Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM ULTOR PERFECT 5W-30​​​​

​​PLATINUM ULTOR PERFECT 5W-30

​​​PLATINUM ULTOR PERFECT 5W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
ACEA: E6, E7, E9;   API: SN, CK-4/CJ-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-30​​

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum Ultor Perfect 5W-30 to najwyższej jakości produkt typu Ultra High Performance Diesel Oil powstały z połączenia syntetycznego oleju bazowego oraz  zaawansowanego technologicznie systemu dodatków uszlachetniających typu „Low SAPS”. Pozwoliło to zarówno na osiągnięcie maksymalnej ochrony jednostki napędowej, wykazanej w szeregu testów silnikowych, jak i wydłużenie bezawaryjnej eksploatacji nowoczesnych systemów obróbki spalin, stosowanych w pojazdach spełniających normy Euro VI i Euro V oraz EPA Tier 4. Zastosowanie komponentów obniżających tarcie pomiędzy współpracującymi elementami zapewnia spadek zużycia paliwa oraz zwiększenie mocy jednostki napędowej.

Gwarantuje:

  • Potwierdzoną szeregiem testów ochronę silnika,
  • Obniżenie zużycia paliwa,
  • Kompatybilność z urządzeniami obróbki spalin.

Platinum Ultor Perfect 5W-30 is a superior quality, Ultra High Performance Diesel Oil formed by blending synthetic base oil and advanced system of “Low SAPS” enriching additives. This has enabled both, the maximum engine protection, proved by a series of engine tests, and a prolonged trouble-free performance of combustion gas aftertreatment systems installed in vehicles meeting the requirements of Euro VI, Euro V and EPA Tier 4. Application of ingredients reducing friction between interacting components guarantees reduced fuel consumption and maximised engine power. .

Guarantee:

  • Engine protection proved in a series of tests
  • Reduced fuel consumption;
  • Compatibility with combustion gas aftertreatment systems

Platinum Ultor Perfect 5W-30 это продукт класса Ultra High Performance Diesel Oil высочайшего качества, полученный путем добавления в синтетическое базовое масло высокотехнологичной системы присадок „Low SAPS”. Результат – максимальная защита двигателя, подтвержденная рядом испытаний, а также продление безаварийной эксплуатации современных систем обработки выхлопных газов, применяемых в автомобилях, отвечающих требованиям стандартов Евро V и VI, а также EPA Tier 4. Использование компонентов, уменьшающих трение между взаимодействующими деталями, обеспечивает сокращение расхода топлива и увеличение мощности двигателя.

Гарантирует:

  • Подтвержденную рядом испытаний защиту двигателя,
  • Снижение расхода топлива,
  • Совместимость с устройствами для обработки выхлопных газов.

Zastosowania

Application

Применение

​Platinum Ultor Perfect 5W-30 przeznaczony jest do stosowania w nowoczesnych konstrukcjach silników pojazdów ciężarowych, wyposażonych
w zaawansowane systemy obróbki spalin, takich jak recyrkulacja spalin EGR, filtry cząstek stałych (DPF). Świetne własności niskotemperaturowe pozwalają na ochronę jednostki napędowej również podczas zimnego startu silnika w warunkach zimowych, gdy jest ona najbardziej narażona na awarie na skutek niedostatecznego smarowania.

Odpowiedni do zastosowania w pojazdach z silnikami zasilanymi CNG oraz LNG.

Platinum Ultor Perfect 5W-30 is intended for modern engines of trucks equipped with advanced combustion gas aftertreatment systems, such as EGR recirculation system and diesel particulate filters (DPF). With excellent low-temperature performance the engine is also protected during cold start in winter, when it is most prone o breakdown due to insufficient lubrication.

Suitable for use in vehicles with CNG and LNG engines

Platinum Ultor Perfect 5W-30 предназначено для применения в современных конструкциях двигателей грузовых автомобилей, оснащенных высокотехнологичными системами обработки выхлопных газов, в частности, рециркуляцией отработавших газов (EGR) и фильтрами твердых частиц (DPF). Прекрасные низкотемпературные свойства обеспечивают защиту двигателя при холодном пуске в зимних условиях, когда возрастает вероятность поломки вследствие недостаточно эффективного смазывания.

Применяется в двигателях автомобилей, работающих на CNG, LNG

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

MB-Approval 228.31
MB-Approval 228.51
VOLVO VDS-4.5
MACK EO-S-4.5
RENAULT VI RLD-3
MAN M3677
Meet Scania LDF-4 specification

Spełnia wymagania:

CUMMINS CES 20086
Mercedes-Benz 228.52
Detroit Diesel Extranet 93K222,
DEUTZ DQC IV-18 LA,
MTU TYPE 3.1,
VOLVO VDS-3,
MAN M3271-1, M3775, M3477
Caterpillar ECF-3
DAF, IVECO
FORD WSS-M2C213-A​

MB-Approval 228.31
MB-Approval 228.51
VOLVO VDS-4.5
MACK EO-S-4.5
RENAULT VI RLD-3
MAN M3677
Meet Scania LDF-4 specification

Meet requirements:

CUMMINS CES 20086
Mercedes-Benz  228.52
Detroit Diesel Extranet 93K222,
DEUTZ DQC IV-18 LA,
MTU TYPE 3.1,
VOLVO VDS-3,
MAN M3271-1, M3775, M3477
Caterpillar ECF-3
DAF, IVECO
FORD WSS-M2C213-A

MB-Approval 228.31
MB-Approval 228.51
VOLVO VDS-4.5
MACK EO-S-4.5
RENAULT VI RLD-3
MAN M3677
Meet Scania LDF-4 specification

Соответствует требованиям:

CUMMINS CES 20086
Mercedes-Benz  228.52
Detroit Diesel Extranet 93K222,
DEUTZ DQC IV-18 LA,
MTU TYPE 3.1,
VOLVO VDS-3,
MAN M3271-1, M3775, M3477
Caterpillar ECF-3
DAF, IVECO
FORD WSS-M2C213-A​

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100˚C mm2/s 11,5
wskaźnik lepkości - 160
liczba zasadowa TBN​ mg KOH/g 10
temperatura płynięcia ˚C -42
temperatura zapłonu ˚C 220
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 5W-30
kinematic viscosity at 100˚C mm2/s 11,5
viscosity index - 160
total base number mgKOH/g 10
flow temperature ˚C -42
flash point ˚C 220
Note: The above values of the physicochemical parameters are typical values. The actual values are placed on quality certificates attached to each batch of product.
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости SAE - 5W-30
кинематическая вязкость при темп. 100˚C мм2 11,5
индекс вязкости - 160
Общее щелочное число мгKOH/г 10
температура текучести ˚C -42
температура вспышки ˚C 220
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 9/30/2022 1:01 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands