Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PILAROL EKO

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wielosezonowy, ekologiczny olej o doskonałych własnościach użytkowych przeznaczony do smarowania pił łańcuchowych, którego bazę stanowi rafinowany olej roślinny oraz specjalna kombinacja dodatków uszlachetniających. Zastosowanie oleju roślinnego jako bazy powoduje, że PILAROL EKO można zakwalifikować do grupy olejów bardzo dobrze biodegradowalnych – w teście OECD 301 F przeprowadzonym w Zakładzie Analitycznym ICSO "Blachownia" uzyskał wynik 81,6% biodegradowalności.

Odpowiednio dobrana kombinacja dodatków uszlachetniających zapewnia korzystne własności użytkowe, m.in.:

• bardzo dobrą przyczepność do ruchomych części urządzenia (układ tnący piły),
• odpowiednią charakterystykę temperaturową, co umożliwia zastosowanie go w szerokim zakresie temperatur,
• zdolność do ochrony przed korozją i zużyciem ściernym.
Pilarol Eko is an ecological oil with perfect operation properties intended to lubricate chain saws, its base is refined vegetable oil and it contains a special combination of enriching additives. Application of vegetable oil as a base allows to qualify Pilarol-Eko to very good biodegradable oils – in OECD 301 F test it obtained 81,6% of biodegradability.

Properly selected combination of enriching additives guarantees advantageous operation properties e.g.

- very good adherence to the device movable parts (saw cutting elements),
- perfect lubricating conditions even in low temperatures (protects quick cutting edge blunting),
- good thermal characteristic which allows its application in wide range of temperatures,
- anticorrosive and anti friction wear abilities.
Масло Pilarol-Eko это экологическое, с превосходными эксплуатационными параметрами, масло для смазки цепных пил, базой которого является рафинированное растительное масло и специальная комбинация облагораживающих добавок. Использование растительного масла в качестве базы вызывает тот факт, что Pilarol-Eko можно отнести к группе масел, которые очень хорошо подвергаются биологическому распаду – в тексте OECD 301 F получен результат 81,6 % биологического распада.

Соответствующая подобранная комбинация облагораживающих добавок обеспечивает удобные эксплуатационные параметры, а именно:

- Очень высокая адгезия к подвижным частям оборудования (система резки пилы),
- Превосходные смазочные параметры, также при низких температурах (предотвращает слишком быстрое тупение режущего острия),
- Соответствующая температурная характеристика, что позволяет использоваться масло в широком диапазоне температур,
- Антикоррозионная защита и препятствование изнашиванию вследствие истирания.

Zastosowania

Application

Применение

PILAROL EKO to wysokiej jakości olej przeznaczony do smarowania układu tnącego (łańcuch) i prowadnic pił mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie, itp.
Może być również stosowany do smarowania innych maszyn wykorzystywanych przy wyrębie lasów.
Pilarol is a multiseasonal, environment friendly, high quality oil intended to lubricate cutting systems (chain) and mechanical saw guides used in forestry, horticulture, etc. It also may be used for lubrication of other machines used in felling trees.
Масло Pilarol-Eko это многосезонное, экологическое, высококачественное масло, предназначенное для смазки режущей системы (цепь) и направляющих механических пил, используемых в лесном хозяйстве, садоводстве, и т.п. Может также использоваться для смазки других машин, которые применяются при вырубке лесов.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Dopuszczenie Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu
ORWLP Bedoń Certificate

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Gęstość w temperaturze 200C g/cm3 0,913
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 63,1
Wskaźnik lepkości - 182
temperatura zapłonu (t.o.) 0C 244
temperatura płynięcia 0C -26
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 63.1
Viscosity index - 182
Ignition temperature, (t..o.) 0C 244
Flow temperature 0C -26
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 63,1
Показатель вязкости - 182
Температура воспламенения, (t.o.) 0C 244
Температура текучести 0C -26
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands