Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40​​

PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40

​PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CG-4/CF-4/CF
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oparty na najnowszej technologii NEO GUARD, wysokiej jakości olej przeznaczony przede wszystkim do użytku w silnikach wysokoprężnych samochodów ciężarowych, autobusów a także ciężkiego sprzętu w zróżnicowanych warunkach temperaturowych.

Gwarantuje:

  • Ochronę silnika przed nadmiernym zużyciem w ekstremalnie trudnych warunkach pracy,
  • Utrzymanie czystości silnika poprzez zapobieganie odkładania się osadów,
  • Wysokie właściwości smarne już przy starcie silnika.

Based on the latest NEO GUARD technology, high quality, designed primarily for use in diesel engines of trucks, buses and heavy equipment in different temperature conditions.​

It guarantees:

  • Engine protection against wear in extremely difficult conditions,
  • Keeping the engine clean by preventing deposits formation,
  • High lubricating properties even at the start of the engine.

Oснованное на новейшей технологии NEO GUARD bысококачественное масло, предназначенное, в первую очередь, для использования в дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов и тяжелой техники в различных температурных условиях.

Гарантирует:

  • Защиту двигателя от чрезмерного износа в экстремально трудных условиях работы,
  • Содержание двигателя в чистоте путем предотвращения образования осадков,
  • Высокие смазочные свойства уже при пуске двигателя.

Zastosowania

Application

Применение

Wielosezonowy olej PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40 przeznaczony jest do silników wysokoprężnych wszystkich typów, turbodoładowanych oraz wolnossących, pracujących w zróżnicowanych warunkach. Szczególnie polecany jest do aplikacji w samochodach ciężarowych, autobusach
i sprzęcie budowlanym.
Jest odpowiedni do zastosowania w silnikach spełniających Euro II.
Multigrade oil Platinum Ultor Diesel 15W-40 is designed for all types of diesel engines, turbocharged and normally aspirated, working in diverse conditions. Especially recommended for applications in trucks, buses and construction equipment. It is suitable for use in engines that meet Euro II.

Всесезонное масло PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40 предназначено для дизельных двигателей всех типов, с турбонаддувом и без него, работающих в различных условиях. Особо рекомендовано для применения в грузовых автомобилях, автобусах и строительной технике.
Подходит для двигателей, отвечающих требованиям Евро II.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
Deutz DQC II-10
VDS
Meets requirements:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
Deutz DQC II-10
VDS

Соответствует требованиям:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
Deutz DQC II-10
VDS

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 13,0
wskaźnik lepkości - 129
temperatura płynięcia °C -33
temperatura zapłonu ​°C ​222
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 7,7
popiół siarczanowy % 1,0
odparowalność wg Noack'a % (m/m) 9,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical value
SAE viscosity grade - 15W-40
kinematic viscosity at temp. 1000C mm2/s 13,0
viscosity index - 129
pour point 0C -33
​flash point ​°C ​222
base number TBN mg KOH/g 7,7
sulphated ash % 1,0
Noack volatility % (m/m) 9,5
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product batch.

Параметры Единицы Типичные значения
Класс вязкости SAE - 15W-40
Кинематическая вязкость при температуре 100℃  мм2 13,0
Коэффициент вязкости - 129
Температура размягчения °C -33
Температура воспламенения °C 222
Щелочное число TBN мг KOH/г 7,7
Сульфатная зола % 1,0
Испаряемость по Ноаку % (м/м) 9,5
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 7/4/2023 1:14 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands