Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM ULTOR CG-4 15W-40

PLATINUM ULTOR CG-4 15W-40

​PLATINUM ULTOR CG-4 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CG-4/SJ 
ACEA: E7
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy olej typu SHPDO do mocno wysilonych silników wysokoprężnych.

Zapewnia:

• wysoką czystość silnika,
• minimalizację zużycia silnika,
• zapobieganie powstawaniu sadzy,
• zapobieganie zakleszczaniu się pierścieni tłokowych,
• doskonałą odporność na utlenianie,
• wydłużenie okresu eksploatacji oleju
Mineral, multiseasonal oil type SHPDO for strongly exerted diesel engines.

It provides:

• high engine cleanness,
• minimal engine wear,
• prevented karbon black production,
• prevented piston ring seizing,
• perfect resistance to oxidation,
• extended interchange period

Минеральное всесезонное масло класса SHPDO для высокофорсированных дизельных двигателей.

Гарантирует:

• высокую чистоту двигателя,

• минимизацию износа двигателя,
• предотвращение образования сажи,
• предотвращение заклинивания поршневых колец,
• прекрасную стойкость к окислению,
• продление срока эксплуатации масла.

Zastosowania

Application

Применение

PLATINUM ULTOR CG-4 15W – 40 jest nowoczesnym olejem silnikowym typu SHPDO (Super High Performance Diesel Oil), przeznaczonym do smarowania silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez, szczególnie w dużych samochodach ciężarowych, autobusach pracujących
w trudnych warunkach oraz sprzęcie budowlanym.
Jest olejem zalecanym przez czołowych producentów samochodów do obciążonych silników wysokoprężnych spełniających wymagania norm Euro III, II, I.
Posiada doskonałe własności przeciwzużyciowe, antykorozyjne, gwarantuje wydłużenie okresu eksploatacji, a także zapobiega zakleszczaniu się pierścieni tłokowych.
PLATINUM ULTOR CG-4 15W – 40 is a modern SHPDO (Super High Performance Diesel Oil) engine oil. It is intended for supercharged and not supercharged diesel engines especially in huge trucks, buses operating in hard conditions and building equipment.
This oil is recommended by leasing manufactures of vehicles for use In loaded diesel engines meetings requirements of Euro III, II, I. It is featured by perfect wear protecting properties, anticorrosive, cleaning as well as it guarantee extended interchange period.
PLATINUM ULTOR CG-4 15W – 40 – это современное моторное масло класса SHPDO (Super High Performance Diesel Oil), предназначенное для смазки высокофорсированных двигателей с турбонаддувом и без него, в особенности в больших грузовых машинах, автобусах, работающих в трудных условиях, и строительной технике.
Масло рекомендовано ведущими производителями автомобилей для нагруженных дизельных двигателей, отвечающих требованиям стандартов Евро III, II, I.
Обладает прекрасными противоизносными и антикоррозионными свойствами, гарантирует продление срока эксплуатации, а также предотвращает заклинивание поршневых колец.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:

Mercedes-Benz 228.1
Volvo VDS-2
MACK EO-N
RENAULT RLD-2
DEUTZ DQC-II-10
MTU TYPE 1
TEDOM 258-3
DAF
CATERPILLAR ECF-1a
AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85

It meets provision of the following:
Mercedes-Benz 228.1
Volvo VDS-2
MACK EO-N
RENAULT RLD-2
DEUTZ DQC-II-10
MTU TYPE 1
TEDOM 258-3
DAF
CATERPILLAR ECF-1a
AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85

Отвечает требованиям:
Mercedes-Benz 228.1
Volvo VDS-2
MACK EO-N
RENAULT RLD-2
DEUTZ DQC-II-10
MTU TYPE 1
TEDOM 258-3
DAF
CATERPILLAR ECF-1a
AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostka Wartości typowe
Klasa lepkości SAE - 15W-40
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 14,3
Lepkość HTHS w 1500C mPa*s 4,0
Wskaźnik lepkości - 140
Temperatura płynięcia 0C -35
Temperatura zapłonu 0C 223
Liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10,5
Popiół siarczanowy % 1,5
Odparowalność wg Noack’a %(m/m) 11,5
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 15W-40
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14,3
HTHS viscosity at 1500C mPaˇs 4,0
Viscosity index - 140
Flow temperature 0C -35
Ignitron temperature 0C 223
Base value TBN mg KOH/g 10,5
Sulphate ash % 1,5
Nocka volatility %(m/m) 11,5
Note: Physicochemical parameters listed In the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Класс вязкости SAE - 15W-40
Кинематическая вязкость при температуре 1000 мм2 14,3
Вязкость HTHS при1500C мПа∙с  4,0
Индекс вязкости - 140
Температура текучести 0C -35
Температура вспышки 0C 223
Щелочное число TBN мг KOH/г 10,5
Сульфатная зола % 1,5
Испаряемость по НОАК % (м/м) 

11,5

Never forget to use the table to div converter and the online HTML editor to compose perfect articles for websites!

 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands