Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM CLASSIC DIESEL MINERAL 15W-40

PLATINUM CLASSIC DIESEL MINERAL 15W-40

PLATINUM CLASSIC DIESEL MINERAL 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CF
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości, mineralny, przeznaczony do całorocznej eksploatacji olej silnikowy dedykowany do silników o zapłonie samoczynnym. Wyjątkowa jakość zastosowanej bazy mineralnej i bardzo dobre własności antyutleniające gwarantują wyjątkową ochronę silnika oraz mniejsze zużycie oleju. Doskonale zapobiega tworzeniu się osadów.

Gwarantuje:

• świetną kontrolę osadów,
• wysoką czystość silnika,
• bardzo dobre odprowadzanie ciepła z układu,
• zwiększa moc silnika dzięki zmniejszeniu tarcia,
• bardzo dobrą szczelność silnika.
High quality, mineral motor oil, designed for year-round operation dedicated to self-ignition engines. Exceptional quality of the mineral base used, and very good antioxidant properties, ensure superb engine protection and reduced oil consumption. Excellently prevents deposits formation.

Guarantees:

• perfect deposit control,
• high engine cleanliness,
• excellent heat abstraction from the system,
• increases engine power by reducing friction,
• very good engine leakproofness.
Минеральное всесезонное масло высокого качества, созданное для двигателей с автоматическим регулированием зажигания. Исключительное качество использованной минеральной основы и очень хорошие антиокислительные свойства гарантируют исключительную защиту двигателя и пониженный расход масла. Эффективно препятствует образованию осадка.

Гарантирует:

• отличный контроль образования осадка,
• содержание двигателя в чистоте,
• хорошие охлаждающие свойства,
• увеличение мощности двигателя благодаря уменьшению трения,
• очень хорошую герметичность двигателя.

Zastosowania

Application

Применение

Olej stworzony z myślą o pojazdach wyposażonych w silniki Diesla. Zalecany zarówno do samochodów osobowych jak i lekkich dostawczych z turbodoładowaniem i bez. Olej doskonale sprawdza się podczas całorocznej eksploatacji nie tylko na trasach szybkiego ruchu, ale także w mieście. Świetnie nadaje się do zastosowania w samochodach z kilkuletnim przebiegiem w miejsce olejów syntetycznych i półsyntetycznych.
PLATINUM Classic diesel mineral 15W-40 – designed especially for vehicles powered by diesel engines. Recommended both for cars and light trucks with and without turbochargers. The oil proves itself in year-long driving conditions, not only on the motorways, but also in regular urban traffic conditions.
PLATINUM Classic diesel mineral 15W-40 создано с мыслью о транспортных средствах, оснащенных дизельными двигателями. Рекомендуется как для легковых автомобилей, так и для грузовых небольшой грузоподъемности – с турбонаддувом и без. Масло отлично зарекомендовало себя в ходе всесезонной эксплуатации не только на скоростных трассах, но и в условиях городского движения. Отлично подходит для применения в автомобилях с пробегом вместо синтетических и полусинтетических масел

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 229.1
Meets requirements:
Mercedes – Benz 229.1
Соответствует требованиям:
Mercedes – Benz 229.1.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,1
wskaźnik lepkości - 142
temperatura płynięcia 0C -33
temperatura zapłonu 0C 235
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,7
odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Viscosity class SAE - 15W-40
Kinematic viscosity in temp. 1000C mm2/s 14,1
Viscosity index - 142
Pour point 0C -33
Flash point 0C 235
Total Basic Number (TBN) mg KOH/g 8,7
Noack evaporative loss % (m/m) 10,5
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,1
коэффициент вязкости - 142
температура текучести 0C -33
температура воспламенения 0C 235
щелочное число TBN mg KOH/g 8,7
испаряемость по Noack % (м/м) 10,5
Внимание. Физико-химические параметры, представленные выше, являются типичными величинами. Реальные величины размещены на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии товара.
 

Wersja

Version

Версия

/ 9/14/2021 11:08 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands