Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM RALLY SPORT 10W-60

PLATINUM RALLY SPORT 10W-60

PLATINUM RALLY SPORT 10W-60

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SL/CF
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-60

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

W pełni syntetyczny olej silnikowy do ekstremalnych warunków eksploatacji. Gwarantuje zachowanie optymalnego filmu olejowego w krytycznych fazach pracy, tj. w niskich temperaturach (zimny start) oraz w wysokich temperaturach, przy rozgrzanym do maksimum silniku, zachowując wyjątkową stabilność, wpływając tym samym na wykorzystanie pełnej mocy w każdych warunkach jazdy. Nawet w warunkach nietypowo trudnych olej gwarantuje doskonałą ochronę silnika przed niszczącym tarciem i zużyciem, gwarantując uzyskanie maksymalnej mocy.
Fully synthetic engine oil for extreme applications. It guarantees keeping of the optimal oil film in critical operation phases i.e. low temperatures (cold start) and in high temperatures when the engine is fully warmed up sustaining extraordinary stability making the full power is used in all conditions. Even in untypical and difficult conditions it guarantees perfect protection of the engine against destructive friction and wearing up providing full power.
Полностью синтетическое моторное масло для экстремальных условий эксплуатации. Обеспечивает сохранность оптимальной масляной пленки в критических фазах работы, то есть при низких температурах (холодный старт), а также при высоких температурах, при разогретом до максимума двигателе, сохраняя исключительную стабильность, тем самым влияя на работу двигателя на полную мощность в любых условиях езды. Даже в чрезвычайно трудных условиях масло обеспечивает идеальную защиту мотора от разрушающего трения и износа, гарантируя в результате максимальную мощность мотора.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Rally Sport 10W-60 przeznaczony jest do smarowania maksymalnie obciążonych silników benzynowych i wysokoprężnych z turbodoładowaniem i katalizatorami.
Specjalna formulacja oleju zapewnia pełną ochronę silnika w warunkach wyczynowej jazdy sportowej. Olej, poza sportami motorowymi, może być zalecany dla kierowców nowoczesnych samochodów preferujących „ostrą” jazdę, dbających jednocześnie o maksymalną ochronę silnika. Wysoka jakość oleju i jego znakomite parametry zostały potwierdzone w ekstremalnych warunkach rajdów długodystansowych m.in. ORIENTU i DAKARU.
Platinum Rally Sport 10W-60 is intended to lubricate maximum charged petrol and diesel engines with superchargers and catalysts.
Special oil formula provides full engine protection in professional sports driving. Except from car rallies, the oil can be used by drivers of modern cars preferring “hard” drive and taking care of the maximum engine protection. High oil quality and its perfect parameters were proved in extreme condition of long distance rallies e.g. ORLEN and DAKAR Rally.
Масло Platinum Rally Sport 10W-60 предназначено для смазывания максимально нагруженных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и катализаторами.
Специально разработанная формуляция масла обеспечивает полную защиту двигателя в условиях соревнований. Масло, кроме автомотоспорта, также можно порекомендовать для водителей новых автомобилей, которые предпочитают быструю езду, и в то же время заботятся о максимальной защите мотора. Высокое качество масла и его великолепные свойства проверены и подтверждены в экстремальных условиях гонок на длинные дистанции, в частности на соревнованиях «ОРИЕНТ» и «ДАКАР».

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-60
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 22,3
wskaźnik lepkości - 170
temperatura płynięcia 0C -49
temperatura zapłonu 0C 236
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10,0

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 10W-60
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 22.3
viscosity index - 170
flow temperature 0C -49
ignition temperature 0C 236
base value TBN mg KOH/g 10.0

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 10W-60
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 22,3
индекс вязкости - 170
температура текучести 0C -49
температура вспышки 0C 236
общее щелочное число TBN мг KOH/г 10,0

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands