Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM Max Expert XD 5W–30​

PLATINUM Max Expert XD 5W–30

PLATINUM Max Expert XD 5W–30

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SN
ACEA: C3, C2
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Najwyższej jakości, syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy typu mid SAPS o niskiej lepkości. Dzięki unikalnej
technologii Complex Protection Formula daje idealną kompozycję najnowocześniejszych komponentów, które w
połączeniu z wysokiej jakości olejami bazowymi zapewnia idealną pracę silnika przy jednoczesnej redukcji osadów i
ryzyka zużycia zaworów. Platinum Max Expert XD 5W-30 to olej kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin DPF i TWC.

Gwarantuje:

• Świetne właściwości czyszczące
• Doskonałą sprawność pracy silnika
• Idealną pracę urządzeń do obróbki spalin
• Zmniejszenie zużycia paliwa
• Skuteczne smarowanie podczas rozruchu silnika w zimie
• Wydłużone okresy eksploatacji
Mid SAPS type, highest quality synthetic multigrade motor oil is characterised by low viscosity. Owing to the unique Complex Protection Formula technology, it constitutes an ideal blend of state-of-the-art components. This combined with high grade base oils ensures ideal motor operation, and simultaneously reduces buildup and decreases valve wear risk.
Platinum Max Expert XD 5W-30 is compatible with DPF and TWC exhaust gas processing equipment.

It guarantees:
• Excellent cleaning properties
• Perfect engine operational efficiency
• Ideal operation of exhaust gas processing equipment
• Reduction in fuel consumption
• Efficient lubrication during engine start-up in winter
• Extended service periods
Высококачественное синтетическое всесезонное моторное масло типа «mid SAPS» с низкой вязкостью. Благодаря уникальной технологии «Complex Protection Formula», оно представляет идеальную композицию современнейших компонентов, которые в сочетании с высококачественными базовыми маслами, обеспечивают идеальную работу двигателя при одновременной уменьшении количества осадка и риска износа клапанов. Platinum Max Expert XD 5W-30 – это масло, совместимое с устройствами обработки выхлопных газов DPF и TWC.

Оно гарантирует:
• Превосходные очистные свойства
• Отличную эффективность работы двигателя
• Идеальную работу систем для обработки выхлопных газов
• Снижение расхода топлива
• Эффективную смазку при запуске двигателя зимой
• Более длительные периоды эксплуатации

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Max Expert XD 5W-30 to Unikalny, wielosezonowy olej silnikowy typu mid SAPS. Rekomendowany do pracy w pojazdach osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w wysokoprężne silniki Diesla lub silniki benzynowe o zapłonie iskrowym z turbo doładowaniem lub bez, wyposażonych w systemy redukcji spalin takie jak DPF lub TWC. Świetne parametry lepkościowo-temperaturowe gwarantują niezawodną pracę silnika zarówno latem i zimą w ruchu miejskich oraz na trasach szybkiego ruchu. Odpowiada poziomowi jakości normy ILSAC GF-4. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6.
Platinum Max Expert XD 5W-30 a unique, mid SAPS multi-grade engine oil. It is recommended for automobiles and light delivery vans equipped with Diesel engines or self-ignition petrol engines, either turbocharged or not, and provided with exhaust gas reduction systems, such as DPF or TWC.
Excellent viscosity and temperature parameters guarantee unfailing engine operation both in summer and winter, in city traffic conditions and on throughways. It meets the quality level according to ILSAC GF-4. It is recommended for vehicles satisfying Euro 6 standards.
Platinum Max Expert XD 5W-30 Mоторное масло типа low SAPS. Оно рекомендуется для работы в легковых и небольших грузовых транспортных средствах, оснащенных дизельными или бензиновыми двигателями с воспламенением от сжатия с турбонаддувом или без него, оборудованных системами редукции выхлопных газов, такими как DPF или TWC. Превосходные вязкостно-температурные параметры гарантируют надежную работу двигателя, как летом, так и зимой в режиме городского движения и на автострадах. Соответствует уровню качества стандарта ILSAC GF-4. Рекомендуется для транспортных средств, отвечающих стандарту Euro 6.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

APROBATY
MB-Approval 229.52

SPEŁNIA WYMAGANIA
Mercedes-Benz 229.31/ 229.51
BMW Longlife-04
Opel/General Motors GM Dexos 2
VW 505 01/ 505 00

APPROVALS
MB-Approval 229.52

MEETS REQUIREMENTS
Mercedes-Benz 229.31/ 229.51
BMW Longlife-04
Opel/General Motors GM Dexos 2
VW 505 01/ 505 00

Aprobats:
MB-Approval 229.52

Соответствует требованиям:
Mercedes-Benz 229.31/ 229.51
BMW Longlife-04
Opel/General Motors GM Dexos 2
VW 505 01/ 505 00

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 12,3
wskaźnik lepkości - 165
Lepkość strukturalna CCS w -300C  mPa*s 5740
TBN Mg KOH/g 7,6
Popiół siarczanowy % 0,77
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 5,3

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity class - 5W-30
kinematic viscosity at the temp. 1000C mm2/s 12.3
viscosity index - 165
Structural viscosity CCS (-300C) mPa*s 5740
TBN base number Mg KOH/g 7.6
sulphated ash % (m/m) 0.76
evaporative loss according to Noack % (m/m) 9.0 

Comment: The above values of physical and chemical parameters are typical. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости по SAE - 5W-30
Кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/сек 12,3
показатель вязкости - 165
температура текучести mPa*s 5740
щелочное число TBN мг KOH/г 7,6
сульфатная зола % 0,77
Испаряемость по Ноаку % (м/м) 9,0

Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands