Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM Max Expert F 5W–30​​

PLATINUM Max Expert F 5W–30

PLATINUM Max Expert F 5W–30​

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SL/CF
ACEA: A1/B1, A5/B5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Syntetyczny, nowoczesny, wielosezonowy olej silnikowy dedykowany do samochodów marki FORD. Doskonałą harmonię olejów bazowych z odpowiednio wyselekcjonowanym pakietem dodatków uszlachetniających o unikalnej formule molekuł uzyskano w oparciu o technologię nowej generacji Complex Protection Formula. CPF to zapewnienie doskonałej ochrony silnika zarówno latem jak i zimą, ponadto CPF redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę osadów.

Gwarantuje:
• zminimalizowanie zużycia silnika poprzez zmniejszone oporów tarcia
• kompletną ochronę silnika przed korozją i rdzewieniem
• skuteczne odprowadzanie ciepła z silnika
• oszczędność paliwa
• szybki rozruch w niskich temperaturach
• doskonałą ochronę przed tworzeniem się szlamów i osadów
• wydłużone okresy eksploatacji
Up-to-date synthetic multigrade motor oil dedicated for FORD cars. The new-generation technology - Complex Protection Formula allowed to obtain an ideal harmony of base oils with properly selected package of improvers characterised by a unique molecule formula. The CPF guarantees excellent engine protection both in summer and winter. Moreover, the CPF reduces the risk of excessive valve wear, at the same time ensuring better buildup control.

It guarantees:
• minimised engine wear owing to reduced frictional resistance values,
• complete engine protection against corrosion and rusting,
• efficient heat removal from engine,
• fuel savings,
• quick start at low temperatures,
• excellent protection against oil residue and buildup formation,
• extended service periods.
Синтетическое современное всесезонное моторное масло, предназначенное для автомобилей марки «FORD». Отличную гармонию базовых масел с соответственно подобранным пакетом облагораживающих присадок и уникальной формулой молекул получено на основании технологии нового поколения «Complex Protection Formula». CPF – это обеспечение отличной защиты двигателя, как летом, так и зимой, кроме этого, CPF снижает риск чрезмерного износа клапанов, одновременно обеспечивая лучший контроль образования осадка.

Оно гарантирует:
• минимизацию износа двигателя путем снижения сопротивления трения
• полную защиту двигателя от коррозии и ржавления
• эффективный отвод тепла из двигателя
• экономию топлива
• быстрый запуск при низких температурах
• отличную защиту от образования шлама и осадка
• более продолжительный период эксплуатации

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Max Expert F 5W-30 to olej stworzony z myślą o użytkownikach ceniących sobie jazdę samochodami marki FORD. Spełnia jedną z najnowszych specyfikacji Ford WSS-M2C913-D.
Odpowiedni do zastosowania także w innych nowoczesnych pojazdach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami o zapłonie iskrowym lub silnikami Diesla z turbodoładowaniem lub bez. Rekomendowany do eksploatacji w każdych warunkach jazdy zarówno latem jak i zimą zapewniając jednocześnie wydłużone okresy eksploatacji.
Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6. Rekomendacje: olej do FORDA.

Platinum Max Expert F 5W-30 has been designed for users who value driving FORD cars. It satisfies one of the most recent Ford specifications: WSS-M2C913-D. Also, it is suitable for use in other modern automobiles and light delivery vans equipped with self-ignition petrol engines or Diesel engines, either turbocharged or not.
It is recommended for use in any running conditions, both in summer and winter, at the same time guaranteeing extended service periods. 
It is recommended for vehicles satisfying Euro 6 standards.

Platinum Max Expert F 5W-30 – это масло, созданное специально для пользователей, предпочитающих автомобили марки «FORD». Оно соответствует одной из новейших спецификаций «Ford» WSS-M2C913-D.
Подходит для применения также в других современных легковых и небольших грузовых транспортных средствах с двигателями с воспламенением от сжатия или дизельными двигателями с турбонаддувом или без него.
Рекомендуется для эксплуатации в любых условиях езды, как летом, так и зимой, одновременно обеспечивая продление периодов эксплуатации.
Рекомендуется для транспортных средств, соответствующих стандарту Euro 6.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty:
Ford WSS-M2C913-C

Spełnia wymagania:
Ford WSS-M2C913-D
Renault RN 0700
Jaguar JTJLR 03.5003

Ford WSS-M2C913-C
Meets requirements of:
Ford WSS-M2C913-D
Renault RN 0700
Jaguar JTJLR 03.5003
Ford WSS-M2C913-C
Соответствует требованиям:
Ford WSS-M2C913-D
Renault RN 0700
Jaguar JTJLR 03.5003

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 9,8
wskaźnik lepkości - 163
temperatura płynięcia 0C -30
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 9,5
popiół siarczanowy % 0,9
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 8,2

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity class - 5W-30
kinematic viscosity at the temp. 1000C mm2/s 9,8
viscosity index - 163
pour point 0C -30
TBN base number Mg KOH/g 9,5
sulphated ash % 0.9
evaporative loss according to Noack % (m/m) 8,2

Comment: The above values of physical and chemical parameters are typical. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости по SAE - 5W-30
Кинематическая вязкость при темп.  1000C мм2/сек 9,8
показатель вязкости - 163
температура текучести 0C -30
щелочное число TBN мг KOH/г 9,5
сульфатная зола % 0.9
Испаряемость по Ноаку % (м/м) 8,2

Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands