Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PNEUMATIC VG 32

PNEUMATIC VG 32

PNEUMATIC VG 32

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej do urządzeń pneumatycznych Pneumatic VG 32 produkowany jest w oparciu o wysokojakościową bazę olejową oraz pakiet specjalnie dobranych dodatków uszlachetniających.

Olej Pneumatic VG 32 charakteryzuje się następującymi cechami użytkowymi:

• dobrą przyczepnością do materiału,
• brakiem oddziaływań z materiałami konstrukcyjnymi (aluminium, stal, uszczelki z gumy i tworzyw sztucznych),
• dobrą odpornością na starzenie (brak szlamowania części ruchomych w długim okresie eksploatacji).
Pneumatic VG 32 oil intended for pneumatic devices is manufactured basing on high quality oil base and a set of specially selected enriching additives.

Pneumatic VG 32 is featured by the following operational properties:

- good adherence to metals,
- no impact on construction material (aluminium, steel, rubber and plastic gaskets),
- good resistance to aging (no clogging of moving parts within long use time).
Масло для пневматического оборудования Pneumatic VG 32 производится на основе высококачественной масляной базы и набора специально подобранных облагораживающих добавок.

Масло Pneumatic VG 32 характеризуется следующими эксплуатационными параметрами:

- Высокая адгезия к материалам,
- Отсутствие взаимодействия с конструкционными материалами (алюминий, сталь, резинные и пластмассовые уплотнения),
- Высокая устойчивость на старение (отсутствие загрязнения подвижных частей в течение длительного периода эксплуатации).

Zastosowania

Application

Применение

Olej do urządzeń pneumatycznych Pneumatic VG 32 przeznaczony jest do smarowania urządzeń z napędem pneumatycznym, np. zszywacze tapicerskie, wiertarki, klucze monterskie, itp., wymagających smarowania wewnętrznych elementów ruchomych.
Pneumatic VG 32 is intended to lubricate pneumatic drives e.g. upholsterer staples, drillers, wrenches, etc. which require lubrication of internal movable parts.
Масло для пневматического оборудования Pneumatic VG 32 предназначено для смазки оборудования с пневматическим приводом, например, обойные сшиватели, сверлильные станки, монтерские ключи, и т.п., требующие смазки внутренних подвижных элементов.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 31,2
Wskaźnik lepkości - 101
Temperatura płynięcia 0C -18
Temperatura zapłonu 0C 184
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 31.2
Viscosity index - 101
Flow temperature 0C -18
Ignition temperature 0C 184
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 31,2
Показатель вязкости - 101
Температура текучести 0C -18
Температура воспламенения 0C 184
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 2/7/2019 5:54 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands