Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM Max Expert V 5W–30

PLATINUM Max Expert V 5W–30

PLATINUM Max Expert V 5W–30

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SN
ACEA: C3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Najnowszej generacji, syntetyczny olej silnikowy typu Long Life stworzony w oparciu o Complex Protection Formula. CPF gwarantuje optymalną ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji. Unikalna receptura mid SAPS (obniżona zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu) zapewnia doskonale parametry oleju, redukuje ryzyko zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę osadów - przyczynia się do redukcji osadów cząstek stałych na filtrach DPF oraz zmniejsza możliwość zatrucia katalizatorów w silnikach z zapłonem iskrowym.
Platinum Max Expert V 5W–30 jest olejem energooszczędnym, gwarantuje zmniejszenie zużycia paliwa i oleju, wydłużone przebiegi między wymianami, a także ochronę środowiska naturalnego.

Gwarantuje:
• długie przebiegi między wymianami,
• długą żywotność silnika i filtrów – dzięki technologii mid SAPS,
• ochronę środowiska naturalnego,
• zmniejszenie zużycia paliwa i oleju,
• szybki rozruch w niskich temperaturach,
• czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie,
• świetną stabilność termiczną i oksydacyjną.
Long Life type latest generation synthetic motor oil designed on the basis of Complex Protection Formula. The CPF guarantees optimal engine protection in all service conditions. The unique mid SAPS recipe (decreased content of sulphated ash, sulphur, and phosphorus) guarantees excellent oil parameters, reduces valve wear risk, at the same time ensuring better buildup control. It contributes to reduction of solid particle accumulation in DPF filters and limits chances for catalyst poisoning in spark ignition engines.
Platinum MaxExpert V 5W–30 is an energy-saving oil, guaranteeing lower fuel and oil consumption, more mileage between changes, and protection of natural environment.

It guarantees:
• more mileage between oil changes,
• long service life for engine and filters – owing to the mid SAPS technology,
• protection of natural environment,
• lower fuel and oil consumption,
• quick start at low temperatures,
• engine cleanness due to keeping soot in suspension,
• excellent thermal and oxidising stability.
Синтетическое моторное масло последнего поколения типа «Long Life» создано на основании «Complex Protection Formula». CPF гарантирует оптимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации. Уникальная рецептура mid SAPS (сниженное содержание сульфатной золы, серы и фосфора) обеспечивает отличные параметры масла, уменьшает риск износа клапанов, одновременно обеспечивая лучший контроль осаждений – способствует редукции осаждения твердых частиц на фильтрах DPF и снижает возможность отравления катализаторов в двигателях с искровым зажиганием.
Platinum Max Expert V 5W–30 – это энергосберегающее масло, гарантирующее снижение расхода топлива и масла, продление пробега между заменами масла, а также заботу об окружающей среде.

Это масло гарантирует:
• длительный пробег между заменами масла,
• длительный срок эксплуатации двигателя и фильтров – благодаря технологии mid SAPS,
• защиту окружающей среды,
• снижение расхода топлива и масла,
• быстрый запуск при низких температурах,
• чистоту двигателя путем удерживания сажи во взвеси
• превосходную термическую и окислительную стабильность.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Max Expert V 5W-30 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych, w nowoczesnych silnikach benzynowych wyposażonych w katalizator oraz wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez, posiadających filtry DPF lub TWC. Został opracowany pod kątem spełnienia najnowszych wymagań Volkswagena: VW 504 00/507 00, ale może być także stosowanych w silnikach wymagających spełnienia starszych specyfikacji VW. Oprócz samochodów koncernu Volkswagen’a: Audi, Seat, Skoda, świetnie nadaje się do użycia w samochodach osobowych i terenowych innych producentów. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6. Rekomendacje: olej do VW, olej do SKODY, olej do SEATA, olej do AUDI.
Platinum Max Expert V 5W-30 is designed for all-year-round service, first of all for automobiles and light delivery vans using modern petrol engines with catalyst and Diesel engines, either turbocharged or not, equipped with DPF or TWC filters. It has been designed so as to satisfy the most recent Volkswagen requirements: VW 504 00/507 00, but it may be also used in engines that require older VW specifications. Apart from Volkswagen Group cars: Audi, Seat, and Skoda, it is a perfect fit for passenger cars and off-road vehicles from other manufacturers. It is recommended for vehicles satisfying Euro 6 standards.
Platinum Max Expert V 5W-30 предназначено для круглогодичной эксплуатации, прежде всего, в двигателях легковых и небольших грузовых автомобилей, в современных бензиновых двигателях, оснащенных катализатором, а также дизельных двигателях с турбонаддувом и без него, имеющих фильтры DPF или TWC. Масло было разработано с учетом соблюдения новейших требований «Volkswagen»: VW 504 00/507 00, но может также использоваться в двигателях, требующих прежних спецификаций VW. Кроме автомобилей концерна «Volkswagen»: «Audi», «Seat», «Skoda», превосходно подходит для исппользования в легковых автомобилях и внедорожниках других производителей. Рекомендуется для транспортных средств, отвечающих стандарту Euro 6.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty:
VW Standard 504 00/ VW Standard 507 00

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
Audi, Skoda, Seat
(silniki, co do których producent zaleca oleje typu „mid SAPS” spełniające normę VW 504 00/507 00)
VW Standard 504 00/ VW Standard 507 00

Meets requirements of:
Mercedes-Benz 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
Audi, Skoda, Seat
(engines, for which manufacturer recommends the “mid SAPS” type oils satisfying the VW 504 00/507 00 standard)
VW Standard 504 00/ VW Standard 507 00

Соответствует требованиям:
Mercedes-Benz 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
Audi, Skoda, Seat
(двигатели для которых производитель рекомендует масла типа «mid SAPS», соответствующие стандарту VW 504 00/507 00)

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 12,2
wskaźnik lepkości - 159
temperatura płynięcia 0C -42
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 8,0
popiół siarczanowy % 0.6
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 9.9

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity class - 5W-30
kinematic viscosity at the temp. 1000C mm2/s 12.2
viscosity index - 159
flow temperature 0C -42
TBN base number Mg KOH/g 8,0
sulphated ash % 0.6
evaporative loss according to Noack % (m/m) 9,9

Comment: The above values of physical and chemical parameters are typical. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости по SAE - 5W-30
Кинематическая вязкость при темп.  1000C мм2/сек 12.2
показатель вязкости - 159
температура текучести 0C -42
щелочное число TBN мг KOH/г 8,0
сульфатная зола % 0.6
Испаряемость по Ноаку % (м/м) 9,9

Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands