Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL SUPEROL M CC 15W-40​

ORLEN OIL SUPEROL M CC 15W-40

ORLEN OIL SUPEROL M CC 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : CC
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy olej do silników wysokoprężnych.
Mineral, multiseasonal oil for diesel engines.
Минеральное, всесезонное масло для дизельных двигателей.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Superol M CC 15W-40 przeznaczony jest do silników wysokoprężnych różnych typów, lekko doładowanych, pracujących w warunkach umiarkowanych obciążeń cieplnych i mechanicznych.
ORLEN OIL Superol M CC 15W-40 is intended for light supercharged diesel engines of various types working with moderate thermal and mechanical loads.
Масло ORLEN OIL Superol M CC 15W-40 предназначено для разного типа дизельных двигателей, с умеренным наддувом, работающих в условиях средних термических и механических нагрузок.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,1
wskaźnik lepkości - 130
temperatura płynięcia 0C -24
temperatura zapłonu 0C 210
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 4,5
Zawartość wody % (v/v) nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 15W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14.1
viscosity index - 130
flow temperature 0C - 24
ignition temperature 0C 210
base value TBN mg KOH/g 4.5
water content % (v/v) no content

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,1
индекс вязкости - 130
температура текучести 0C -24
температура вспышки 0C 210
общее щелочное число TBN мг KOH/г 4.5
Содержание воды % (v/v) не содержит

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 9/7/2022 11:22 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands