Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40

PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40

PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CH-4/CG-4/SL 
ACEA: E7, E5, E3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wielosezonowy, mineralny olej do wysokoobciążonych silników Diesla.

Gwarantuje:

• doskonałe zabezpieczenie silnika przed zużyciem
• czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie
• zmniejszenie zużycia paliwa i oleju
• wydłużone przebiegi między wymianami
• ochronę środowiska naturalnego
• obniżone koszty eksploatacji
Multiseasonal, mineral oil for heavy loaded diesel engines.

It guarantees:
• perfect engine protection against wear out
• engine cleanness with no need to keep black carbon in the suspension
• reduced fuel and oil consumption
• extended interchange periods
• environment protection
• lower TCO
всесезонное, минеральное масло для дизельных двигателей.

Обеспечивает:
• идеальную защиту двигателя от износа
• чистоту двигателя благодаря удержанию золы в суспензии
• снижение расхода топлива и масла
• длительные интервалы между заменами
• защиту окружающей среды
• снижение расходов эксплуатации

Zastosowania

Application

Применение

PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40 przeznaczony jest do pracy w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych spełniających wymagania Euro IV. Można go stosować w samochodach wyposażonych w katalizatory SCR lub recyrkulacje gazów wydechowych EGR. Z powodzeniem można stosować go także w pojazdach starszych konstrukcji spełniających wymagania Euro III, II, I. Specjalna kompozycja oleju zapewnia doskonałe zabezpieczenie silnika przed zużyciem oraz długie przebiegi międzywymianowe, przy zachowaniu zaleceń producentów samochodów.
Platinum Ultor CH-4 15W-40 is mainly intended for modern diesel engines meeting requirements of Euro IV. It can be used with cars equipped with SCR catalysts or EGR. It can also be successfully applied in older vehicles meeting requirements of Euro III, II, I. The special oil formula provides perfect engine protection against wear out and long interchange periods allowing to keep vehicle manufacturers recommendations.
Platinum Ultor CH-4 15W-40 это моторное масло высокого качества предназначенное для работы в нагруженных дизельных двигателях с турбонаддувом и без, особенно в больших грузовых автомобилях, строительной технике и автобусах, выполняющее современные требования API, ACEA, а также требования к защите окружающей среды Euro VI, III, II и I. Специальный состав масла обеспечивает идеальную защиту мотора от износа, а также длительные интервалы между заменами, с учетом всех требований производителей автомобилей.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
MACK EO-N/EOM Plus
RENAULT RLD/RLD-2
DEUTZ DQC-III-10
MTU TYPE 2

Spełnia wymagania:

MAN M3275-1
CUMMINS CES 20076/77/78
DAF
IVECO
DDC 93K215
Scania
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a
TATRA TDS 30/12
TEDOM 258-3
AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
MACK EO-N/EOM Plus
RENAULT RLD/RLD-2
DEUTZ DQC-III-10
MTU TYPE 2

Meet requirements:
MAN M3275-1
CUMMINS CES 20076/77/78
DAF
IVECO
DDC 93K215
Scania
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a
TATRA TDS 30/12
TEDOM 258-3
AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85
MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
MACK EO-N/EOM Plus
RENAULT RLD/RLD-2
DEUTZ DQC-III-10
MTU TYPE 2

Соответствует требованиям:
MAN M3275-1
CUMMINS CES 20076/77/78
DAF
IVECO
DDC 93K215
Scania
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a
TATRA TDS 30/12
TEDOM 258-3
AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,2
lepkość HTHS w 1500C MPaˇs 4,1
wskaźnik lepkości - 133
temperatura płynięcia 0C - 39
temperatura zapłonu 0C 216
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10,3
popiół siarczanowy % 1,35
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10,4

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 15W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14.2
HTHS viscosity at 1500C MPaˇs 4.1
viscosity index - 133
flow temperature 0C - 39
ignition temperature 0C 216
base value TBN mg KOH/g 10.3
sulphate ash % 1.35
Noack volatility %(m/m) 10.4

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,2
вязкость HTHS при 1500C MПaˇс 4,1
индекс вязкости - 133
температура текучести 0C - 39
температура вспышки 0C 216
общее щелочное число TBN мг KOH/г 10,3
сульфатная зола % 1,35
Испаряемость по методу Ноака % (м/м) 10,4

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands