Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM ULTOR PERFECT 5W-30

​​PLATINUM ULTOR PERFECT 5W-30

​​​PLATINUM ULTOR PERFECT 5W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
ACEA: E4, E6, E7, E9; API: CJ-4 / SN
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-30​​

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum Ultor Perfect 5W-30 to najwyższej jakości produkt typu Ultra High Performance Diesel Oil powstały z połączenia syntetycznego oleju bazowego oraz  zaawansowanego technologicznie systemu dodatków uszlachetniających typu „Low SAPS”. Pozwoliło to zarówno na osiągnięcie maksymalnej ochrony jednostki napędowej, wykazanej w szeregu testów silnikowych, jak i wydłużenie bezawaryjnej eksploatacji nowoczesnych systemów obróbki spalin, stosowanych w pojazdach spełniających normy Euro V i Euro VI oraz EPA Tier 4. Zastosowanie komponentów obniżających tarcie pomiędzy współpracującymi elementami zapewnia spadek zużycia paliwa oraz zwiększenie mocy jednostki napędowej.
Gwarantuje:
·       Potwierdzoną szeregiem testów ochronę silnika,
·       Obniżenie zużycia paliwa,
·       Kompatybilność z urządzeniami obróbki spalin.
Platinum Ultor Perfect 5W-30 is a superior quality, Ultra High Performance Diesel Oil formed by blending synthetic base oil and advanced system of “Low SAPS” enriching additives. This has enabled both, the maximum engine protection, proved by a series of engine tests, and a prolonged trouble-free performance of combustion gas aftertreatment systems installed in vehicles meeting the requirements of Euro V, Euro VI and EPA Tier 4. Application of ingredients reducing friction between interacting components guarantees reduced fuel consumption and maximised engine power.
 
Guarantee:
Engine protection proved in a series of tests;
Reduced fuel consumption;
Compatibility with combustion gas aftertreatment systems.
Platinum Ultor Perfect 5W-30 это продукт класса Ultra High Performance Diesel Oil высочайшего качества, полученный путем добавления в синтетическое базовое масло высокотехнологичной системы присадок „Low SAPS”. Результат – максимальная защита двигателя, подтвержденная рядом испытаний, а также продление безаварийной эксплуатации современных систем обработки выхлопных газов, применяемых в автомобилях, отвечающих требованиям стандартов Евро V и VI, а также EPA Tier 4. Использование компонентов, уменьшающих трение между взаимодействующими деталями, обеспечивает сокращение расхода топлива и увеличение мощности двигателя.
Гарантирует:
· Подтвержденную рядом испытаний защиту двигателя,
· Снижение расхода топлива,
· Совместимость с устройствами для обработки выхлопных газов.

Zastosowania

Application

Применение

​Platinum Ultor Perfect 5W-30 przeznaczony jest do stosowania w nowoczesnych konstrukcjach silników pojazdów ciężarowych, wyposażonych
w zaawansowane systemy obróbki spalin, takich jak recyrkulacja spalin EGR, filtry cząstek stałych (DPF). Świetne własności niskotemperaturowe pozwalają na ochronę jednostki napędowej również podczas zimnego startu silnika w warunkach zimowych, gdy jest ona najbardziej narażona na awarie na skutek niedostatecznego smarowania.

Odpowiedni do zastosowania w pojazdach z silnikami zasilanymi CNG oraz LNG.

 

Platinum Ultor Perfect 5W-30 is intended for modern engines of trucks equipped with advanced combustion gas aftertreatment systems, such as EGR recirculation system and diesel particulate filters (DPF). With excellent low-temperature performance the engine is also protected during cold start in winter, when it is most prone o breakdown due to insufficient lubrication.

Suitable for use in vehicles with CNG and LNG engines

Platinum Ultor Perfect 5W-30 предназначено для применения в современных конструкциях двигателей грузовых автомобилей, оснащенных высокотехнологичными системами обработки выхлопных газов, в частности, рециркуляцией отработавших газов (EGR) и фильтрами твердых частиц (DPF). Прекрасные низкотемпературные свойства обеспечивают защиту двигателя при холодном пуске в зимних условиях, когда возрастает вероятность поломки вследствие недостаточно эффективного смазывания.

Применяется в двигателях автомобилей, работающих на CNG, LNG

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

MB-Approval 228.51,
VOLVO VDS-4,
MACK EO-O PREMIUM PLUS,
RENAULT VI RLD-3,
MAN M3477,
MAN M3677,
Meet Scania LA specification

Spełnia wymagania:

CUMMINS CES 20081;
DAIMLER MB228.31, ;
Detroit Diesel Extranet 93K218;
DEUTZ DQC IV-10 LA;
MTU TYPE 3.1;
VOLVO VDS-3,
Scania LDF-4,
MAN M3691,
M3271-1,
Caterpillar EFC-3

MB-Approval 228.51,
VOLVO VDS-4,
MACK EO-O PREMIUM PLUS,
RENAULT VI RLD-3,
MAN M3477,
MAN M3677,
Meet Scania LA specification

Meet requirements :
CUMMINS CES 20081;
DAIMLER MB228.31, ;
Detroit Diesel Extranet 93K218;
DEUTZ DQC IV-10 LA;
MTU TYPE 3.1;
VOLVO VDS-3,
Scania LDF-4,
MAN M3691,
M3271-1,
Caterpillar EFC-3

MB-Approval 228.51,
VOLVO VDS-4,
MACK EO-O PREMIUM PLUS,
RENAULT VI RLD-3,
MAN M3477,
MAN M3677,
Meet Scania LA specification

Соответствует требованиям:
CUMMINS CES 20081;
DAIMLER MB228.31, ;
Detroit Diesel Extranet 93K218;
DEUTZ DQC IV-10 LA;
MTU TYPE 3.1;
VOLVO VDS-3,
Scania LDF-4,
MAN M3691,
M3271-1,
Caterpillar EFC-3

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 11,5
wskaźnik lepkości - 160
Całkowita liczba zasadowa mgKOH/g 10
temperatura płynięcia 0C -45
temperatura zapłonu 0C 224
​liczba zasadowa TBN ​Mg KOH/g ​10
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 5W-30
Kinematic viscosity at 100oC mm2/s 11,5
Viscosity index - 160
Total base number mgKOH/g 10
Flow temperature 0C -45
Flash point 0C 224
​base value TBN ​Mg KOH/g ​10
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости SAE - 5W-30
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/с 11,5
индекс вязкости - 160
Общее щелочное число мгKOH/г 10
температура текучести 0C -45
температура вспышки 0C 224
​общее щелочное число TBN ​мг KOH/г ​10
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands