Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL SUPEROL A CB/SC 15W-40​

ORLEN OIL SUPEROL A CB/SC 15W-40

ORLEN OIL SUPEROL A CB/SC 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : CB/ SC
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy olej do silników wysokoprężnych.
Mineral, multiseasonal oil for diesel engines.
Минеральное, всесезонное масло для дизельных двигателей.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Superol A CB/SC 15W-40 przeznaczony jest do stosowania w silnikach wysokoprężnych bez doładowania, pracujących w warunkach lekkich i umiarkowanych obciążeń. Zalecany jest do stosowania w silnikach starszych typów do których producent poleca stosowanie olejów w klasie wg API - CB. Przeznaczony jest także do stosowania w silnikach benzynowych starszych typów do których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API – SC.
ORLEN OIL Superol A CB/SC 15W-40 is intended for not supercharged diesel engines working with moderate and light loads. It is recommended for older type engines, manufacturer of which recommends API CB oils. It is also intended for petrol engines of older types, manufacturer of which recommends API SC oils.
Масло ORLEN OIL Superol A CB/SC 15W-40 предназначено для использования в дизельных двигателях без наддува, работающих в условиях лёгких и средних нагрузок. Рекомендуется для применения в двигателях более ранних типов, для которых производитель рекомендует использование масел в классе API - CB. Также предназначено для использования в бензиновых двигателях ранних типов, для которых производитель рекомендует использовать масла в классе API – SC.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,5
wskaźnik lepkości - 130​
temperatura płynięcia 0C - 27
temperatura zapłonu 0C 210
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 3,0
Zawartość wody % (v/v) nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 15W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14.5
viscosity index - 130
flow temperature 0C - 27
ignition temperature 0C 210
base value TBN mg KOH/g 3,0
water content % (v/v) no content

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,5
индекс вязкости - 130
температура текучести 0C - 27
температура вспышки 0C 210
общее щелочное число TBN мг KOH/г 3,0
Содержание воды % (v/v) не содержит

Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 4/26/2022 3:54 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands