Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM CLASSIC LIFE+ 20W-50

PLATINUM CLASSIC LIFE+ 20W-50

PLATINUM CLASSIC LIFE+ 20W-50

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SG/CF-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 20W-50

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej silnikowy PLATINUM Classic Life+ 20W-50 to wielosezonowy olej mineralny, opracowany z myślą o ochronie silników o znacznym przebiegu, zarówno benzynowych jak i silników Diesla. Starannie dobrane dodatki uszlachetniające pozwalają na utrzymywanie osadów w postaci zawiesiny, co jest szczególnie istotne w przypadku wysłużonych jednostek napędowych. Formuła „Reduce Oil Consumption” pozwala na ograniczenie wycieków oraz zużycia oleju.

Gwarantuje:

• utrzymanie silnika w czystości,
• ograniczenie liczby dolewek oleju,
• ochronę najbardziej wrażliwych elementów silnika.
PLATINUM Classic Life+ 20W-50 is a multigrade mineral oil, made to protect engines with significant progress, petrol and diesel engines. Carefully selected additives allow keeping sludge in the form of suspension, which is particularly important in the case of worn-out units. The formula "Reduce Oil Consumption" helps reducing leaks and oil consumption.

Guarantees:

• maintaining engine cleanliness,
• reduction of oil refills,
• protecting the most vulnerable parts of the engine.
Моторное масло PLATINUM Classic Life +20W-50, является многосезонным минеральным маслом, произведенным с мыслью о защите двигателей с высоким пробегом, как и бензиновых, так и дизельных двигателей. Тчательно подобранные oблагораживающие добавки задерживаeт осадки в форме суспензии, что является очень важным фактором в случae изношенных двигателей. Формула „Reduce Oil Consumption” ограничевает утеки и расход масла.

Гарантирует:

• Чистоту мотора,
• Ограничение количествa доливок масла,
• Защиту чуствительных элементов двигателя.

Zastosowania

Application

Применение

Olej ten przeznaczony jest przede wszystkim do ochrony silników o przebiegu powyżej 150 tys. km. Dzięki starannie dobranej formulacji doskonale nadaje się do użytku w konstrukcjach mających tendencję do zwiększonego zużycia oleju.
PLATINUM Classic Life + 20W-50 is made primarily to protect the engines with mileage higher than 150,000 km. With carefully chosen formulation is ideal for use in structures tending to increased oil consumption.
Моторное масло Platinum Classic Life+ 20W-50 преднозначенно, прежде всего, для защиты двигателей с пробегом, выше чем 150 000 км. Благодаря тчательно подобранной формулировке, отлично может быть использованно в конструкциях с большим использованием масла.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 20W-50
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 19,04
wskaźnik lepkości - 139
temperatura płynięcia 0C -21
temperatura zapłonu 0C 234
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 9,6
popiół siarczanowy % 1,25
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 7,3

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE Viscosity index - 20W-50
Kinematic viscosity at temperature 1000C mm2/s 19,04
Viscosity index - 139
Flow temperature 0C -21
Flash-point 0C 234
Total base number Mg KOH/g 9,6
Sulphated ash % 1,25
Noack volatility % (m/m) 7,3
Attention: Above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are placed on the certificates of quality attached to each product batch
Параметры Ед. изм. Типичные величины
Индекс вязкости по SAE - 20W-50
Кинематическая вязкость при. 1000C мм 2/c 19,04
Индекс вязкости - 139
Температура текучести 0C -21
Температура воспламенения 0C 234
Щелочное число TBN мг KOH/г 9,6
Сульфатная зола % 1,25
Испарение по Noack’y % (м/м) 7,3
ВНИМАНИЕ: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands