Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL SUPEROL CB 30​

ORLEN OIL SUPEROL CB 30

ORLEN OIL SUPEROL CB 30

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CB
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

ORLEN OIL Superol CB 30 zmniejsza zużycie elementów silnika, zapobiega powstawaniu osadów i nagarów, zapobiega zakleszczaniu się pierścieni tłokowych. Zapewnia odpowiedni potencjał własności dyspergująco-myjących, posiada potencjał dyspergująco-zobojętniający TBN >2,5mgKOH/g. Wykazuje dobrą odporność utleniającą i stabilną lepkość oleju podczas pracy.
ORLEN OIL Superol CB 30 reduces wear of engine components, prevents formation of sludge and carbon deposits, prevents piston ring sticking. Provides appropriate dispersant-washing property potential, has a dispersant-washing potential TBN >2.5mgKOH/g. Exhibits good oxidation resistance and stable oil viscosity during operation.
  • ограничивает интенсивность износа компонентов двигателя
  • предотвращают образование шлама, осадка и нагара
  • предупреждает заклинивание поршневых колец
  • обеспечивает соответствующий потенциал диспергирующих и моющих свойств
  • обладает высоким диспергирующим и нейтрализующим потенциалом TBN >2,5 мг КОН/г
  • отличается хорошей стойкостью к окислению
  • гарантирует стабильность вязкости во время работы

Zastosowania

Application

Применение

Sezonowy olej silnikowy ORLEN OIL Superol CB 30 zapewnia dobre smarowanie czterosuwowych silników z zapłonem samoczynnym o ile wymagane jest stosowanie oleju w klasie lepkościowej SAE 30 o odpowiednich własności myjących i zobojętniających oraz jakości API CB. Olej nie jest zalecane do silników z turbodoładowaniem powietrza.
Seasonal Superol CB engine oil provides good lubrication of self-ignition four-stroke engines, provided that it is required to use and the SAE 30W viscosity class with appropriate cleaning and neutralizing properties and the API CB quality class. The oil is not recommended for turbocharged air engines.
Сезонное моторное масло ORLEN OIL Superol CB обеспечивает надлежащую смазку четырехтактных дизельных двигателей, если требуется использование масла класса качества API CB и вязкости SAE 30 с соответствующими моющими и нейтрализующими свойствами. Масло не рекомендуется использовать для смазки двигателей c турбонаддувом.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 10,5-12,5
wskaźnik lepkości - 90
temperatura płynięcia °C -21
temperatura zapłonu °C 200
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 2,5
zawartość popiołu siarczanowego, nie więcej niż % m/m 1,0

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 30
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 10,5-12,5
viscosity index - 90
flow temperature °C -21
ignition temperature °C 200
base value TBN mg KOH/g 2,5
sulphated ash content, no more than % m/m 1,0

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 30
кинематическая вязкость при темп. 100°C мм2 10,5-12,5
индекс вязкости - 90
температура текучести °C -21
температура вспышки °C 200
общее щелочное число TBN мг KOH/г 2,5
Содержание сульфатной золы, не более % m/m 1,0

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

​1
/ 4/11/2024 10:43 AM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands