические масла для промышленных передач Transgear PAG 150 производятся на базе полиалкиленгликоля. Были разработаны специально для работы при экстремально тяжелых нагрузках и высокой температуре.

Характеризуются:

- Способностью переносить экстремально тяжелые нагрузки,
- Высокой устойчивостью на старение,
- Превосходная антикоррозионная защита (ASTM D665 процедура B – выдерживает),
- Очень хорошая характеристика деэмульгирования,
- Совместимостью с везде используемыми уплотнениями,
- Не содержит в своем составе хлора, серы и соединений олова.
Масла Transgear PAG 150 не совместимы с минеральными маслами.

Zastosowania

Application

Применение

Oleje Transgear PAG 150 przeznaczone są do smarowania różnego rodzaju urządzeń i mechanizmów pracujących w temperaturach przewyższających 200°C, w tym:

• wysokoobciążonych mechanicznych przekładni urządzeń przemysłowych, m.in: przekładni walcowych o zębach prostych, przekładni stożkowych o zębach skośnych i krzywoliniowych, przekładni ślimakowych (kalendry) podlegających wysokim obciążeniom termicznym,
• łożysk tocznych i ślizgowych,
• sprężarek tłokowych.
Transgear PAG 150 oils are intended to lubricate various devices and mechanisms working at the temperature up to 200°C including:

- heavy loaded mechanical gears of industrial devices, spur cylindrical gears, helical bevel gears, spiral bevel gears and worm gears exposed to heavy thermal loads, - rolling bearings and slide bearings, - piston compressors.
Масла Transgear PAG 150 предназначены для смазки разного типа оборудования и механизмов, работающих при температурах до 200°C, в том числе:

- Высоко нагруженных механических передач промышленного оборудования, например: цилиндрических прямозубых передач, конусных косозубых передач и криволинейных, червячных передач, которые подвергаются высокой термической нагрузке
- Подшипников качения и скольжения,
- Поршневых компрессоров.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 150
Wskaźnik lepkości - 195
Temperatura płynięcia 0C -30
Temperatura zapłonu 0C 191
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/1000C, stopień korozji wzorce 1b
Wydzielanie powietrza w temperaturze 900C min 19
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego, - >12
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.  
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 150
Viscosity index - 195
Flow temperature 0C -30
Ignition temperature 0C 191
Corrosiveness to copper 3 h/1000C, corrosion rate, reference sample 1b
Air release at 90°C min. 19
Ability to transfer loads with the FZG, breaking load, - >12
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Параметры Единицы Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 150
Показатель вязкости - 195
Температура текучести 0C -30
Температура воспламенения 0C 191
Коррозионное воздействие на медной пластинке, 3ч/1000C, коррозионный балл образцы 1b
Выделение воздуха при температуре 900C мин 19
Способность переносить нагрузку на месте FZG, коэффициент разрушающей нагрузки, - >12
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.  
 

Wersja

Version

Версия

/ 1/28/2019 1:52 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands