Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL SUPEROL CD 10W

ORLEN OIL SUPEROL CD 10 W

ORLEN OIL SUPEROL CD 10 W

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : CD
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, jednosezonowy (zimowy) olej do silników wysokoprężnych.
Mineral, one season (winter) diesel engine oil.
Минеральное, сезонное (зимнее) масло для дизельных двигателей

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Superol CD 10W przeznaczony jest do silników wysokoprężnych różnych typów, doładowanych i wysokodoładowanych, pracujących przy małych i dużych obciążeniach. Zalecany jest również do silników wyeksploatowanych.
Może być stosowany w układach hydraulicznych, gdy wymagane jest stosowanie tego typu oleju.
ORLEN OIL Superol CD 10W is intended for various types of supercharged and highly supercharged diesel engines working with low and high loads. It is also recommended for worn out engines.
It can be used in hydraulic systems in case that application of this kind of oil is required.
ORLEN OIL Superol CD 10W предназначено для разного типа дизельных двигателей с наддувом, с высоким наддувом, работающих в условиях легких и сильных нагрузок. Рекомендуется для использования в изношенных моторах.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:
PN-79/C-96088/04
It meets provision of the following:
PN-79/C-96088/04
Выполняет требования:
PN-79/C-96088/04

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 6,5
wskaźnik lepkości - 95
temperatura płynięcia 0C - 27
temperatura zapłonu 0C 210
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 6,0
zawartość wody % (v/v) nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 10W
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 6,5
viscosity index - 95
flow temperature 0C - 27
ignition temperature 0C 210
base value TBN mg KOH/g 6,0
water content % (v/v) no content

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 10W
кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 6,5
индекс вязкости - 95
температура текучести 0C - 27
температура вспышки 0C 210
общее щелочное число TBN mg KOH/g 6,0
содержание воды % (v/v) не содержит

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 4/26/2022 1:41 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands