Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL UNIWERSALNY SF/CC 15W-40

ORLEN OIL UNIWERSALNY SF/CC 15W-40

ORLEN OIL УНИВЕРСАЛЬНОЕ SF/CC 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : SF/CC
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy olej silnikowy.
Mineral, multiseasonal engine oil.
Минеральное, всесезонное моторное масло.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Uniwersalny przeznaczony jest do stosowania w czterosuwowych silnikach benzynowych starszych typów, w których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API SF, SE lub niższych.
Zalecany jest również do stosowania w silnikach Diesla w samochodach osobowych i dostawczych lekko doładowanych starszych typów, w których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API CC lub niższych.
ORLEN OIL Uniwersalny is intended for four-stroke petrol engines of older type, manufacturer of which recommends API SF, SE or lower class oils.
It is also recommended for diesel engines of cars and LCVs of older types, manufacturer of which recommends API CC or lower class oils.
Масло «ORLEN OIL УНИВЕРСАЛЬНОЕ» предназначено для применения в четырёхтактных бензиновых двигателях более ранних типов, для которых производитель рекомендует использование масел класса API SF, SE или более низких классов.
Также рекомендуется для применения в дизельных двигателях в легковых автомобилях и автомобилях для транспортировки мелких грузов с умеренным наддувом ранних типов, для которых завод-производитель рекомендует использовать масла класса API CC или более низких классов.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Uniwersalny
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 15,1
lepkość strukturalna CCS(-150C) mPas 3300
wskaźnik lepkości - 134
temperatura płynięcia 0C -32
temperatura zapłonu 0C 232
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 7,5
popiół siarczanowy % 0,77
Badanie działania korodującego w temp. 1000C w ciągu 3 h na płytkach z miedzi stopień korozji 1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Uniwersalny
SAE viscosity grade - 15W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 15.1
structural viscosity CCS(-150C) mPas 3300
viscosity index - 134
flow temperature 0C -32
ignition temperature 0C 232
base value TBN mg KOH/g 7.5
sulphate ash % 0.77
corrosiveness at 1000C for 3 hours to copper corrosion grade 1

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Универсальное
класс вязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 15,1
структурная вязкость CCS(-150C) мПас 3300
индекс вязкости - 134
температура текучести 0C -32
температура вспышки 0C 232
общее щелочное число TBN мг KOH/г 7,5
сульфатная зола % 0,77
Испытание коррозионного воздействия при темп. 1000C на протяжении 3 ч на медные пластинки уровень коррозии 1

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands