Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR OPTIMO 10W-30

PLATINUM ULTOR OPTIMO 10W-30

PLATINUM ULTOR OPTIMO 10W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
ACEA E9
API CK-4/CJ-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Nowej generacji, półsyntetyczny olej silnikowy typu UHPD. Doskonała technologia została opracowana dzięki wysokojakościowym bazom olejowym
z udziałem najwyższej jakości dodatków uszlachetniających zapewniających obniżoną zawartość siarki, popiołu siarczanowego oraz fosforu.
 
Gwarantuje:
 
• znakomitą wydajność silnika w każdych warunkach pracy, zapewnia doskonałą wydajność w niskich temperaturach
• wydłużenie żywotności filtrów oraz okresów między wymianami oleju,
• efektywną czystość silnika poprzez utrzymanie zanieczyszczeń w zawiesinie,
• poprawę gospodarki paliwowej/ maksymalizuję oszczędność paliwa
• maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach,
• bezpieczną pracę dopalaczy katalitycznych układu wydechowego silników
New generation, semi-synthetic SHPD engine oil. Superior technology has been developed through high quality oil bases with a set of additives reducing low sulfur, phosphorous and sulfated ash content.
Guarantees:
• outstanding engine performance under all operating conditions
• extend the life of filters and oil change periods,
• effective engine cleanliness by maintaining contaminants in suspension
• improving fuel economy,
• maximum engine power in extreme conditions,
• safe operation of catalytic exhaust engines
Современное, полусинтетическое моторное масло, типа SHPD. Отличная технология, разработанна благодаря базовым маслам высшего качества, ублагораживающим добавком, которые гарaнтируют более низкoe содержание серы, сульфатной золы и фосфора.
Гарантирует:
• Отличную работу двигателя при любых условиях.
• Продление сроков дествия филтров и сроков между заменами масла.
• Еффективную чистоту двигателя удерживая загрязнения в суспензии.
• Улучшение расходов топлева.
• Максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях.
• Безопасную работу каталитических нейтрализаторов в выхлопной системе двигателя.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Ultor Optimo 10W-30 to olej silnikowy typu mid-SAPS rekomendowany do wysokoprężnych silników Diesla pracujących w ciężkich warunkach. Jest przeznaczony do silników spełniających normy Euro VI i niższe. Doskonale sprawdza się w każdych warunkach jazdy zarówno latem jak i zimą. Zapewnia doskonałą ochronę silnika nie tylko na trasach szybkiego ruchu, ale również w mieście. Rekomendowany do pojazdów dbających o ekologię, wyposażonych w silniki niskoemisyjne, wyposażone w urządzenia obróbki spalin takie jak DPF, EGR/SCR NOx.
Platinum Ultor Optimo 10W-30 jest odpowiedni do zastosowania w maszynach budowlanych i innym ciężkim sprzęcie, co do którego producent zaleca olej w klasie lepkości i jakości podanej poniżej. Gwarantuje wydłużenie okresów wymiany oleju, dzięki czemu obniża koszty eksploatacji silnika, dlatego świetnie nadaje się do zastosowaniach w flotach mieszanych.
Może być stosowany w pojazdach spełniających normy emisji EPA Tier 3 oraz EPA Tier 4, EU stage IIIA, IIIB i IV, jeżeli spełnia wszystkie wymagania producenta pojazdu w zakresie klasy jakości oraz klasy lepkości.
Platinum Ultor Optimo 10W-30 is low-SAPS motor oil recommended for diesel engines operating under tough conditions. It is dedicated for engines conforming to Euro VI and lower. It is perfect for all conditions in summer and winter. Provides excellent engine protection not only on highways, but also in the city.
Recommended for ecological vehicles equipped with low-emission engines and with exhaust treatment devices such as DPF, EGR / SCR NOx. Platinum Ultor Optimo 10W-30 is suitable for use in construction and other heavy equipment, which producer recommend oil viscosity grade and quality specified below. Guarantees extending oil change periods, which leeds to reducing operating costs and it is well suited for applications in mixed fleets.
It can be used in vehicles that comply with the emission standards EPA Tier 3 and Tier 4, if it meets all requirements of vehicle producer in quality class, and viscosity grade.
Platinum Ultor Optimo 10W-30 это моторное масло типа low-SAPS, рекомендуется для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. Предназначеннo для двигателей соответствуещиx Euro VI и более низким нормoм. Используется в любых условиях: как и летом, так и зимой. Гарантирует отличную защиту двигателя не только в трасe, но и в городе. Рекомендованнo для экологического транспорта с низкоэмиссионными двигателями, содержащие устрoйства перероботки выхлопных газов как DPF, EGR/SCR NOx. Platinum Ultor Optimo 10W-30 соответствующее для применения в строительных машинах и другом тяжелом оборудовании, для которого производитель рекомендует это масло, по нормам качества и вязкости, указанных ниже. Гарантирует продление сроков между заменами масла, благодаря чему снижает расходы эксплуатации двигателя. Потому может быть использованно в разнообразных видах транспорта. Может быть использованно в транспорте, соответствующим нормом эмисии EPA Tier 3 и EPA Tier 4,если соответствует всем требованиям производителя по нормам качества и вязкости.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Volvo VDS-4.5
Renault RVI RLD-3
Mack EO-O-S 4.5
Deutz DQC III-10 LA
MTU Type 2.1
MB-Approval 228.31
This product meets Cummins® Eng. Std. 20086

Spełnia wymagania:

MAN M3775, M3575
Caterpillar ECF-3,
Detroit Diesel DFS 93K222
Ford WSS-M2C171-F1
Volvo VDS-4.5
Renault RVI RLD-3
Mack EO-O-S 4.5
Deutz DQC III-10 LA
MTU Type 2.1
MB-Approval 228.31
This product meets Cummins® Eng. Std. 20086

Meet requirements:
MAN M3775, M3575
Caterpillar ECF-3,
Detroit Diesel DFS 93K222
Ford WSS-M2C171-F1
Volvo VDS-4.5
Renault RVI RLD-3
Mack EO-O-S 4.5
Deutz DQC III-10 LA
MTU Type 2.1
MB-Approval 228.31
This product meets Cummins® Eng. Std. 20086


Исполняет требования:
MAN M3775, M3575
Caterpillar ECF-3,
Detroit Diesel DFS 93K222
Ford WSS-M2C171-F1

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 12
wskaźnik lepkości - 140
temperatura płynięcia 0C -39
temperatura zapłonu 0C 226
liczba zasadowa TBN mg KOH/g -7
popiół siarczanowy % 0,89
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters   Units Typical values
SAE Viscosity Grade - 10W-30
Kinematic viscosity at temperature 100oC mm2/s 12,08
Viscosity index - 147
Flow temperature 0C -39
Flash-point 0C 226
Total base number mg KOH/g 9,4
Sulphated ash   % 0,89
Noack volatility   % (m/m) 7,9
Attention: Above values of physical and chemical properties are typical values.
Параметры Ед. изм. Типичные величины
Класс вязкости по SAE - 10W-30
Кинематическая вязкость в температуре 1000C мм 2/c 12,08
Индикатор вязкости - 147
Температура текучести 0C -39
Температура воспламенения 0C 226
Щелочное число TBN мг KOH/г 9,4
Сульфатная зола % 0,89
Испарение по Noack’y % (м/м) 7,9
ВНИМАНИЕ: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands