Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL SUPEROL CD 30

ORLEN OIL SUPEROL CD 30

ORLEN OIL SUPEROL CD 30

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API CD
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Jednosezonowy (letni) olej do silników wysokoprężnych.
One season (summer) diesel engine oil.
Сезонное (летнее) масло для дизельных двигателей.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Superol CD 30 przeznaczony jest do silników wysokoprężnych różnych typów, doładowanych i wysokodoładowanych, pracujących przy małych i dużych obciążeniach. Zalecany jest również do silników wyeksploatowanych.
ORLEN OIL Superol CD 30 is intended for various types of supercharged and highly supercharged diesel engines working with low and high loads. It is also recommended for worn out engines.
Масло ORLEN OIL Superol CD 30 предназначено для разного типа дизельных двигателей с наддувом, и высоким наддувом, работающих в условиях малых и больших нагрузок. Рекомендуется также для изношенных моторов.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Dopuszczenie: ATLAS COPCO
Recommended by: ATLAS COPCO
ATLAS COPCO

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 11,5
wskaźnik lepkości - 90
temperatura płynięcia 0C - 15
temperatura zapłonu 0C 220
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 6,0
Zawartość wody % (v/v) nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 30
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 11.5
viscosity index - 90
flow temperature 0C - 15
ignition temperature 0C 220
base value TBN mg KOH/g 6,0
water content % (v/v) no content

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 30
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 11,5
индекс вязкости - 90
температура текучести 0C - 15
температура вспышки 0C 220
общее щелочное число TBN мг KOH/г 6,0
Содержание воды % (v/v) не содержит

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 4/26/2022 1:57 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands