Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR MASTER 10W–40​

PLATINUM ULTOR MASTER 10W–40

​PLATINUM ULTOR MASTER 10W–40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CH-4/CG-4
ACEA: E7, E4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości, półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy. Dzięki znakomitej harmonii pakietu dodatków uszlachetniających z wysokiej jakości bazami olejowymi Platinum Ultor Master 10W-40 świetnie spełnia swoje zadania gwarantując bezawaryjną pracę silnika w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.
Platinum Ultor Master 10W-40 to olej kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin EGR, SCR NOx.
 
Gwarantuje:
 
• bezawaryjną pracę silnika w każdych warunkach jazdy,
• doskonałą sprawność pracy silnika,
• kompatybilność z urządzeniami obróbki spalin,
• wydłużone okresy eksploatacji,
• doskonałą odporność na korozję oraz stabilność termo-oksydacyjną,
• czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie
Premium quality, semi-synthetic, multigrade engine oil. Thanks to excellently matched high quality base oils and enriching additives, Platinum Ultor Master 10W-40 performs its tasks perfectly, ensuring trouble-free engine operation even in the harshest operating conditions.
Platinum Ultor Master 10W-40 oil is compatible with the exhaust treatment devices EGR, SCR, and NOx.

It guarantees:
• faultless operation in every driving conditions,
• perfect engine performance,
• compatibility with filters and exhaust gas catalysts,
• extended periods between oil exchanges,
• excellent resistance to corrosion and thermo-oxidative stability,
• engine cleanliness by keeping black carbon in suspension 
Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло. Благодаря идеальной гармонии пакета присадок и высококачественных базовых масел Platinum Ultor Master 10W-40 прекрасно справляется со своими задачами, гарантируя безаварийную работу двигателя в самых трудных условиях эксплуатации.
Platinum Ultor Master 10W-40 – это масло, совместимое с устройствами для обработки выхлопных газов EGR, SCR NOx.

Гарантирует:
• безаварийную работу двигателя в любых дорожных условиях,
• прекрасную эффективность двигателя,
• совместимость с устройствами для обработки выхлопных газов,
• продление срока эксплуатации,
• прекрасную стойкость к коррозии и термоокислительную стабильность,
• чистоту двигателя благодаря задержке сажи в масляной взвеси.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Ultor Master 10W-40 przeznaczony jest do wysokoobciążonych silników Diesla w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowalnym, autobusach i ciągnikach siodłowych. Zalecany do całorocznej eksploatacji w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych
z turbodoładowaniem i bez pracujących nawet w ekstremalnie ciężkich warunkach. Świetnie sprawdza się zarówno na trasach szybkiego ruchu jak
i w mieście. Rekomendowany do pojazdów spełniających wymagania emisji spalin Euro V, IV, III wyposażonych w urządzenia obróbki spalin takie jak EGR, SCR NOx. Platinum Ultor Master 10W-40 dzięki nowoczesnej technologii pozwala na osiągniecie maksymalnego wydłużenia okresu eksploatacji.
Platinum Ultor Master 10W-40 is intended for heavy duty, supercharged Diesel engines in trucks, heavy construction equipment, buses and tractors. Recommended for year-round operation in modern turbo diesel engines with and without turbocharger, operating even in extremely severe conditions. It delivers perfectly both on expressways and urban traffic. Recommended for vehicles complying with Euro exhaust emissions V, IV, III and equipped with exhaust treatment devices EGR, SCR NOx. Platinum Ultor Master 10W-40, due to its state-of-the-art technology, provides for maximum extension of periods between oil exchanges (service life). 
Platinum Ultor Master 10W-40 предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, тяжелой строительной техники, автобусов и седельных тягачей. Рекомендуется для круглогодичной эксплуатации в современных дизельных двигателях с турбонаддувом и без него, в том числе работающих в экстремально тяжелых условиях. Прекрасно подходит и для скоростных автодорог, и для города. Рекомендуется для автомобилей, удовлетворяющих требованиям к выбросам выхлопных газов Евро Euro V, IV, III, оснащенных устройствами для обработки выхлопных газов EGR, SCR NOx. Благодаря современной технологии Platinum Ultor Master 10W-40 позволяет достичь максимального продления срока эксплуатации.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:

Mercedes-Benz 228.5
MAN 3275
Volvo VDS-2
Renault VI RLD
Meet requirements:
Mercedes-Benz 228.5
MAN 3275
Volvo VDS-2
Renault VI RLD
Отвечает требованиям:
Mercedes-Benz 228.5
MAN 3275
Volvo VDS-2
Renault VI RLD

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 13,8
wskaźnik lepkości - 145
temperatura płynięcia °C -30
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 12
popiół siarczanowy % 1,8
odparowalność wg Noack'a % (m/m) 12,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical value
SAE viscosity grade - 10W-40
kinematic viscosity at 100 °C mm2/s 13.8
viscosity Index - 145
pour point °C -30
base number TBN mg KOH/g 12
sulphated ash % 1.8
Noack volatility % (m/m) 12.5

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE​ - 10W-40
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/s 13,8
Коэффициент вязкости - 145
Температура размягчения °C -30
Щелочное число TBN мг KOH/г 12
Сульфатная зола % 1,8
Испаряемость по Ноаку % (м/м) 12,5

Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 12/15/2021 7:51 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands