Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM CLASSIC SYNTHETIC 5W-40

PLATINUM CLASSIC SYNTHETIC 5W-40

PLATINUM CLASSIC SYNTHETIC 5W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SL/SJ/CF
ACEA: A3/B3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

W pełni syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy wyprodukowany w oparciu o nowoczesną technologię, dzięki której olej posiada doskonałe parametry, redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów oraz zapewnia dobrą kontrolę osadów i optymalną ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji.

Gwarantuje:

• redukcję nadmiernego zużycia zaworów,
• bezawaryjną pracę silnika podczas rozruchu w trudnych warunkach,
• ochronę przed osadzaniem się szlamów i powstawaniem nagarów,
• doskonałe właściwości ochronne w niskich i wysokich temperaturach,
• wysoką stabilność termiczną i odporność na utlenianie.
Fully synthetic, all-season engine oil manufactured according to modern technology. Owing to this, the oil has excellent parameters, reduces the risk of excessive valve wear, and ensures good build-up control and optimal motor protection in all service conditions.

Guarantees:

• reduction of excessive valve wear,
• failure-free engine operation during start-up in difficult conditions,
• protection against sludge accumulation and carbon deposit formation,
• excellent protective properties at low and high temperatures,
• high thermal stability and resistance to oxidation.
Полностью синтетическое всесезонное моторное масло. PLATINUM CLASSIC SYNTHETIC 5W-40 гарантирует умение чрезмерного износа клапанов, надежную работу двигателя при запуске в тяжелых условиях, защиту от шлама и нагара, превосходные очистные охраняющие свойства как в низких, так и в высоких температурах, а также превосходную термическую и окислительную стабильность.

Zastosowania

Application

Применение

PLATINUM Classic synthetic 5W-40 został opracowany z myślą o samochodach osobowych z silnikami o zapłonie iskrowym oraz o zapłonie samoczynnym Diesla. Dzięki nowoczesnej technologii doskonale sprawdza się nie tylko w samochodach osobowych, ale także lekkich dostawczych oraz tych wyposażonych w katalizator. Polecany do pojazdów zarówno nowszego jak i starszego typu. Dzięki świetnym właściwościom lepkościowo-temperaturowym olej przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji, zapewnia świetne smarowanie silnika podczas jazdy w mieście i poza nim. Potwierdzeniem wysokiej jakości oleju jest nie tylko ulepszona technologia, ale także spełnienie wymagań Mercedes-Benz 229.1.
PLATINUM Classic synthetic 5W-40 has been designed for automobiles driven by spark ignition and diesel self-ignition engines. Owing to the use of modern technology, this oil performs excellently not only in automobiles, but in lightweight delivery vehicles and those equipped with a catalyst as well. It is recommended both for newer and older type vehicles. Due to its excellent viscosity and temperature characteristics, the oil is intended for all-year-round use, and ensures ideal engine lubrication while driving both in city traffic and outside cities. The high quality of the oil is confirmed not only by its improved technology, but also by satisfying the requirements of Mercedes-Benz 229.1.
PLATINUM Classic synthetic 5W-40 создано специально с мыслью о легковых автомобилях с искровым зажиганием, а также с воспламенением от сжатия (дизеля). Благодаря современным технологиям идеально подходит как легковым автомобилям, так и автомобилям для доставки мелких грузов, а также тем, которые оснащены катализатором. Предлагается для средств передвижения как нового, так и старшего типа. Благодаря превосходным вязкостно-температурным свойствам масло предназначено для круглогодичной эксплуатации, обеспечивает отличную смазку двигателя, как в режиме городского движения, так и вне города. Высокое качество масла оправдывается не только продвинутой технологией, но и выполненными требованиями Mercedes-Benz 229.1.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:
Mercedes – Benz 229.1
Meet requirements:
Mercedes – Benz 229.1
Соответствует требованиям:
Mercedes – Benz 229.1.

Opakowania

Packaging

Тара

1L 4,5L

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства


Parametry
Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,2
wskaźnik lepkości - 176
temperatura płynięcia 0C -38
temperatura zapłonu 0C 231
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10,1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 5W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14.2
viscosity index - 176
pour point 0C -38
flash point 0C 231
base value TBN mg KOH/g 10,1

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 5W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14.2
коэффициент вязкости - 176
температура текучести 0C -38
температура воспламенения 0C 231
щелочное число TBN мг KOH/г 10,1
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands