Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM CLASSIC DIESEL SEMISYNTHETIC 10W-40

PLATINUM CLASSIC DIESEL SEMISYNTHETIC 10W-40

PLATINUM CLASSIC DIESEL SEMISYNTHETIC 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CF
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE:10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Półsyntetyczny olej silnikowy przeznaczony do silników Diesla. Dzięki idealnej kompozycji olejów bazowych i specjalnie wyselekcjonowanemu pakietowi dodatków uszlachetniających gwarantuje optymalną ochronę silnika zarówno latem jak i zimą, zapewnia optymalne smarowanie i ochronę silnika już od momentu rozruchu.

Gwarantuje:

• wysokie osiągi w szerokim zakresie warunków eksploatacji,
• równowagę pracy silnika nawet przy dużych obciążeniach,
• świetną odporność na utlenianie i stabilność termiczną,
• długotrwałą ochronę silnika przed osadami,
• doskonałą neutralizację kwasów.
Semi-synthetic engine oil for diesel engines. The perfect composition of base oils and specially selected package of enriching additives ensures optimum engine protection both in summer and winter, ensures optimal engine lubrication and protection from a very start.

Guarantees:

• high performance in a wide range of operating conditions,
• balanced engine operation even under heavy loads and in extreme conditions,
• excellent resistance to oxidation and thermal stability,
• long-lasting engine protection against deposits,
• perfect acid neutralization.
Полусинтетическое масло для двигателя, предназначенное для дизельных двигателей. Благодаря идеальной композиции основных масел и специально подобранному пакету обогащающих добавок, гарантирует оптимальную охрану двигателя как летом, так и зимой, обеспечивая оптимальную смазку и защиту двигателя с момента запуска.

Гарантирует:

• высокие результаты в различных условиях эксплуатации,
• равномерную работу двигателя даже при больших нагрузках,
• отличную сопротивляемость к окислению и термическую стабильность,
• долговременную защиту двигателя от отложений,
• отличную нейтрализацию кислот.

Zastosowania

Application

Применение

Doskonała kompozycja oleju pozwala na jego eksploatację zarówno w łagodnych jak i ekstremalnych warunkach jazdy. Opracowany specjalnie do silników Diesla. Świetnie sprawdza się nie tylko w samochodach osobowych, ale także lekkich dostawczych z turbodoładowaniem i bez. Wysoka jakość składników oleju gwarantuje wysokie osiągi silnika w czasie eksploatacji przez cały rok. Idealny do zastosowania w miejsce olejów syntetycznych do samochodów już z kilkuletnim przebiegiem.
PLATINUM Classic diesel semisynthetic 10W-40 – thanks to excellent oil composition, it can be used both in mild and extreme driving conditions. Designed especially for diesel engines. Excellent performance both in passenger cars and light commercial vehicles with or without turbochargers. High quality oil components ensure high engine performance on different routes during year-long operation. Ideal for use in place of synthetic oils for cars with a few year-long mileage.
PLATINUM Classic diesel semisynthetic 10W-40 – это отличная композиция масла, которая позволяет его применение как в обычных, так и в экстремальных условиях эксплуатации. Это масло разработано специально для дизельных двигателей. Оно отлично зарекомендовало себя не только в легковых автомобилях, но и в грузовиках небольшой грузоподъемности – с турбонаддувом и без. Высокое качество составляющих масла гарантирует отличные показатели в ходе эксплуатации двигателя на различных трассах в течение всего года. Идеально для применения вместо синтетических масел в автомобилях с пробегом

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 229.1
Meets requirements :
Mercedes – Benz 229.1
Соответствует требованиям:
Mercedes – Benz 229.1

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства


Parametry
Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,5
wskaźnik lepkości - 156
temperatura płynięcia 0C -32
temperatura zapłonu 0C 233
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,5
Odparowalność wg Noack’a % (m/m) 11,2

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Parameters
Units Typical values
Viscosity class SAE - 10W-40
Kinematic viscosity in temp. 1000C mm2/s 14,5
Viscosity index - 156
Pour point 0C -32
Flash point 0C 233
Total Basic Number (TBN) mg KOH/g 8,5
Noack evaporative loss % (m/m) 11,2
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 10W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,5
коэффициент вязкости - 156
температура текучести 0C -32
температура воспламенения 0C 233
щелочное число TBN mg KOH/g 8,5
испаряемость по Noack % (м/м) 11,2
Внимание. Физико-химические параметры, представленные выше, являются типичными величинами. Реальные величины размещены на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии товара.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands