Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR FUTURO 15W–40

PLATINUM ULTOR FUTURO 15W–40

​PLATINUM ULTOR FUTURO 15W–40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CJ-4/ CI-4 Plus/ CI-4, SN/SM 
ACEA: E9
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W–40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Najwyższej jakości olej silnikowy typu SHPD został otrzymany w oparciu o wysokogatunkowy olej bazowy API Gr. II oraz doskonale dobrany, stworzony wg najnowszej technologii Mid-SAPS, pakiet dodatków uszlachetniających o unikalnej formule molekuł.
 
Gwarantuje:
 
• ulepszoną trwałość, niezawodność oraz znakomitą wydajność silnika,
• wydłużenie żywotności filtrów - dzięki technologii Mid-SAPS,
• świetną ochronę i czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie,
• doskonałą odporność na korozję oraz stabilność termo-oksydacyjną,
• zmniejszenie zużycia paliwa,
• maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach,
• wydłużenie okresów między wymianami oleju,
• spełnienie wymogów dotyczących emisji szkodliwych składników spalin, zapewniając bezpieczną pracę dopalaczy katalitycznych układu wydechowego silników.
Highest quality engine oil type SHPD has been obtained on the basis of high-grade base oil API Group II and perfectly chosen, created according to newest technology Mid-SAPS, an enriching additive package with a unique formula of molecules.

It provides:
• improved durability, reliability and excellent engine capacity,
• extending the service filter life – thanks to Mid-SAPS technology,
• perfect protect and engine cleanness by maintenance soot in suspension,
• excellent resistance to corrosion and thermal-oxidative stability,
• reduction of fuel consumption,
• maximum engine power at extreme conditions,
• extending periods between oil exchanges,
• meets requirement for the emission of the harmful combustion gas, providing a save work of catalytic exhaust converter

Моторное масло высшего качества типа SHPD. Получено на основе высокосортного базового масла API гр. II и идеально подобранного, созданного по новейшей технологии Mid-SAPS пакета присадок с уникальной формулой молекул.
Гарантирует:
• улучшенную прочность, безаварийность и прекрасную эффективность двигателя,
• продление срока службы фильтров – благодаря технологии Mid-SAPS,
• прекрасную защиту и чистоту двигателя благодаря задержке сажи в масляной взвеси,
• прекрасную стойкость к коррозии и термоокислительную стабильность,
• уменьшение расхода топлива,
• максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях,
• продление интервалов между заменами масла,
• соответствие требованиям к выбросам вредных веществ, обеспечивая безопасную работу каталитических дожигателей выхлопных газов.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Ultor Futuro 15W-40 jest przeznaczony do wszystkich typów silników Diesla zarówno osobowych jak i wysokoobciążonych, także tych niskoemisyjnych. Szczególnie zalecany do silników z recyrkulacją gazów wydechowych, gdzie zastosowano nowoczesne technologie zmniejszające emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami obróbki spalin (EGR/SCR, DOC, DPF) i ma na celu przedłużenie żywotności filtrów cząstek stałych (DPF).
Dzięki nowoczesnej technologii Mid-SAPS oraz zastosowaniu oleju bazowego Gr. II (niska zawartość siarki) spełnia najnowsze wymagania norm emisji spalin Euro VI i EURO V. W zakresie emisji NOx oraz PM spełnia także normy EPA Tier I i II. Platinum Ultor Futuro 15W – 40 gwarantuje wydłużenie okresów wymiany oleju, dzięki czemu obniża koszty eksploatacji silnika, dlatego świetnie nadaje się do zastosowaniach w flotach mieszanych. Doskonałe właściwości lepkościowe umożliwiają łatwy rozruch zimnego silnika oraz dobrą pompowalność oleju w niskich temperaturach.
Spełnia wymagania światowej klasyfikacji jakości Global DHD-1.
Platinum Ultor Futuro 15W-40 is intended for all types of Diesel engines, both passenger and heavy duty – also those low-emissions. It is especially recommended to engines with gases recirculation, where new technologies which decreasing emission of harmful substance into the atmosphere, were used. This oil is compatible with all exhaust treatment devices (EGR/SCR, DOC, DPF) and it has to extend live of solid filter elements (DPF).
Thanks to modern technology Mid-SAPS and use base oils group II (low sulfur content) it meets the newest requirements of emission standards for Euro V, and ACEA E9 might in future be the minimum requirements level of future emission standards for Euro VI. It also can be applied in vehicles where Euro IV are required.
Platinum Ultor Futuro 15W-40 guarantee extended interchange periods, which lowers the engine exploitation costs, and therefore excellently suited for application in mixed fleets. Perfect viscosity properties provide easy cold starting an engine as well as good oil pampability in low temperature.
It meets world life requirements of quality class Global DHD-1.

Platinum Ultor Futuro 15W-40 предназначено для всех типов дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, в том числе с низким уровнем выброса вредных веществ. Особенно рекомендуется для двигателей с рециркуляцией отработавших газов, где используются современные технологии, уменьшающие выбросы вредных веществ в атмосферу. Совместимо со всеми устройствами для обработки выхлопных газов (EGR!SCR, DOC, DPF) и предназначено для продления срока службы фильтров твердых частиц (DPF).
Благодаря современной технологии Mid-SAPS и применению базового масла гр. II (низкое содержание серы) отвечает новейшим требованиям стандартов по выбросам выхлопных газов Евро V, a ACEA E9 в будущем может соответствовать минимальному уровню требований будущего стандарта Евро VI. По выбросам NOx и PM удовлетворяет требованиям стандарта EPA Tier I и II. Может применяться в автомобилях, для которых определены требования Евро VI. Platinum Ultor Futuro 15W – 40 гарантирует продление интервалов между заменами масла, благодаря чему снижает расходы на эксплуатацию двигателя, поэтому прекрасно подходит для применения в смешанном парке. Прекрасные вязкостные характеристики обеспечивают легкий пуск холодного двигателя и хорошую прокачиваемость масла при низкой температуре. Удовлетворяет требованиям международной классификации по качеству Global DHD-1

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Aprobaty:
Volvo VDS-4
Renault RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
MB-Approval 228.31  
Cummins CES 20081

Spełnia wymagania:
MTU TYPE 2.1
MAN M3575
CATERPILLAR ECF-2, ECF-3
DETROIT DIESEL C 93K218
MAZ

 
Rekomendacje, referencje:
ISUZU
Dopuszczony do stosowania w ciężkim sprzęcie Huta Stalowa Wola (HSW)

Standards, approvals, specifications​

Volvo VDS-4
Renault RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
MB-Approval 228.31  
Cummins CES 20081

It meets provision of the following:
MTU TYPE 2.1
MAN M3575
CATERPILLAR ECF-2, ECF-3
DETROIT DIESEL C 93K218
MAZ
 

RECOMMENDATIONS, REFERENCES
ISUZU
Approved for use in Huta Stalowa Wola (HSW)

Стандарты, одобрения, спецификации
Volvo VDS-4
Renault RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
MB-Approval 228.31  
Cummins CES 20081

Это соответствует положениям следующего:
MTU TYPE 2.1
MAN M3575
CATERPILLAR ECF-2, ECF-3
DETROIT DIESEL C 93K218
MAZ

​РЕКОМЕНДАЦИИ, ССЫЛКИ
ISUZU

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,93
lepkość HTHS w 1500C MPaˇs 4,16
wskaźnik lepkości - 136
temperatura płynięcia 0C -30
temperatura zapłonu 0C 230
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 7,83
popiół siarczanowy % 0,96
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 7,7
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical value
SAE viscosity grade - 15W-40
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14,93
HTHS viscosity at 1500C MPaˇs 4,16
Viscosity Index - 136
Flow temperature 0C -30
Ignition temperature 0C 230
Base value TBN mg KOH/g 7,83
Sulphur ash % 0,96
Evaporative loss (Nocka) % (m/m) 7,7
Note: Physicochemical parameters listed In the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкость при темп.1000C мм2 14,93
вязкость HTHS при 1500C мПа∙с 4,16
индекс вязкости - 136
температура текучести 0C -30
температура вспышки 0C 230
щелочное число TBN мг KOH/г  7,83
сульфатная зола % 0,96
Испаряемость по НОАК % (м/м)  7,7
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands