Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PNEUMATIC VG 100

​PNEUMATIC VG 100

​PNEUMATIC VG 100

Jakość: Quality class: Класс качества:
ISO 6743/11: PAC, PBC
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 100

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

"Wysokiej jakości olej do udarowych narzędzi pneumatycznych produkowany w oparciu o mineralne hydrorafinowane oleje bazowe oraz specjalnie dobrane dodatki uszlachetniające. Dzięki wyjątkowym właściwością olej tworzy silny film smarowy zabezpieczający powierzchnie trące pracujące pod dużym naciskiem. Właściwości adhezyjne, przeciwkorozyjne oraz emulgujące zapewniają wydłużoną pracę urządzeń nawet w wilgotnej, zapylonej atmosferze. Podniesiony wskaźnik lepkości zapewnia lepszą charakterystykę lepkościowo-temperaturową oraz pracę w szerokim zakresie temperatur.

Charakteryzuje się:
• wysoką przyczepnością tworzącą silny film smarowy,
• bardzo dobrymi właściwościami przeciwzuzyciowymi i przeciwzatarciowymi,
• bardzo dobrymi właściwościami przeciwkorozyjnymi,
• bardo dobrą odpornością na utlenianie i stabilnością termiczną,
• bardzo dobrą odpornością na pienienie,
• właściwości emulgujące zapewniają bezproblemową pracę w obecności wody."
​This high-quality oil for pneumatic impact tools has been developed based on hydrofined mineral base oils with specifically matched enhancement additives. With its unique properties, the oil forms a strong lubricating film to protect friction faces that are subject to heavy loads. Owing to its adhesion, corrosion resistance and emulsification properties, it enhances devices’ longevity even in humid and dusty environments. Its elevated viscosity index improves the viscosity-temperature characteristics and allows it to operate in a broad range of temperatures.
 
It is characterized by:
• good adhesion with a strong lubrication film
• excellent wear and seizure resistance
• excellent corrosion resistance
• excellent resistance to oxidation and thermal stability
• excellent foaming resistance
• good performance in the presence of water thanks to its emulsification properties
​Высококачественное масло для ударного пневматического оборудования изготовляется на основе минеральных гидроочищенных базовых масел и специально подобранных легирующих присадок. Благодаря исключительным свойствам, масло образует стойкую смазочную пленку, защищающую трущиеся поверхности, работающие под большим давлением. Адгезионные, антикоррозионные и эмульгирующие свойства обеспечивают продление срока эксплуатации оборудования даже во влажной и запыленной атмосфере. Повышенный индекс вязкости обеспечивает лучшую вязкостно-температурную характеристику и работу в широком температурном диапазоне.
 
Свойства:
• высокая адгезия, образующая стойкую смазочную пленку,
• очень хорошие противоизносные и противозадирные свойства,
• очень хорошие антикоррозионные свойства,
• очень хорошая окислительная стойкость и термическая стабильность,
• очень хорошая стойкость к пенообразованию,
• эмульгирующие свойства обеспечивают надежную работу в присутствии воды.

Zastosowania

Application

Применение

Olej Pneumatic VG 100 przeznaczony jest do smarowania wysoko obciążonych udarowych narzędzi pneumatycznych takich jak wiertnice, młoty pneumatyczne, wiertarki udarowe itp., stosowanych w podziemnych oraz powierzchniowych wyrobiskach górniczych. Olej przeznaczony również do smarowania innych urządzeń pneumatycznych pracujących w przemyśle oraz budownictwie wymagających do smarowania oleju o bardzo dobrych właściwościach smarnych w klasie lepkości ISO VG 100.
​Pneumatic VG 100 oil is intended for lubricating pneumatic impact tools, such as pneumatic hammers, impact drills, etc., operated in heavy-load conditions, such as underground and surface mining sites. The oil is also suitable for lubricating other pneumatic devices used in industrial and construction applications for which excellent lubrication properties are required with viscosity class of ISO VG 100.
​Масло Pneumatic VG 100 предназначено для смазки высоконагруженного ударного пневматического оборудования, такого как буровые станки, пневматические молоты, бурильные молотки и т.п., используемого в подземных и наземных  горных выработках. Кроме того, масло предназначено для смазки другого пневматического оборудования, работающего в промышленности и строительстве, требующего для смазки масла с очень хорошими смазочными свойствами класса вязкости ISO VG 100.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 101
Wskaźnik lepkości - 105
Temperatura płynięcia 0C -30
Temperatura zapłonu 0C 240
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameter Unit Typical values 
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 101
Viscosity index - 105
Flow temperature 0C -30
Flash point acc. to open cup method 0C 240
NOTE: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметр Единица  Результат
Кинематическая вязкость при температуре 400C mm2/s 101
Индекс вязкости - 105
Температура текучести 0C -30
Температура воспламенения в открытом тигле 0C 240
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands