Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM Max Expert C4 5W–30​​

PLATINUM Max Expert C4 5W–30 ​​

​PLATINUM Max Expert C4 5W–30

Jakość: Quality class: Класс качества:
ACEA: C4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 5W-30 ​​

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Najwyższej jakości, syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy typu low SAPS (o obniżonej zwartości siarki, popiołu siarczanowego i fosforu). Został stworzony w oparciu o nowoczesną technologię Complex Protection Formula, dzięki czemu zapewnia redukcję osadów i zmniejsza ryzyko zużycia zaworów. Platinum Max Expert C4 5W-30 to olej kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin DPF i TWC. 
 
Gwarantuje: 
  • wydłużenie żywotności filtrów, 
  • idealną pracę urządzeń do obróbki spalin, 
  • zmniejszenie zużycia paliwa, 
  • wydłużone okresy eksploatacji. 
The highest quality, synthetic, multi-seasonal engine oil developed on the basis of the Low Emission Formula, guaranteeing compatibility with exhaust gas treatment devices such as DPF or TWC, extending their service life. PLATINUM Max Expert C4 5W–30 reduces build-up and valve wear risk.

It guarantees:
• Engine protection in all conditions,
• Extension of DPF's service life,
• Reduction of fuel consumption,
• Extended service periods.
Всесезонное синтетическое моторное масло типа low SAPS высшего качества (с пониженным содержанием серы, сульфатной золы и фосфора). Разработано на основе современной технологии Complex Protection Formula, благодаря которой уменьшает количество осадка и снижает риск износа клапанов. Platinum Max Expert C4 5W-30 – это масло, совместимое с устройствами обработки выхлопных газов DPF и TWC.

Гарантирует:
• продление срока службы фильтров,
• идеальную работу устройств для обработки выхлопных газов,
• уменьшение расхода топлива,
• продление срока эксплуатации.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Max Expert C4 5W-30 jest rekomendowany do silników benzynowych i diesla samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Zapewnia skuteczne smarowanie silnika w każdych warunkach pracy zarówno w mieście jak i na trasach szybkiego ruchu. Dzięki niskiej lepkości szybko dociera do węzłów tarcia zwłaszcza w zimie, co zapewnia łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach. Zalecany do silników zarówno z turbodoładowaniem lub bez w pojazdach wyposażonych w urządzenia obróbki spalin takie jak: DPF i TWC. Odpowiedni do samochodów spełniających normy Euro 6.
Platinum Max Expert C4 5W-30 is recommended for petrol and diesel engines of cars and LCVs. It ensures efficient lubrication of engine in all conditions, both in urban areas and on express roads. With its low viscosity it can quickly reach the friction pair, especially in winter, to facilitate easy start-up of the engine in low temperatures.
Recommended for engines with or without turbo charger in vehicles fitted with exhaust gas treatment devices, such as DPF and TWC.
Recommended for Euro 6 compliant vehicles. ​​
Platinum Max Expert C4 5W-30 рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких развозных автомобилей. Обеспечивает эффективное смазывание двигателя в любых условиях эксплуатации, как в городе, так и на скоростных автодорогах. Благодаря низкой вязкости быстро проникает в узлы трения, особенно зимой, что обеспечивает быстрый пуск двигателя при низкой температуре.
Рекомендуется для двигателей с турбонаддувом и без него в автомобилях, оснащенных устройствами обработки выхлопных газов DPF и TWC.
Подходит для автомобилей, отвечающих требованиям стандарта Евро 6.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania: 
Renault RN0720 
Mercedes-Benz 226.51 ​
Conforms to:
Renault RN0720
Mercedes-Benz 229.51
Mercedes-Benz 226.51
Отвечает требованиям:
Renault RN0720
Mercedes-Benz 229.51
Mercedes-Benz 226.51

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 12,5
wskaźnik lepkości - 169
temperatura płynięcia 0C -40
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 8,0
popiół siarczanowy % 0,5
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 9,0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity class - 5W-30
kinematic viscosity at temp. 100oC mm2/s 12.5
viscosity index - 169
pour point oC -40
TBN number Mg KOH/g 8.0
sulphated ash % 0.5
Noack evaporation loss % (m/m) 9,0
Note: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
​​
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости SAE - 5W-30
кинематическая вязкость при темп. 100oC мм2/с 12,5
индекс вязкости - 169
температура текучести oC -40
щелочное число TBN мг KOH/г 8,0
сульфатная зола % 0,5
Испаряемость по НОАК % (м/м) 9,0
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands