Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL SUPEROL CC 40​

ORLEN OIL SUPEROL CC 40

ORLEN OIL SUPEROL CC 40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : CC
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Jednosezonowy (letni) olej do silników wysokoprężnych.
One season (summer) diesel engine oil.
Сезонное (летнее) масло для дизельных двигателей.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Superol CC 40 to jednosezonowy olej przeznaczony do silników wysokoprężnych różnych typów, lekko doładowanych, pracujących w warunkach umiarkowanych obciążeń cieplnych i mechanicznych.
ORLEN OIL Superol CC 40 is one season oil intended for light supercharged diesel engines of various types working with moderate thermal and mechanical loads.
ORLEN OIL Superol CC 40 это сезонное масло предназначено для разного типа дизельных двигателей с умеренным наддувом, работающих в условиях средних термических и механических нагрузок.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,8
wskaźnik lepkości - 90
temperatura płynięcia 0C - 15
temperatura zapłonu 0C 220
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 4,5
Zawartość wody % (v/v) nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14.8
viscosity index - 90
flow temperature 0C - 15
ignition temperature 0C 220
base value TBN mg KOH/g 4,5
water content % (v/v) no content

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,8
индекс вязкости - 90
температура текучести 0C - 15
температура вспышки 0C 220
общее щелочное число TBN мг KOH/г 4,5
Содержание воды % (v/v) не содержит

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 4/26/2022 2:48 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands