Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM MaxExpert XF 5W–30

PLATINUM MaxExpert XF 5W–30

PLATINUM MaxExpert XF 5W–30

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SM/CF
ACEA: C2
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Syntetyczny, wysokiej jakości olej silnikowy odpowiedni do stosowania zarówno latem jak i zimą. Technologia oleju została opracowana w oparciu o CPF. Complex Protection Formula to gwarancja optymalnej ochrony silnika w każdych warunkach eksploatacji zapewniająca doskonałe parametry oleju podczas całego okresu międzywymianowego. Platinum MaxExpert XF 5W-30 to olej kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin DPF i TWC.

Gwarantuje:
• Idealne smarowanie podczas całego okresu eksploatacji
• Kompatybilność z filtrami DPF i katalizatorami TWC
• Doskonałą stabilność termiczną i termooksydacyjną
• Optymalizację zużycia energii i emisji zapewniając lepszą ochronę środowiska
• Bezpieczną pracę silnika już od momentu rozruchu także w zimie
• Doskonałą ochronę silnika przed tarciem i zużyciem
High-grade synthetic motor oil suitable for use both in summer and winter. This oil technology has been developed on the basis of CPF. The Complex Protection Formula guarantees optimal engine protection in any service conditions ensuring excellent oil parameters throughout the period of use between changes. Platinum MaxExpert XF 5W-30 is compatible with DPF and TWC exhaust gas processing equipment.

It guarantees:
• Ideal lubrication throughout its service life
• Compatibility with DPF filters and TWC catalysts
• Perfect thermal and thermo-oxidising stability
• Optimisation of energy consumption and emissions thus ensuring better environment protection
• Safe engine operation already from start-up, also in winter
• Excellent engine protection against friction and wear
Синтетическое высококачественное моторное масло подходит для применения как летом, так и зимой. Технология масла была разработана на основании CPF. «Complex Protection Formula» – это гарантия оптимальной защиты двигателя в любых условиях эксплуатации, обеспечивающая отличные параметры масла на весь период между заменами масла.
Platinum MaxExpert XF 5W-30 – это масло, совместимое с устройствами для обработки выхлопных газов DPF и TWC.

Оно гарантирует: • Идеальную смазку на весь период эксплуатации
• Совместимость с фильтрами DPF и катализаторами TWC
• Отличную термическую и термоокислительную стабильность
• Оптимизацию расхода энергии и выбросов, обеспечивая лучшую заботу об окружающей среде
• Безопасную работу двигателя уже в момент запуска, даже зимой
• Отличную защиту двигателя от трения и износа

Zastosowania

Application

Применение

Platinum MaxExpert XF 5W-30 to olej zaprojektowany z myślą o kierowcach preferujących jazdę samochodami koncernu samochodowego PSA – Citroen, Peugeot i koncernu Renault. Przeznaczony do samochodów osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w silniki zasilane olejem napędowym lub silniki benzynowe turbo doładowane lub nie. Olej z powodzeniem może być stosowany w pojazdach dbających o środowisko naturalne, czyli tych posiadających systemy redukcji spalin taki jak DPF i TWC przy jednoczesnym wydłużeniu ich żywotności.
Odpowiada poziomowi jakości normy ILSAC GF-4. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6. Rekomendacje: olej do RENAULT, olej do PEUGEOTA, olej do CITROENA.
Platinum MaxExpert XF 5W-30 has been designed for drivers preferring cars manufactured by PSA Group (Citroen, Peugeot), and by Renault. It is to be used in automobiles and light delivery vans equipped with Diesel or petrol engines, either turbocharged or not.
This oil may be successfully used in environment-friendly vehicles, those equipped with exhaust gas reduction systems like DPF and TWC, and at the same time extending their service life.
It meets quality level according to ILSAC GF-4. It is recommended for vehicles satisfying Euro 6 standards.
Platinum MaxExpert XF 5W-30 – это масло, разработанное специально для водителей, предпочитающих машины автомобильного концерна «PSA» – «Citroen», «Peugeot» и концерна «Renault». Оно предназначено для легковых и небольших грузовых автомобилей, оснащенных дизельными или бензиновыми двигателями с турбонаддувом или без него.
Масло может успешно применяться в транспортных средствах, благоприятных для окружающей среды, то есть, оборудованных системами обработки выхлопных газов, таких как DPF и TWC при одновременном продлении срока их эксплуатации.
Соответствует уровню качества стандарта ILSAC GF-4. Рекомендуется для транспортных средств, соответствующих стандарту Euro 6.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty:
Renault RN0700

Spełnia wymagania:
PSA B712290, B712288/ Citroen, Peugeot,
Renault RN0700

Meets requirements of:
PSA B712290, B712288/ Citroen, Peugeot
Renault RN0700

Соответствует требованиям:
PSA B712290, B712288/ Citroen, Peugeot

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 10,3
wskaźnik lepkości - 160
temperatura płynięcia 0C -30
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 8,1
popiół siarczanowy % 0,73
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 6,0

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity class - 5W-30
kinematic viscosity at the temp. 1000C mm2/s 10,3
viscosity index - 160
flow temperature 0C -30
TBN base number Mg KOH/g 8,1
sulphated ash % 0.73
evaporative loss according to Noack % (m/m) 6,0

Comment: The above values of physical and chemical parameters are typical. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости по SAE - 5W-30
Кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/сек 10,3
показатель вязкости - 160
температура текучести 0C -30
щелочное число TBN мг KOH/г 8,1
сульфатная зола % 0.73
Испаряемость по Ноаку % (м/м) 6,0

Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands