Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PILAROL

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wielosezonowy specjalny olej, o doskonałych własnościach użytkowych, olej do smarowania pił łańcuchowych, którego bazę stanowi głęboko rafinowany olej mineralny oraz specjalna kombinacja dodatków uszlachetniających, w skład których wchodzą: dodatek wiskozujaco-depresujący oraz dodatek poprawiający przyczepność oleju do metalu.

Odpowiednio dobrana kombinacja dodatków uszlachetniających zapewnia korzystne własności użytkowe oleju, do których należą m.in.:

• bardzo dobra przyczepność do ruchomych części urządzenia (układ tnący piły),
• doskonałe własności smarne, także w niskich temperaturach,
• odpowiednia charakterystyka temperaturowa, co umożliwia zastosowanie go w szerokim zakresie temperatur,
• zdolność do ochrony przed korozją i zużyciem ściernym.
Pilarol is a special oil with perfect operation properties intended to lubricate chain saws, its base is deep refined mineral oil and it contains a special combination of enriching additives which include viscosity and depressing additive as well as the additive enhancing oil-metal adherence.

Properly selected combination of enriching additives guarantees advantageous operation properties e.g.

- very good adherence to the device movable parts (saw cutting elements),
- perfect lubricating properties even in low temperatures, good thermal characteristic which allows for its application in wide range of temperatures,
- anticorrosive and anti friction wear abilities.
Масло Pilarol - это специальное, с превосходными эксплуатационными параметрами, масло для смазки цепных пил, базой которого является рафинированное растительное масло и специальная комбинация облагораживающих добавок, в состав которой входят: вискозно-депрессирующая добавка и добавка, улучшающая адгезию масла к металлу.

Соответствующая подобранная комбинация облагораживающих добавок обеспечивает удобные эксплуатационные Параметры, а именно:

- Очень высокая адгезия к подвижным частям оборудования (система резки пилы),
- Превосходные смазочные параметры, также при низких температурах,
- Соответствующая температурная характеристика, что позволяет использоваться масло в широком диапазоне температур,
- Антикоррозионная защита и препятствование изнашиванию вследствие истирания.

Zastosowania

Application

Применение

Pilarol przeznaczony jest do smarowania układu tnącego (łańcuch) i prowadnic pił mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie, itp. Może być również stosowany do smarowania innych maszyn wykorzystywanych przy wyrębie lasów.
Pilarol is a multiseasonal, high quality oil intended to lubricate cutting systems (chain) and mechanical saw guides used in forestry, horticulture, etc.
It also may be used for lubrication of other machines used in felling trees.
Масло Pilarol это многосезонное, высококачественное масло, предназначенное для смазки режущей системы (цепь) и направляющих механических пил, используемых в лесном хозяйстве, садоводстве, и т.п. Может также использоваться для смазки других машин, которые применяются при вырубке лесов.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Gęstość w temperaturze 200C g/cm3 0,898
lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 9,35
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 64,9
​Liczba kwasowa ​mgKOH/g ​0,41
Wskaźnik lepkości - 101
temperatura zapłonu (t.o.) 0C 242
temperatura płynięcia 0C -31
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
​Density at 200C ​g/cm3 ​0,898
​Kinematic viscosity at 1000C ​mm2/s ​9,35
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 64,9
​Acid number ​mgKOH/g ​0,41
Viscosity index - 101
Ignition temperature, (t..o.) 0C 242
Flow temperature 0C -31
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
​Плотность при температуре 200C ​g/cm3 ​0,898
​Кинематическая вязкость при температуре 1000C ​мм2 ​9,35
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 64,9
​кислотное число ​mgKOH/g ​0,41
Показатель вязкости - 101
Температура воспламенения, (t.o.) 0C 242
Температура текучести 0C -31
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands