Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR MAX 5W-40​​

PLATINUM ULTOR MAX 5W-40

PLATINUM ULTOR MAX 5W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CJ-4, SM
ACEA: E7, E9
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do pracy w najbardziej obciążonych współczesnych silnikach wysokoprężnych szczególnie w dużych samochodach ciężarowych, sprzęcie budowlanym i autobusach.

Gwarantuje:

 • doskonałe własności w niskich temperaturach
 • maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach
 • czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie
 • zmniejszenie zużycia paliwa i oleju
 • stabilną jakość oleju
 • długą żywotność silnika
 • długie przebiegi między wymianami
 • obniżone koszty eksploatacji taboru samochodowego
 • ochronę środowiska naturalnego

Highest quality, full synthetic engine oil intended for diesel engines especially in huge trucks, building equipment and buses, which operating in very hard conditions.

It provides:

 • excellent properties at low temperatures,
 • maximal engine power in very hard conditions,
 • engine cleanness with no need to keep black carbon in the suspension,
 • decrease fuel and oil consumption,
 • stable oil quality,
 • long live of engine,
 • extended interchange period,
 • reduced operating costs for fleet of motor vehicles,
 • environment protection.
Высококачественное полностью синтетическое моторное масло предназначенное для работы в современных дизельных двигателях, работающих при самых высоких нагрузках. Уникальная композиция высококачественных синтетических базовых масел и облагараживающих дополнений гарантирует надежную работу двигателя в самых сложных условиях эксплуатации, а также стабильные параметры масла во время экстремально длинных пробегов.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Ultor Max 5W-40 przeznaczony jest przede wszystkim do nowoczesnych silników wysokoprężnych spełniających wymagania Euro VI i V wyposażonych w katalizatory SCR. Unikalna kompozycja najwyższej jakości syntetycznych olejów bazowych oraz dodatków uszlachetniających gwarantuje bezawaryjną pracę silnika w najtrudniejszych warunkach eksploatacji oraz niezmienne parametry oleju podczas ekstremalnie wydłużonych przebiegów.

W zakresie NOx oraz PM (cząstki stałe) spełnia normy EPA Tier I i II.

Platinum Ultor Max 5W–40 first of all is intended for modern diesel engines meeting requirements Euro VI and V equipped with SCR catalysts. Unique composition of the highest quality synthetic base oils and enriching additives guarantee breakdown free operation of the engine in the most difficult conditions and constant oil parameters even with extremely long interchange periods.
It meets the EPA Tier I and II standards in range of NOx and PM (particulate matter).
Масло PLATINUM ULTOR MAX 5W-40 предназначено прежде всего для современных дизельных двигателей, выполняющих стандарты эмиссии Euro VI а также V,оснащенных катализаторами SCR или системой рециркуляции выхлопных газов EGR, особенно в больших грузовиках, строительной технике и автобусах. Относительно NOx и PM (твердые частицы) соответствует стандартам EPA Tier I и II.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

MB-APPROVAL 228.31
MAN M 3575
VOLVO VDS-4
RENAULT RVI RLD-3
MACK EO-O PREMIUM PLUS
CUMMINS CES 20081

Spełnia wymagania:
MAN M 3275
MTU TYPE II
CATERPILLAR ECF-2, ECF-3
DETROIT DIESEL 93K214, 93K215, 93K218
TATRA TDS 30/12
MB-APPROVAL 228.31
VOLVO VDS-4
RENAULT RVI RLD-3
MACK EO-O PREMIUM PLUS
MAN M 3575
CUMMINS CES 20081

Meet requirements:
MAN M 3275
MTU TYPE II
CATERPILLAR ECF-2, ECF-3
DETROIT DIESEL 93K214, 93K215, 93K218
TATRA TDS 30/12

MB-APPROVAL 228.31
MAN M 3575
VOLVO VDS-4
RENAULT RVI RLD-3
MACK EO-O PREMIUM PLUS
CUMMINS CES 20081

Соответствует требованиям:
MAN M 3275
MTU TYPE II
CATERPILLAR ECF-2, ECF-3
DETROIT DIESEL 93K214, 93K215, 93K218
TATRA TDS 30/12​

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 14,2
wskaźnik lepkości - 165
temperatura płynięcia °C - 40
temperatura zapłonu °C 233
liczba zasadowa TBN mg KOH/g​ 11,6
popiół siarczanowy % 0,98
odparowalność wg Noack'a % (m/m) 11,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical value
SAE viscosity grade - 5W-40
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 14,2
viscosity index - 165
pour point °C - 40
flash point °C 233
base number TBN mg KOH/g 11,6
sulphated ash % 0,98
Noack volatility % (m/m) 11,5

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE​ - 5W-40
Кинематическая вязкость при температуре  100°C мм2/s 14,2
Коэффициент вязкости - 165
Температура размягчения °C - 40
Температура воспламенения °C 233
Щелочное число TBN мг KOH/г 11,6
Сульфатная зола % 0,98
Испаряемость по Ноаку % (м/м) 11,5

Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 4/29/2022 11:13 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands