Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR DIESEL 20W-50

​PLATINUM ULTOR DIESEL 20W-50

​PLATINUM ULTOR DIESEL 20W-50

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CG-4/CF-4/CF
ACEA E2
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 20W-50

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oparty na najnowszej technologii NEO GUARD, wielosezonowy olej, przeznaczony przede wszystkim do użytku w samochodach ciężarowych, autobusach oraz ciężkim sprzęcie z silnikami o zapłonie samoczynnym.

Gwarantuje:

  • Ochronę silnika w najbardziej newralgicznym momencie pracy, podczas zimnego startu,
  • Utrzymanie silnika w czystości podczas eksploatacji,
  • Zachowanie wysokich właściwości smarnych pomiędzy wymianami oleju.

Based on the latest NEO GUARD technology, multi-grade oil designed primarily for use in trucks, buses and heavy machinery with diesel engines.

Guarantee:

  • Engine protection at the critical moment, the cold start;
  • Keeping engine clean during the operation;
  • Maintained high lubricating properties between oil changes.

Oснованное на новейшей технологии NEO GUARD bсесезонное масло, предназначенное, в первую очередь, для применения в грузовых автомобилях, автобусах и тяжелой технике с двигателями с воспламенением от сжатия.

Гарантирует:

  • Защиту двигателя в самые ответственные моменты работы, при холодном пуске,
  • Содержание двигателя в чистоте во время эксплуатации,
  • Сохранение высоких смазочных свойств между заменами масла.

Zastosowania

Application

Применение

Olej PLATINUM ULTOR DIESEL 20W-50 przeznaczony jest do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach i sprzęcie budowlanym wyposażonych w wysokoprężne jednostki napędowe. Z powodzeniem może być aplikowany w konstrukcjach pracujących w trudnych warunkach przy dużym obciążeniu.
Jest odpowiedni do zastosowania w silnikach spełniających Euro II.

PLATINUM ULTOR DIESEL 20W-50 is designed primarily for use in trucks, buses and heavy machinery with diesel engines. It can be successfully applied for constructions operated in extreme load conditions.

It is suitable for use in engines meeting the Euro II standard.

Масло PLATINUM ULTOR DIESEL 20W-50 предназначено для применения в грузовых автомобилях, строительной технике и автобусах, оснащенных дизельными двигателями. С успехом может использоваться в конструкциях, работающих в трудных условиях при больших нагрузках.
Подходит для двигателей, отвечающих требованиям Евро II.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
MTU Type 1
Deutz DQC I-02

Meet requirements:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
MTU Type 1
Deutz DQC I-02

Соответствует требованиям:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
MTU Type 1
Deutz DQC I-02

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 20W-50
lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 17,1
wskaźnik lepkości - 121
temperatura płynięcia °C -27
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,0
popiół siarczanowy % 1,0
odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10,2

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical value
SAE viscosity grade - 20W-50
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 17,1
viscosity index - 121
pour point °C -27
base number TBN mg KOH/g 8,0
sulphated ash % 1,0
Noack volatility​ % (m/m) 10,2
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE - 20W-50
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2 17,1
Коэффициент вязкости - 121
Температура размягчения °C -27
Щелочное число TBN мг KOH/г  8,0
Сульфатная зола % 1,0
Испаряемость по Ноаку​ % (м/м)  10,2
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
​​
 

Wersja

Version

Версия

/ 7/4/2023 1:18 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands