Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

ORLEN OIL SUPEROL CD 10W-30​

ORLEN OIL SUPEROL CD 10W-30

ORLEN OIL SUPEROL CD 10W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : CD
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy olej do silników wysokoprężnych.
Mineral, multiseasonal diesel engine oil.
Минеральное, всесезонное масло для дизельных двигателей.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Superol CD 10W-30 przeznaczony jest do silników wysokoprężnych różnych typów, doładowanych i wysokodoładowanych, pracujących przy małych i dużych obciążeniach. Zalecany jest również do silników wyeksploatowanych.
ORLEN OIL Superol CD 10W-30 is intended for various types of supercharged and highly supercharged diesel engines working with low and high loads. It is also recommended for worn out engines.
Масло ORLEN OIL Superol CD 10W-30 предназначено для разного типа дизельных масел, с наддувом и высоким наддувом, работающих при незначительных и больших нагрузках. Также рекомендуется для изношенных двигателей.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 10,9
wskaźnik lepkości - 130
temperatura płynięcia 0C - 21
temperatura zapłonu 0C 210
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 6,0
Zawartość wody % (v/v) nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 10W-30
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 10.9
viscosity index - 130
flow temperature 0C - 21
ignition temperature 0C 210
base value TBN mg KOH/g 6,0
water content % (v/v) no content

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 10W-30
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 10,9
индекс вязкости - 130
температура текучести 0C - 21
температура вспышки 0C 210
общее щелочное число TBN мг KOH/г 6,0
Содержание воды % (v/v) не содержит

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 5/9/2022 11:25 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands