Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL SUPEROL F CD 15W-40​​​

ORLEN OIL SUPEROL F CD 15W-40

ORLEN OIL SUPEROL F CD 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CD
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy olej do silników wysokoprężnych.
Mineral, multiseasonal oil for diesel engines.
Минеральное, всесезонное масло для дизельных двигателей.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Superol CD 15W-40 przeznaczony jest do silników wysokoprężnych różnych typów, doładowanych i wysokodoładowanych, pracujących przy małych i dużych obciążeniach. Zalecany jest również do silników wyeksploatowanych.
ORLEN OIL Superol CD 15W 40 is intended for various types of supercharged and highly supercharged diesel engines working with low and high loads. It is also recommended for worn out engines.
Масло ORLEN OIL Superol CD 15W-40 предназначено для разного типа дизельных двигателей, с наддувом и высоким наддувом, работающих в условиях малых и больших нагрузок. Также рекомендуется для изношенных двигателей.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,3
wskaźnik lepkości - 132
temperatura płynięcia °C -27
temperatura zapłonu °C 210
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 7,0
zawartość wody % (v/v) nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 15W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14,3
viscosity index - 132
flow temperature °C -27
ignition temperature °C 210
base value TBN mg KOH/g 7.0
water content % (v/v) no content

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,3
индекс вязкости - 132
температура текучести °C -27
температура вспышки °C 210
общее щелочное число TBN мг KOH/г 7.0
Содержание воды % (v/v) не содержит

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

​1​
/ 4/11/2024 10:19 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands