Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR PLUS 15W-40

PLATINUM ULTOR PLUS 15W-40

PLATINUM ULTOR PLUS 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CI-4/ CH-4/CG-4/SL/SJ 
ACEA: E7, E5, E3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Nowej generacji mineralny, wielosezonowy olej silnikowy typu SHPD przeznaczony do pracy w najbardziej obciążonych współczesnych silnikach wysokoprężnych szczególnie w dużych samochodach ciężarowych, sprzęcie budowlanym i autobusach.

Gwarantuje:

• maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach
• czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie
• zmniejszenie zużycia paliwa i oleju
• stabilną jakość oleju​
• długą żywotność silnika
• długie przebiegi między wymianami
• obniżone koszty eksploatacji taboru samochodowego
• ochronę środowiska naturalnego

The new generation mineral, multiseasonal engine oil intended for the most heavy loaded modern diesel engines especially of large trucks, building machines and buses.

It guarantees:
• full engine power in extreme conditions
• engine cleanness with no need to keep black carbon in the suspension
• reduced fuel and oil consumption
• stable oil condition
• long engine lifetime
• extended interchange period
• lower vehicle TCO
• environment protection
Минеральное моторное масло последнего поколения предназначено для работы в наиболее нагруженных новых дизельных двигателях, в частности для больших грузовых автомобилей, строительной техники и автобусов.

Обеспечивает:
• максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях
• чистоту двигателя благодаря удержанию золы в суспензии
• снижение расхода топлива и масла
• стабильное качество масла
• длительный срок службы двигателя
• длинные интервалы между заменами
• снижение расходов связанных с эксплуатацией автомобильного парка
• защиту окружающей естественной среды

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Ultor Plus 15W-40 przeznaczony jest przede wszystkim do nowoczesnych silników wysokoprężnych spełniających wymagania Euro V wyposażonych w katalizatory SCR. Z powodzeniem można stosować go także w pojazdach starszych konstrukcji spełniających wymagania Euro IV, III, II, I. Unikalna kompozycja najwyższej jakości mineralnych olejów bazowych oraz dodatków uszlachetniających gwarantuje bezawaryjną pracę silnika w najtrudniejszych warunkach eksploatacji oraz niezmienne parametry oleju podczas ekstremalnie wydłużonych przebiegów.
W zakresie emisji NOx oraz PM (cząstki stałe) spełnia także normy EPA Tier I i II.
Platinum Ultor Plus 15W-40 is mainly intended for modern diesel engines meeting requirements of Euro V and equipped with SCR catalysts. It can also be successfully applied in older vehicles meeting requirements of Euro IV, III, II, I. Unique formula of the highest quality mineral base oils and enriching additives guarantee breakdown free operation of the engine in the most difficult conditions and constant oil parameters even with extremely long interchange periods.
It meets the EPA Tier I and II standards in range of NOx and PM (particulate matter).
Масло Platinum Ultor Plus 15W-40 предназначено прежде всего для новых дизельных двигателей выполняющих требования Euro V, оборудованные катализаторами SCR. Это масло можно с успехом использовать в автомобилях старших конструкций, выполняющих требования Euro IV, III, II, I. Уникальная композиция наивысшего качества синтетических масляных баз дополнена комплектом присадок, что обеспечивает безаварийную работу двигателя в тяжелейших условиях эксплуатации, а также неизменные характеристики масла во время очень длительных пробегов.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Aprobaty:

MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
MACK EO-N, EOM Plus
RENAULT RLD/RLD-2
CUMMINS CES 20078
MTU TYPE 2
DEUTZ DQC-III-10

Spełnia wymagania:

CUMMINS CES 20076/77
DAF
IVECO
DDC 93K215
MAN M3275-1
Scania
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a
TEDOM 258-3
AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
MACK EO-N, EOM Plus
RENAULT RLD/RLD-2
CUMMINS CES 20078
MTU TYPE 2
DEUTZ DQC-III-10

Meet requirements:
CUMMINS CES 20076/77
DAF
IVECO
DDC 93K215
MAN M3275-1
Scania
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a
TEDOM 258-3
AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
MACK EO-N, EOM Plus
RENAULT RLD/RLD-2
CUMMINS CES 20078
MTU TYPE 2
DEUTZ DQC-III-10

Соответствует требованиям:
CUMMINS CES 20076/77
DAF
IVECO
DDC 93K215
MAN M3275-1
Scania
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a
TEDOM 258-3
AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,4
lepkość HTHS w 1500C MPaˇs 4,2
wskaźnik lepkości - 139
temperatura płynięcia 0C - 30
temperatura zapłonu 0C 228
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 11,2
popiół siarczanowy % 1,4
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 13,0

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 15W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14.4
HTHS viscosity at 1500C MPaˇs 4.2
viscosity index - 139
flow temperature 0C - 30
ignition temperature 0C 228
base value TBN Mg KOH/g 11.2
sulphate ash % 1.4
Noack volatility %(m/m) 13.0

Note:Physicochemical parameters listed in the table are typical values.Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
классвязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкостьпри темп. 1000C мм2 14,4
вязкость HTHS при1500C MПaˇs 4,2
индексвязкости - 139
температуратекучести 0C - 30
температура вспышки 0C 228
общее щелочное число TBN мг KOH/г 11,2
сульфатная зола % 1,4
Испаряемость по методу Ноака % (м/м) 13,0

Внимание:Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands