Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR FUTURO 15W–40 ​​​

PLATINUM ULTOR FUTURO 15W–40

​PLATINUM ULTOR FUTURO 15W–40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CK-4/SN
ACEA: E9, E7
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W–40 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oparty na najnowszej technologii NEO GUARD, najwyższej jakości olej silnikowy typu SHPD został otrzymany w oparciu o wysokogatunkowy olej bazowy API Gr. II oraz doskonale dobrany, stworzony wg najnowszej technologii Mid-SAPS, pakiet dodatków uszlachetniających o unikalnej formule molekuł.

Gwarantuje:

 • ulepszoną trwałość, niezawodność oraz znakomitą wydajność silnika
 • wydłużenie żywotności filtrów - dzięki technologii Mid-SAPS,
 • świetną ochronę i czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie,
 • doskonałą odporność na korozję oraz stabilność termo-oksydacyjną,
 • maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach,
 • wydłużenie okresów między wymianami oleju,

Based on the latest NEO GUARD technology, highest quality engine oil type SHPD has been obtained on the basis of high-grade base oil API Group II and perfectly chosen, created according to newest technology Mid-SAPS, an enriching additive package with a unique formula of molecules.

It provides:

 • improved durability, reliability and excellent engine capacity,
 • extending the service filter life – thanks to Mid-SAPS technology,
 • perfect protect and engine cleanness by maintenance soot in suspension,
 • excellent resistance to corrosion and thermal-oxidative stability,
 • maximum engine power at extreme conditions,
 • extending periods between oil exchanges,

Oснованное на новейшей технологии NEO GUARD Mоторное масло высшего качества типа SHPD. Получено на основе высокосортного базового масла API гр. II и идеально подобранного, созданного по новейшей технологии Mid-SAPS пакета присадок с уникальной формулой молекул.​

Гарантирует:

 • улучшенную прочность, безаварийность и прекрасную эффективность двигателя,
 • продление срока службы фильтров – благодаря технологии Mid-SAPS, 
 • прекрасную защиту и чистоту двигателя благодаря задержке сажи в масляной взвеси,
 • прекрасную стойкость к коррозии и термоокислительную стабильность,
 • максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях,
 • продление интервалов между заменами масла.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Ultor Futuro 15W-40 jest przeznaczony do silników Diesla w samochodach ciężarowych, autobusach i ciężkim sprzęcie budowlanym. Szczególnie zalecany do silników z recyrkulacją gazów wydechowych, gdzie zastosowano nowoczesne technologie zmniejszające emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami obróbki spalin (EGR/SCR, DPF).
Dzięki nowoczesnej technologii Mid-SAPS jest rekomendowany do silników spełniających normy emisji spalin Euro VI, V i IV. W zakresie emisji NOx oraz PM spełnia także normy EPA Tier I i II. Platinum Ultor Futuro 15W – 40 gwarantuje wydłużenie okresów wymiany oleju, dzięki czemu obniża koszty eksploatacji silnika, dlatego świetnie nadaje się do zastosowaniach w flotach mieszanych. Doskonałe właściwości lepkościowe umożliwiają łatwy rozruch zimnego silnika oraz dobrą pompowalność oleju w niskich temperaturach. 
Platinum Ultor Futuro 15W-40 is intended for Diesel engines in trucks, buses and heavy construction equipment. It is especially recommended to engines with gases recirculation, where new technologies which decreasing emission of harmful substance into the atmosphere, were used. This oil is compatible with all exhaust treatment devices (EGR/SCR, DPF).
Thanks to modern technology Mid-SAPS it is recommended for engines that meet  Euro IV, V, IV standards.
Platinum Ultor Futuro 15W-40 guarantee extended interchange periods, which lowers the engine exploitation costs, and therefore excellently suited for application in mixed fleets. Perfect viscosity properties provide easy cold starting an engine as well as good oil pampability in low temperature.

Platinum Ultor Futuro 15W-40 предназначено для всех дизельные двигатели в грузовиках, автобусах и тяжелой строительной технике. Особенно рекомендуется для двигателей с рециркуляцией отработавших газов, где используются современные технологии, уменьшающие выбросы вредных веществ в атмосферу. Совместимо со всеми устройствами для обработки выхлопных газов (EGR!SCR, DPF).

Благодаря современной технологии Mid-SAPS рекомендуется для двигателей, соответствующих  Евро VI, V, VI. По выбросам NOx и PM удовлетворяет требованиям стандарта EPA Tier I и II. Platinum Ultor Futuro 15W – 40 гарантирует продление интервалов между заменами масла, благодаря чему снижает расходы на эксплуатацию двигателя, поэтому прекрасно подходит для применения в смешанном парке. Прекрасные вязкостные характеристики обеспечивают легкий пуск холодного двигателя и хорошую прокачиваемость масла при низкой температуре.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty:
Cummins CES 20086
MB-Approval 228.31
Volvo VDS-4.5
Renault RVI RLD-3,
Mack EO-S 4.5
Deutz DQC III- 18LA

Spełnia wymagania:
MAN M 3775
MAN M 3575
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel 93K222
Ford WSS-M2C171-F1
Allison TES 439
JASO DH-2
MAZ

Rekomendacje, referencje:
ISUZU
Dopuszczony do stosowania w ciężkim sprzęcie Huta Stalowa Wola (HSW)

Standards, approvals, specifications​

Cummins CES 20086
MB-Approval 228.31
Volvo VDS-4.5
Renault RVI RLD-3,
Mack EO-S 4.5
Deutz DQC III- 18LA 

It meets provision of the following:
MAN M 3775
MAN M 3575
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel 93K222
Ford WSS-M2C171-F1
Allison TES 439
JASO DH-2
MAZ
 
RECOMMENDATIONS, REFERENCES
ISUZU
Approved for use in Huta Stalowa Wola (HSW)

Стандарты, одобрения, спецификации
Cummins CES 20086
MB-Approval 228.31
Volvo VDS-4.5
Renault RVI RLD-3,
Mack EO-S 4.5
Deutz DQC III- 18LA

Это соответствует положениям следующего:
MAN M 3775
MAN M 3575
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel 93K222
Ford WSS-M2C171-F1
Allison TES 439
JASO DH-2
MAZ

​РЕКОМЕНДАЦИИ, ССЫЛКИ
ISUZU
Dopuszczony do stosowania w ciężkim sprzęcie Huta Stalowa Wola (HSW)​

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 14,93
wskaźnik lepkości - 130
temperatura płynięcia °C -30
temperatura zapłonu °C 230
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 9,0
popiół siarczanowy % 0,96
odparowalność wg Noack'a % (m/m) 8,0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical value
SAE viscosity grade - 15W-40
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 14,93
viscosity index - 130
pour point °C -30
flash point °C 230
base number TBN mg KOH/g 9,0
sulphated ash % 0,96
Noack volatility​ % (m/m) 8,0
Note: Physicochemical parameters listed In the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы измерения​ Типичные значения
Класс вязкости SAE - 15W-40
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2 14,93
Коэффициент вязкости - 130
Температура размягчения °C -30
Температура воспламенения °C 230
Щелочное число TBN мг KOH/г  9,0
Сульфатная зола % 0,96
Испаряемость по Ноаку​ % (м/м)  8,0
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 4/29/2022 8:24 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands