Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM CLASSIC DIESEL SYNTHETIC 5W-40

PLATINUM CLASSIC DIESEL SYNTHETIC 5W-40

PLATINUM CLASSIC DIESEL SYNTHETIC 5W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CF
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy dedykowany do samochodów osobowych i lekkich dostawczych o zapłonie samoczynnym. Świetna kompozycja wysokojakościowych olejów bazowych z idealnie dobranym pakietem dodatków uszlachetniających zapewnia bezawaryjną pracę silnika przy zachowaniu doskonałych parametrów oleju.

Gwarantuje:

• skuteczne smarowanie już w pierwszych sekundach po uruchomieniu silnika,
• łatwy rozruch silnika zimą,
• wysoki poziom ochrony przed zużyciem i korozją,
• bezawaryjną pracę silnika nawet w ciężkich warunkach jazdy,
• wydłużony okres eksploatacji.
Synthetic, multigrade engine oil, dedicated to passengers cars and light trucks with compression-ignition engines. Perfect composition of high-quality base oils with a perfectly matched enriching additives package ensures trouble-free and smooth operation of the engine while maintaining excellent oil performance parameters.

Guarantees:

• effective lubrication even as soon as in the first few seconds after the ignition,
• easy start-up in winter conditions,
• a high level of protection against wear and corrosion,
• trouble-free engine operation even under severe driving conditions,
• longer service life.
Синтетическое всесезонное масло для двигателя, созданное для легковых и грузовых автомобилей небольшой грузоподъемности с автоматическим регулированием зажигания. Отличная композиция основных масел высокого качества с идеально подобранным пакетом обогащающих добавок обеспечивает бесперебойную работу двигателя с сохранением отличных характеристик масла.

Гарантирует:

• эффективную смазку уже в первых секундах после запуска двигателя,
• легкий запуск двигателя в зимний период,
• высокий уровень защиты от износа и коррозии,
• безаварийная работа двигателя в сложных условиях эксплуатации,
• продолжительный период эксплуатации.

Zastosowania

Application

Применение

PLATINUM Classic diesel synthetic 5W-40 dedykowany dla kierowców, którzy cenią sobie ekonomiczną jazdę samochodem wyposażonym w silniki o zapłonie samoczynnym. Świetnie sprawdza się w każdych warunkach jazdy zarówno latem jak i zimą. Rekomendowany do silników nowego jak i starszego typu w samochodach osobowych i lekkich dostawczych. Doskonale sprawdza się w prawie wszystkich warunkach eksploatacji - nawet tych ekstremalnych. Przeznaczony do silników Diesla z turbodoładowaniem i bez.
PLATINUM Classic diesel synthetic 5W-40 is dedicated for drivers who appreciate the economic driving in a car equipped with compression-ignition (diesel) engines. Excellently performs in all driving conditions in both summer and winter. Recommended for both new and older types of engines in passenger cars and light trucks. It is perfect for almost all operating conditions even the most extreme ones. Designed for diesel engines with and without turbochargers
PLATINUM Classic diesel synthetic 5W-40 создано для водителей, которые ценят экономичный стиль вождения автомобилем, оборудованным автоматическим регулированием зажигания. Отлично зарекомендовало себя во всех дорожных условиях – как летом, так и зимой. Рекомендуется для двигателей как нового, так и старого типа в легковых и грузовых автомобилях небольшой грузоподъемности. Отлично зарекомендовало себя практически во всех условиях эксплуатации, даже экстремальных. Предназначено для дизельных двигателей – как с турбонаддувом, так и без.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 229.1
Meets requirements:
Mercedes – Benz 229.1
Соответствует требованиям:
Mercedes – Benz 229.1

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства


Parametry
Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,4
wskaźnik lepkości - 175
temperatura płynięcia 0C -38
temperatura zapłonu 0C 230
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Parameters
Units Typical values
Viscosity class SAE - 5W-40
Kinematic viscosity in temp. 1000C mm2/s 14,4
Viscosity index - 175
Pour point 0C -38
Flash point 0C 230
Total Basic Number (TBN) mg KOH/g 10,5
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 5W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,4
коэффициент вязкости - 175
температура текучести 0C -38
температура воспламенения 0C 230
щелочное число TBN mg KOH/g 10,5
Внимание. Физико-химические параметры, представленные выше, являются типичными величинами. Реальные величины размещены на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии товара.
 

Wersja

Version

Версия

/ 9/13/2021 3:48 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands