Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

SMAROL NANO do smarowania rowerów, motocykli, quadów i skuterów

​SMAROL NANO for lubricating bicycles, motorcycles, quads and mopeds

​SMAROL NANO для смазки велосипедов, мотоциклов, квадов и скутеров

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

SMAROL NANO do smarowania rowerów, motocykli, quadów i skuterów, oparty jest na mieszaninie oleju naftenowego i wysokojakościowego oleju bazowego zagęszczanych kompleksowymi mydłami litowo-wapniowymi. Smar uszlachetniany jest dodatkami o działaniu przeciwkorozyjnym oraz EP. Z uwagi na zastosowany zagęszczacz charakteryzują się wysoką temperaturą kroplenia oraz dużą stabilnością mechaniczną. Smar ten jest odporny na korozję, utlenianie oraz wymywanie wodą. Zawiera unikalną formułę NANO dzięki, której smar doskonale przylega do smarowanych powierzchni tworząc trwałą warstwę odporną na duże obciążenia, działanie wilgoci, kwasów, zasad i bardzo wysokie temperatury. Zastosowanie substancji o najniższym ze znanych obecnie współczynniku tarcia WT poniżej 0,03 zapewnia bardzo dobre własności przeciwzatarciowe.

Kolor: srebrzysto-czarny
​SMAROL NANO for lubricating bicycles, motorcycles, quads and mopeds is based on a mixture of naphthenic oil and high-quality base oil, thickened with complex lithium and calcium soaps. The grease is enriched with anti-corrosion and EP additives. Owing to the thickener used, it is characterized by a high drop point and good mechanical stability. The grease is resistant to corrosion, oxidation and washing out. With its unique NANO formula, it adheres to surfaces being covered, forming a durable protection layer that is resistant to heavy loads, humidity, acids, bases and extremely high temperatures. Developed with products showing the lowest currently known friction factor of less than 0.03, the grease offers excellent anti-seizure properties.
 
Colour: silver black
SMAROL NANO для смазки велосипедов, мотоциклов, квадов и скутеров, на основе смеси нафтенового масла и высококачественного базового масла, загущенных комплексными литиево-кальциевыми мылами. Смазка легирована присадками антикоррозионного и противозадирного воздействия. Благодаря применяемому загустителю, смазки отличаются высокой температурой каплепадения и значительной механической стабильностью. Смазка является стойкой к коррозии, окислению и вымыванию водой. За счет высокого содержания формулы NANO, смазка идеально прилегает к смазываемым поверхностям, создавая стабильный слой, стойкий к большим нагрузкам, воздействию влажности, кислот, щелочей и очень высоких температур. Применение веществ с самым низким известным на сегодняшний день коэффициентом трения WT – ниже 0,03, обеспечивает очень хорошие антифрикционные свойства.
 
Цвет: серебристо-черный

Zastosowania

Application

Применение

SMAROL NANO do smarowania rowerów, motocykli, quadów i skuterów można stosować w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +140°C do smarowania podzespołów i łańcuchów w/w sprzętu w okresie letnim i zimowym. Smar zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią, korozją i zapewnia doskonałe smarowanie nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.

SMAROL NANO do smarowania rowerów, motocykli, quadów i skuterów zapewnia zmniejszenie zużycia oraz oporów tarcia, co zapewniają bardzo wysokie parametry obciążenia zespawania – 500 kG oraz bardzo niska średnica skazy – 0,5 mm.
​SMAROL NANO for lubricating bicycles, motorcycles, quads and mopeds can be used in a broad range of temperatures from -30°C to +140°C for lubricating components and chains in these vehicles both during summer and winter. The grease provides ultimate protection against humidity and corrosion with perfect lubrication for the most demanding conditions of use.
 
SMAROL NANO for lubricating bicycles, motorcycles, quads and mopeds helps to reduce wear and frictional drag owing to exceptionally high weld load of 500 kg and super small wear scar diameter of 0.5 mm.
SMAROL NANO для велосипедов, мотоциклов, квадов и скутеров можно использовать в широком температурном диапазоне – от -30°C до +140°C для смазки узлов и цепей в летний и зимний период. Смазка обеспечивает отличную защиту от влажности, коррозии и гарантирует отличную смазку даже в самых трудных условиях эксплуатации.
 
SMAROL NANO для велосипедов, мотоциклов, квадов и скутеров обеспечивает уменьшение износа и сопротивления трения, что гарантирует очень высокие параметры нагрузки заедания – 500 кГ и небольшой диаметр следа износа – 0,5 мм.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

ROMET MOTORS
​ROMET MOTORS
​ROMET MOTORS

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Własności Wymagania
Penetracja w 250C po ugniataniu, [0,1 mm] 274
Temperatura kroplenia [0C] 221
Odporność na wymywanie wodą metodą dynamiczną 790C, [%] 1
Obciążenie zespawania, [Kg] 500
Średnica skazy (40 kG, 1h), [mm] 0,5
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Properties Requirements
Penetration at 250C after kneading [0.1 mm] 274
Drop point [0C] 221
Water washout resistance acc. to the dynamic method at 790C, [%] 1
ObciWeld load  [Kg] 500
Wear scar diameter (40 kg, 1 h)  [mm] 0,5
Note: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Свойства Требования
Пенетрация при 250C после трамбовки, [0,1 мм] 274
Температура каплепадения  [0C] 221
Стойкость к вымыванию водой динамическим методом 790C, [%] 1
Нагрузка заедания, [кГ] 500
Диаметр следа износа (40 кГ, 1ч), [мм]  0,5
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands