Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL SUPEROL CB 50​

ORLEN OIL SUPEROL CB 50

ORLEN OIL SUPEROL CB 50

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : CB
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 50

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Jednosezonowy (letni) olej do silników wysokoprężnych.
One season (summer) diesel engine oil.
Сезонное (летнее) масло для дизельных двигателей.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Superol CB 50 przeznaczony jest głównie do stosowania w okresie letnim w silnikach wysokoprężnych bez doładowania, pracujących w warunkach lekkich i średnich obciążeń. Zalecany jest do stosowania w silnikach starszych typów do których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API - CB.
ORLEN OIL Superol CB 50 is intended mainly for summer application in not supercharged diesel engines working with moderate and light loads. It is recommended for older type engines, manufacturer of which recommends API CB oils.
Масло ORLEN OIL Superol CB 50 предназначено преимущественно для применения в теплое время года в дизельных двигателях без наддува, работающих в условиях легких и средних нагрузок. Рекомендуется для использования в моторах ранних типов, для которых производитель рекомендует использовать масла класса API - CB

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 50
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 17,6
wskaźnik lepkości - 91
temperatura płynięcia max. 0C - 15
temperatura zapłonu min. 0C 210
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 3,0
Zawartość wody % (v/v) nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 50
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 17,6
viscosity index - 91
flow temperature max. 0C - 15
ignition temperature min. 0C 210
base value TBN mg KOH/g 3,0
water content % (v/v) no content

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 50
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 17,6
индекс вязкости - 91
температура текучести 0C - 15
температура вспышки 0C 210
общее щелочное число TBN мг KOH/г 3,0
Содержание воды % (v/v) не содержит

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 4/29/2022 3:11 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands