Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL ULTOR EXTREME 10W-40

PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40

PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
ACEA: E7, E4
API: CI-4/ CH-4/CG-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Najnowszej generacji półsyntetyczny olej silnikowy typu UHPDO, opracowany specjalnie dla nowoczesnych silników wysokoprężnych pracujących w bardzo trudnych warunkach z maksymalnie wydłużonym okresem międzywymianowym. Unikalna kompozycja baz syntetycznych niekonwencjonalnych i mineralnych uzupełniona zestawem wysokiej jakości uszlachetniających dodatków nowej generacji gwarantuje skuteczne smarowanie elementów silnika nawet w najcięższych warunkach eksploatacji.

Orlen Oil Ultor Extreme gwarantuje:
 • Wydłużone okresy międzywymianowe
 • Czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie
 • Maksymalną moc silnika
 • Doskonała ochrona silnika przed zużyciem i korozją.
The new generation semisynthetic UHPDO engine oil developed especially for modern engines operating in very difficult conditions with extremely long interchange period. Unique composition of unconventional and mineral oil bases and new generation enriching additives guarantees effective lubrication of engine components, even in the toughest operating conditions.
Ultor Extreme provides:
 • Extended interchange periods,
 • Engine cleanness with no need to keep black carbon in the suspension,
 • Maximal engine power,
 • Excellent engine protection against wear and corrosion.
Полусинтетическое моторное масло последней генерации, разработано специально для новых дизельных двигателей, работающих в условиях повышенной сложности с максимально продолжительным интервалом между заменами. Уникальная композиция синтетических и минеральных баз для любых условий дополнена комплектом высококачественных присадок нового поколения, эффективная смазка компонентов двигателя даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

ORLEN OILUltor Extreme обеспечивает:
 • Длительные интервалы между заменой,
 • Чистоту двигателя благодаря удержанию золы в суспензии,
 • Максимальную мощность двигателя,
 • Отличная защита двигателя от износа и коррозии.

Zastosowania

Application

Применение

Orlen Oil Ultor Extreme przeznaczony jest przede wszystkim do nowoczesnych silników wysokoprężnych spełniających wymagania Euro V wyposażonych w katalizatory SCR, NOx, EGR. Może być z powodzeniem stosowany także w silnikach spełniających wymagania Euro IV, III, w których producent pojazdu zaleca stosowanie oleju silnikowego tej klasy . Zalecany jest także do wysokoobciążonych silników benzynowych.
W zakresie emisji NOx oraz PM (cząstki stałe) spełnia także normy EPA Tier 3, EPA Tier 2 , EPA Tier 1.
Ultor Extreme is mainly intended for modern diesel engines meeting requirements of Euro V and equipped with SCR, NOx, EGR catalysts. It can also be successfully applied in older vehicles meeting requirements of Euro IV, III. It is also recommended for heavy loaded petrol engines.
It meets the EPA Tier 3, EPA Tier 2 , EPA Tier 1 standards in range of NOx and PM (particulate matter).
Масло ORLEN OIL Ultor Extreme предназначено прежде всего для новых дизельных двигателей, выполняющих требования Euro V, оборудованных катализаторами SCR, NOx, EGR. Это масло можно с успехом использовать в автомобилях ранних конструкций, выполняющих требования Euro IV, III. Также рекомендуется для высоконагруженных бензиновых двигателей.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DTFR 15B120 (228.5),
MAN M3277
Volvo VDS-3
MACK EO-N
RENAULT VI RLD-2

Spełnia wymagania:

DEUTZ DQC-III-18, 
MTU Type 2, 
MTU Type 3.1, 
Jaso DH-1, 
Global DHD-1, 
DDC 93K215, 
Allison C-4, 
Cummins CES 20078​
DTFR 15B120 (228.5),
MAN M3277
Volvo VDS-3
MACK EO-N
RENAULT VI RLD-2

Meets requirements:
DEUTZ DQC-III-18,
MTU Type 2,
MTU Type 3.1,
Jaso DH-1,
Global DHD-1,
DDC 93K215,
Allison C-4,
Cummins CES 20078
DTFR 15B120 (228.5),
MAN M3277
Volvo VDS-3
MACK EO-N
RENAULT VI RLD-2

Соответствует требованиям:
DEUTZ DQC-III-18,
MTU Type 2,
MTU Type 3.1,
Jaso DH-1,
Global DHD-1,
DDC 93K215,
Allison C-4,
Cummins CES 20078​

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 13,5
wskaźnik lepkości - 155
temperatura płynięcia °C -36
temperatura zapłonu °C 230
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 12
popiół siarczanowy % 1,75
odparowalność wg Noack'a % (m/m) 12,3

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 10W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 13.5
viscosity index - 155
pour point 0C -36
flash point​ 0C 230
base number TBN mg KOH/g 12
sulphate ash % 1.75
Noack volatility %(m/m) 12.3

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE​ - 10W-40
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2 13,5
Коэффициент вязкости - 155
Температура размягчения °C -36
Температура воспламенения °C 230
Щелочное число TBN мг KOH/г 12
Сульфатная зола % 1,75
Испаряемость по Ноаку % (м/м) 12,3

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

​2
/ 4/11/2024 12:17 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands