Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM CLASSIC SEMISYNTHETIC 10W-40

PLATINUM CLASSIC SEMISYNTHETIC 10W-40

PLATINUM CLASSIC SEMISYNTHETIC 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SL/SJ/CF
ACEA: A3/B3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy stworzony w oparciu o nowoczesną formulację, w skład której, oprócz olejów bazowych, wchodzi nowoczesny, świetnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających. Zastosowana technologia pozwala na uzyskanie doskonałych parametrów oleju, redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów, jednocześnie zapewniając lepszą kontrolę osadów.

Gwarantuje:

• skuteczną ochronę i czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie,
• bezawaryjną pracę silnika podczas rozruchu w trudnych warunkach,
• prawidłowy poziom ochrony przeciwzuzyciowej elementów silnika,
• spowolnienie procesów starzenia,
• wydłużenie żywotności silnika.
Semi-synthetic, all-season engine oil based on a modern formulation which, besides base oils, contains an up-to-date, perfectly matched package of improvers. The technology, which has been used, allows excellent oil parameters to be obtained and reduces the risk of excessive valve wear, at the same time ensuring better build-up control.

Guarantees:

• effective engine protection and cleanness by keeping soot in a suspension,
• failure-free engine operation during start-up in difficult conditions,
• proper antiwear protection level for engine components,
• slowed down ageing processes,
• extended engine life.
Полусинтетическое всесезонное моторное масло, разработанное на основе новой формуляции, в состав которой, кроме базовых масел, входит современный, отлично подобранный пакет обогащающих добавок. Масло гарантирует: эффективную защиту и чистоту двигателя с помощью удержания сажи во взвешенном состоянии, надежную работу двигателя при запуске двигателя в трудных условиях, правильную защиту элементов двигателя от износа.

Zastosowania

Application

Применение

PLATINUM Classic semisynthetic 10W-40 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji w silnikach samochodów osobowych zasilanych benzyną lub olejem napędowym. Dzięki opracowaniu świetnej formulacji zapewniającej doskonałe parametry z powodzeniem można go również stosować w lekkich pojazdach dostawczych i furgonetkach. Olej może być eksploatowany w silnikach nowego typu jak również kilkuletnich starszego typu z większymi przebiegami, co do których producent zaleca oleje niższych klas. Dzięki unikalnej technologii zapewnia świetną pracę silnika w każdych warunkach, podczas jazdy w korkach, w ruchu normalnym i na dłuższych trasach. Potwierdzeniem wysokiej jakości oleju jest nie tylko ulepszona technologia, ale także spełnienie wymagań Mercedes-Benz 229.1.
PLATINUM Classic semisynthetic 10W-40 is designed for all-year-round use in petrol or diesel fuel operated automobile engines. Owing to its excellent formulation, guaranteeing outstanding parameters, this oil may be successfully used in lightweight delivery trucks and vans as well. This oil may be used in both new and older type engines which have been operated for a few years and are characterised by higher mileage, for which manufacturers recommend lower grade oils. Owing to the unique CPF (Complex Protection Formula) technology, the oil ensures excellent engine work in all conditions: while running in traffic jams, normal traffic, and longer journeys. The high quality of the oil is confirmed not only by its improved technology, but also by satisfying the requirements of Mercedes-Benz 229.1.
PLATINUM Classic semisynthetic 10W-40 преднaзначенo для круглогодичной эксплуатации в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Благодаря отличной формуляции, обеспечивающей идеальные параметры, можно ее успешно применять для средств передвижения для доставки мелких грузов и пикапов. Масло можно применять, как в двигателях нового, так и старшего типа, в машинах которым несколько лет, с большим пробегом, для которых производитель рекомендует масла более низкого класса. Благодаря уникальной технологии масло гарантирует надежную работу двигателя в любых условиях, во время езды в пробках, в нормальном режиме и на более длинных расстояниях

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:
Mercedes – Benz 229.1
Meet requirements:
Mercedes – Benz 229.1
Соответствует требованиям:
Mercedes – Benz 229.1.

Opakowania

Packaging

Тара

1L 4,5L

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства


Parametry
Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,5
wskaźnik lepkości - 157
temperatura płynięcia 0C -33
temperatura zapłonu 0C 232
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 10W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14.5
viscosity index - 157
pour point 0C -33
flash point 0C 232
base value TBN mg KOH/g 8,5

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 10W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,5
коэффициент вязкости - 157
температура текучести 0C -33
температура воспламенения 0C 232
щелочное число TBN мг KOH/г 8,5
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands