Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40

PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40

PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
ACEA: E7, E4
API: CI-4/ CH-4/CG-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Najnowszej generacji półsyntetyczny olej silnikowy typu UHPDO, opracowany specjalnie dla nowoczesnych silników wysokoprężnych pracujących
w bardzo trudnych warunkach z maksymalnie wydłużonym okresem międzywymianowym, równocześnie spełniającym najostrzejsze normy emisji Euro V. Unikalna kompozycja baz syntetycznych niekonwencjonalnych i mineralnych uzupełniona zestawem wysokiej jakości uszlachetniających dodatków nowej generacji gwarantuje spełnienie najwyższych europejskich wymagań ACEA, API i producentów samochodów oraz wymogów ochrony środowiska.
 
Platinum Ultor Extreme gwarantuje:
 
• Ekstremalnie wydłużone okresy międzywymianowe
• Czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie
• Maksymalną moc silnika
• Spełnienie norm emisji Euro V, IV, III, II, I
• Znaczące obniżenie kosztów eksploatacji taboru samochodowego
• Spełnienie najostrzejszych wymagań producentów samochodów.
The new generation semisynthetic UHPDO engine oil developed especially for modern engines operating in very difficult conditions with extremely long interchange period and meeting the most strict Euro V standards. Unique composition of unconventional and mineral oil bases and new generation enriching additives guarantees meeting of the highest ACEA and API requirement as well as specifications of car manufacturers and environment protection requirements.

Platinum Ultor Extreme provides:
• Extremely extended interchange periods,
• Engine cleanness with no need to keep black carbon in the suspension,
• Maximal engine power,
• Meeting of Euro V, IV, III, II, I standards
• Significant vehicle TCO reduction,
• Meeting the most strict requirements of vehicle manufacturers.
Полусинтетическое моторное масло последней генерации, разработано специально для новых дизельных двигателей, работающих в условиях повышенной сложности с максимально продолжительным интервалом между заменами, одновременно выполняет основные стандарты эмиссии Euro V. Уникальная композиция синтетических и минеральных баз для любых условий дополнена комплектом высококачественных присадок нового поколения, что обеспечивает выполнение наивысших европейских требований ACEA, API и производителей автомобилей, а также требования к защите окружающей среды.

Platinum Ultor Extreme обеспечивает:
• Длительные интервалы между заменой,
• Чистоту двигателя благодаря удержанию золы в суспензии,
• Максимальную мощность двигателя,
• Выполнение стандартов эмиссии Euro V, IV, III, II, I
• Значительное снижение расходов связанных с эксплуатацией автомобильного парка,
• Соответствие основным требованиям производителей автомобилей.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Ultor Extreme przeznaczony jest przede wszystkim do nowoczesnych silników wysokoprężnych spełniających wymagania Euro V wyposażonych w katalizatory SCR. Może być z powodzeniem stosowany także w silnikach spełniających wymagania Euro IV, III, II, I, w których producent pojazdu zaleca stosowanie oleju silnikowego tej klasy . Zalecany jest także do wysokoobciążonych silników benzynowych.
W zakresie emisji NOx oraz PM (cząstki stałe) spełnia także normy EPA Tier 3, EPA Tier 2 , EPA Tier 1.
Platinum Ultor Extreme is mainly intended for modern diesel engines meeting requirements of Euro V and equipped with SCR catalysts. It can also be successfully applied in older vehicles meeting requirements of Euro IV, III, II, I. It is also recommended for heavy loaded petrol engines.
It meets the EPA Tier 3, EPA Tier 2 , EPA Tier 1 standards in range of NOx and PM (particulate matter).
Масло Platinum Ultor Extreme предназначено прежде всего для новых дизельных двигателей, выполняющих требования Euro V, оборудованных катализаторами SCR. Это масло можно с успехом использовать в автомобилях ранних конструкций, выполняющих требования Euro IV, III, II, I. Также рекомендуется для высоконагруженных бензиновых двигателей.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

MAN M3277
MB-Approval 228.5
Volvo VDS-3
MACK EO-N
RENAULT VI RLD-2

Spełnia wymagania:

DEUTZ DQC-III-10
MTU Type 2, MTU Type 3
MAN 3275
Jaso DH-1
Global DHD-1
DDC 93k215
Allison C-4 
MAN M3277
MB-Approval 228.5
Volvo VDS-3
MACK EO-N
RENAULT VI RLD-2

Meets requirements:
DEUTZ DQC-III-10
MTU Type 2, MTU Type 3
MAN 3275
Jaso DH-1
Global DHD-1
DDC 93k215
Allison C-4
MAN M3277
MB-Approval 228.5
Volvo VDS-3
MACK EO-N
RENAULT VI RLD-2

Соответствует требованиям:
DEUTZ DQC-III-10
MTU Type 2, MTU Type 3
MAN 3275
Jaso DH-1
Global DHD-1
DDC 93k215
Allison C-4

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,20
lepkość HTHS w 1500C MPaˇs 3,84
wskaźnik lepkości - 165
temperatura płynięcia 0C -42
temperatura zapłonu 0C 240
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 12
popiół siarczanowy % 1,35
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10,2

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 10W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14.20
HTHS viscosity at 1500C MPaˇs 3.84
viscosity index - 165
flow temperature 0C -42
ignition temperature 0C 240
base value TBN mg KOH/g 12
sulphate ash % 1.35
Noack volatility %(m/m) 10.2

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типовые величины
класс вязкости SAE - 10W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,20
вязкость HTHS при 1500C MПaˇс 3,84
индекс вязкости - 165
температура текучести 0C -42
температура вспышки 0C 240
общее щелочное число TBN мг KOH/г 12
сульфатная зола % 1,35
Испаряемость по методу Ноака % (м/м) 10,2

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands