Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40

PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40

​PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CG-4/CF-4/CF
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości olej przeznaczony przede wszystkim do użytku w silnikach wysokoprężnych samochodów ciężarowych, autobusów a także ciężkiego sprzętu w zróżnicowanych warunkach temperaturowych.

Gwarantuje:

  • Ochronę silnika przed nadmiernym zużyciem w ekstremalnie trudnych warunkach pracy,
  • Utrzymanie czystości silnika poprzez zapobieganie odkładania się osadów,
  • Wysokie właściwości smarne już przy starcie silnika.
High quality oil designed primarily for use in diesel engines of trucks, buses and heavy equipment in different temperature conditions.
It guarantees:
- Engine protection against wear in extremely difficult conditions,
- Keeping the engine clean by preventing deposits formation,
- High lubricating properties even at the start of the engine.

Высококачественное масло, предназначенное, в первую очередь, для использования в дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов и тяжелой техники в различных температурных условиях.

Гарантирует:
- Защиту двигателя от чрезмерного износа в экстремально трудных условиях работы,

- Содержание двигателя в чистоте путем предотвращения образования осадков,
- Высокие смазочные свойства уже при пуске двигателя.

Zastosowania

Application

Применение

Wielosezonowy olej PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40 przeznaczony jest do silników wysokoprężnych wszystkich typów, turbodoładowanych oraz wolnossących, pracujących w zróżnicowanych warunkach. Szczególnie polecany jest do aplikacji w samochodach ciężarowych, autobusach
i sprzęcie budowlanym.
Jest odpowiedni do zastosowania w silnikach spełniających Euro II.
Multigrade oil Platinum Ultor Diesel 15W-40 is designed for all types of diesel engines, turbocharged and normally aspirated, working in diverse conditions. Especially recommended for applications in trucks, buses and construction equipment. It is suitable for use in engines that meet Euro II.

Всесезонное масло PLATINUM ULTOR DIESEL 15W-40 предназначено для дизельных двигателей всех типов, с турбонаддувом и без него, работающих в различных условиях. Особо рекомендовано для применения в грузовых автомобилях, автобусах и строительной технике.
Подходит для двигателей, отвечающих требованиям Евро II.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
Deutz DQC II-10
VDS
Meets requirements:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
Deutz DQC II-10
VDS

Соответствует требованиям:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
Deutz DQC II-10
VDS

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Temp. Zapłonu ​°C ​222
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 13,0
wskaźnik lepkości - 129
temperatura płynięcia 0C -33
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 7,7
popiół siarczanowy % 1,0
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 9,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Units Typical values
​Flash point ​°C ​222
Viscosity grade SAE - 15W-40
Kinematic viscosity at temp. 1000C mm2/s 13,0
Viscosity index - 129
Pour point 0C -33
TBN Mg KOH/g 7,7
Sulphated ash % 1,0
Noack volatility % (m/m) 9,5
Comment: The above values of physical and chemical parameters are typical. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Температура вспышки °C 222
класс вязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкость при темп.100℃  мм2 13,0
индекс вязкости - 129
температура текучести 0C -33
щелочное число TBN мг KOH/г 7,7
сульфатная зола % 1,0
Испаряемость по НОАК % (м/м) 9,5
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands