Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40​

PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40

PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CH-4/CG-4/SL 
ACEA: E7, E5, E3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oparty na najnowszej technologii NEO GUARD, wielosezonowy, mineralny olej do wysokoobciążonych silników Diesla.

Gwarantuje:

• doskonałe zabezpieczenie silnika przed zużyciem
• czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie
• wydłużone przebiegi między wymianami
• ochronę środowiska naturalnego
• obniżone koszty eksploatacji
Mineral oil with the latest NEO GUARD technology, multiseasonal for heavy loaded diesel engines.

It guarantees:
• perfect engine protection against wear out
• engine cleanness with no need to keep black carbon in the suspension
• extended interchange periods
• environment protection
• lower TCO
Oснованное на новейшей технологии NEO GUARD всесезонное, минеральное масло для дизельных двигателей.

Обеспечивает:
• идеальную защиту двигателя от износа
• чистоту двигателя благодаря удержанию золы в суспензииs
• длительные интервалы между заменами
• защиту окружающей среды
• снижение расходов эксплуатации

Zastosowania

Application

Применение

PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40 przeznaczony jest do pracy w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych spełniających wymagania Euro IV. Można go stosować w samochodach wyposażonych w katalizatory SCR lub recyrkulacje gazów wydechowych EGR. Z powodzeniem można stosować go także w pojazdach starszych konstrukcji spełniających wymagania Euro III, II, I. Specjalna kompozycja oleju zapewnia doskonałe zabezpieczenie silnika przed zużyciem oraz długie przebiegi międzywymianowe, przy zachowaniu zaleceń producentów samochodów.
Platinum Ultor CH-4 15W-40 is mainly intended for modern diesel engines meeting requirements of Euro IV. It can be used with cars equipped with SCR catalysts or EGR. It can also be successfully applied in older vehicles meeting requirements of Euro III, II, I. The special oil formula provides perfect engine protection against wear out and long interchange periods allowing to keep vehicle manufacturers recommendations.
Platinum Ultor CH-4 15W-40 это моторное масло высокого качества предназначенное для работы в нагруженных дизельных двигателях с турбонаддувом и без, особенно в больших грузовых автомобилях, строительной технике и автобусах, выполняющее современные требования API, ACEA, а также требования к защите окружающей среды Euro VI, III, II и I. Специальный состав масла обеспечивает идеальную защиту мотора от износа, а также длительные интервалы между заменами, с учетом всех требований производителей автомобилей.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty:
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
MACK EO-N/EOM Plus
RENAULT RLD/RLD-2
DEUTZ DQC-III-10
MTU TYPE 2
TEDOM 258-3

Spełnia wymagania:
MAN M3275-1
CUMMINS CES 20076/77/78
DAF
IVECO
DDC 93K215
Scania
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a
TATRA TDS 30/12
AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85 ​​​
Approvals:
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
MACK EO-N/EOM Plus
RENAULT RLD/RLD-2
DEUTZ DQC-III-10
MTU TYPE 2
TEDOM 258-3

Meet requirements:
MAN M3275-1
CUMMINS CES 20076/77/78
DAF
IVECO
DDC 93K215
Scania
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a
TATRA TDS 30/12
AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85
​​ Утверждения:
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
MACK EO-N/EOM Plus
RENAULT RLD/RLD-2
DEUTZ DQC-III-10
MTU TYPE 2
TEDOM 258-3

Соответствует требованиям:
MAN M3275-1
CUMMINS CES 20076/77/78
DAF
IVECO
DDC 93K215
Scania
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a
TATRA TDS 30/12
AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85​

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 14,2
wskaźnik lepkości - 133
temperatura płynięcia °C - 32
temperatura zapłonu °C 230
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10,3
popiół siarczanowy % 1,45
odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10,4

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 15W-40
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 14.2
viscosity index - 133
pour point °C - 32
flash point °C 230
base number TBN mg KOH/g 10.3
sulphated ash % 1.45
Noack volatility %(m/m) 10.4

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE - 15W-40
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2 14,2
Коэффициент вязкости - 133
Температура размягчения °C - 32
Температура воспламенения °C 230
Щелочное число TBN мг KOH/г 10,3
Сульфатная зола % 1,45
Испаряемость по Ноаку % (м/м) 10,4

Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 1/25/2023 3:27 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands