Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM AGRO BASIC STOU 10W-40​​​​​​

​PLATINUM AGRO BASIC STOU 10W-40

​PLATINUM AGRO BASIC STOU 10W-40​

Jakość: Quality class: Класс качества:
​​API: CG-4/GL-4
ACEA: E2
ISO: HV
DIN: HVLP
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​​SAE: 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​​Uniwersalny, wielofunkcyjny olej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny do sprzętu rolniczego.
​Universal, multipurpose engine, gear and hydraulic oil for farming equipment.
​Универсальное, многофункциональное моторно-трансмиссионно-гидравлическое масло для сельскохозяйственной техники.

Zastosowania

Application

Применение

​​PLATINUM AGRO BASIC STOU 10W-40 przeznaczony jest do stosowania głównie w sprzęcie rolniczym do smarowania silników, różnego typu przekładni, sprzęgieł, w mokrych hamulcach a także w systemach hydraulicznych. Może być stosowany w skrzyniach biegów Powershift.
​PLATINUM AGRO BASIC STOU 10W-40 is mainly intended for farming equipment to lubricate engines, gears of various kinds, clutches, it can be used in wet brakes and hydraulic systems. It may be applied in Powershift gearboxes. ​
​PLATINUM AGRO BASIC STOU 10W-40 предназначен для применения главным образом в сельскохозяйственной технике для смазки моторов, разного типа передач, приводных муфт, тормозов мокрого сцепления, а также в гидравлических системах. 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

​​Spełnia wymagania:

ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra
John Deere JDM J 27
Massey Ferguson M1139
Massey Ferguson M1144
Massey Ferguson M1145
Ford M2C 159B,
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 07B
Mercedes-Benz 227.1, 228.1,228.3
MAN 271
MIL-L-2104D
Perkins ​
​​Meets requirements:

ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra
John Deere JDM J 27
Massey Ferguson M1139
Massey Ferguson M1144
Massey Ferguson M1145
Ford M2C 159B
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 07B
Mercedes-Benz 227.1, 228.1,228.3
MAN 271
MIL-L-2104D
Perkins ​
Отвечает требованиям:

ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra
John Deere JDM J 27
Massey Ferguson M1139
Massey Ferguson M1144
Massey Ferguson M1145
Ford M2C 159B
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 07B
Mercedes-Benz 227.1, 228.1,228.3
MAN 271
MIL-L-2104D
Perkins

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

​​
Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,4
wskaźnik lepkości - 160
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 11,0
temperatura zapłonu 0C 230
temperatura płynięcia​ 0C -39
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
​​​
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 10W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14,4
viscosity index - 160
viscosity index mg KOH/g 11,0
ignition temperature 0C 230
flow temperature 0C -39
NOTE: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each production batch.
​​
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости SAE - 10W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 14,4
индекс вязкости - 160
общее щелочное число TBN mg KOH/g 11,0
температура вспышки 0C 230
температура текучести 0C -39
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 3/17/2023 1:20 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands