Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR PROGRESS 10W-40​​

PLATINUM ULTOR PROGRESS 10W-40

PLATINUM ULTOR PROGRESS 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CI-4
ACEA: E6, E7, E9
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Najnowszej generacji, syntetyczny olej typu UHPDO, opracowany specjalnie dla europejskich silników wysokoprężnych, spełniających najostrzejsze normy emisji zanieczyszczeń Euro VI i Euro V.
 
Podstawowe zalety:
 
• Kompatybilność z urządzeniami filtrującymi i katalizatorami spalin
• Stabilność eksploatacyjna w ekstremalnych temperaturach
• Doskonała ochrona silnika przed zużyciem i korozją.
• Bardzo dobre rozproszenie sadzy.
• Ekstremalnie wydłużone okresy międzywymianowe w bardzo ciężkich warunkach eksploatacyjnych.
 
Highest generation, synthetic oil UHPDO oil developed especially for European diesel engines and meeting the most strict Euro VI and Euro V emission standards.

Main advantages:
• Compatible with filters and exhaust gas catalysts
• Stable operation in extreme temperatures
• Perfect engine protection against wear out and corrosion
• Very effective dispersion of black carbon.
• Extremely long interchange periods in very difficult operation conditions.
Самое современное масло в группе высококачественных масел Platinum Ultor. Является синтетическим маслом последнего поколения, разработанным специально для европейских дизельных двигателей, выполняющих основные нормы эмиссии загрязнений Euro VI а также Euro V.

Основные преимущества:
• Совместимость с фильтрующим оборудованием и катализаторами выхлопных газов
• Эксплуатационная стабильность при экстремальных температурах
• Идеальная защита двигателя от износа и коррозии.
• Хорошее рассеивание золы.
• Длительные интервалы между заменами в очень тяжелых эксплуатационных условиях.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Ultor Progress zalecany jest do silników Diesla zasilanych paliwem o niskiej zawartości siarki (max. 50 ppm), wyposażonych w układy recyrkulacji spalin, z i bez filtrów cząstek stałych oraz do silników z selektywnym katalizatorem redukującym tlenki azotu w spalinach. Unikalna receptura „low SAPS” gwarantująca niski poziom zawartości siarki, fosforu i popiołu siarczanowego – zgodnie z wymaganiami ACEA E6 zapewnia spełnienie wymagań odnośnie jakości, nie wpływając przy tym negatywnie na skuteczność systemów filtrujących i katalizatorów - tym samym umożliwiając pracę nowoczesnych silników wysokoprężnych spełniających normy emisji Euro VI i Euro V​. Może być stosowany także w silnikach spełniających wymagania Euro IV, III, w których producent pojazdu zaleca stosowanie oleju silnikowego tej klasy. W zakresie emisji NOx oraz PM (cząstki stałe) spełnia także normy EPA Tier I i II.

Odpowiedni do zastosowania w pojazdach z silnikami zasilanymi CNG oraz LNG

Platinum Ultor Progress is recommended for Diesel engines driven by low sulphur fuel (max. 50 ppm), equipped with exhaust gas recirculation, with or without diesel particulate filters and for engines with selective catalyst reducing nitric oxides in combustion gases. A unique “low SAPS” recipe guaranteeing low levels of sulphur, phosphorus and sulphated ash content - in compliance with ACEA E-6 makes the oil meet quality requirements and does not affect efficiency of filter and catalyst systems enabling operation of modern diesel engines meeting Euro VI and Euro V requirements. The oil may also be used in diesel engines of previous generations meeting requirements of Euro IV, III. It meets EPA Tier I and II standars in range of NOx and PM (particular matter).
Suitable for use in vehicles with CNG and LNG engines.
Масло Platinum Ultor Progress рекомендуется для дизельных двигателей, работающих на топливе с низким содержанием серы (макс. 50 ppm), оборудованных системой рециркуляции выхлопных газов, с и без фильтров твердых частиц, а также для двигателей с селективным катализатором, редуцирующим окись азота в выхлопных газах. Уникальная рецептура „low SAPS” обеспечивающая низкий уровень содержания серы, фосфора и сульфатной золы – в соответствии с требованиями ACEA E-6 гарантирует выполнение требований по качеству, при этом не влияет негативно на эффективность работы фильтрующих систем и катализаторов – тем самым обеспечивая работу новых дизельных двигателей выполняющих требования нормы эмиссии Euro VI а также Euro V. Масло также можно использовать в более ранних типах дизельных двигателей, выполняющих нормы эмиссии Euro IV, III. Применяется в двигателях автомобилей, работающих на CNG, LNG

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

MB-Approval 228.51
Volvo VDS-3
Renault RVI RLD-2
Mack EO-N,
MTU Type 3.1,
Deutz DQC-IV-18 LA,
This product meets Cummins Eng. Std. CES20076/77

Spełnia wymagania:

MAN M3477

MAN 3271-1
DAF
JASO DH-2
Caterpillar ECF 1a
Deutz DQC TTCD
Renault RXD/RGD
MAZ

MB-Approval 228.51
Volvo VDS-3
Renault RVI RLD-2
Mack EO-N,
MTU Type 3.1,
Deutz DQC-IV-18 LA,
This product meets Cummins Eng. Std. CES20076/77

Meet requirements:
MAN M3477
MAN 3271-1
DAF
JASO DH-2
Caterpillar ECF 1a
Deutz DQC TTCD
Renault RXD/RGD
MAZ

MB-Approval 228.51
Volvo VDS-3
Renault RVI RLD-2
Mack EO-N,
MTU Type 3.1,
Deutz DQC-IV-18 LA,
This product meets Cummins Eng. Std. CES20076/77

Соответствует требованиям:
MAN M3477
MAN 3271-1
DAF
JASO DH-2
Caterpillar ECF 1a
Deutz DQC TTCD
Renault RXD/RGD
MAZ

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 14,5
wskaźnik lepkości - 154
temperatura płynięcia °C -30
temperatura zapłonu °C 240
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10
popiół siarczanowy % 0,94
odparowalność wg Noack'a % (m/m) 8

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 10W-40
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 14.5
viscosity index - 154
flow temperature °C -30
ignition temperature °C 240
base value TBN mg KOH/g 10
sulphate ash % 0.94
Noack volatility %(m/m) 8

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 10W-40
кинематическая вязкость при темп. 100°C мм2 14,5
индекс вязкости - 154
температура текучести °C -30
температура вспышки °C 240
общее щелочное число TBN мг KOH/г 10
сульфатная зола % 0,94
Испаряемость по методу Ноака % (м/м) 8

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
​​
 

Wersja

Version

Версия

/ 12/13/2021 3:31 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands